Global Gaming Factory

Delårsrapport 2007-01 -01 - 2007-06-30

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 13:58 CEST

(Aktietorget: GGF)

Kommentar till delårsrapporten från VD
Global Gaming Factory X AB har avslutat ett krävande noteringsarbete under första halvåret vilket inneburit engångskostnader om 1,3 miljoner kronor. Dessa engångs-kostnader och koncernmässiga avskrivningar som är 1,6 miljoner gör att vi får ett koncernmässigt resultat på 3,9 miljoner i förlust. Dock har vi noteringsarbetet och dess kostnader bakom oss nu och kan se framemot ett andra halvår som förväntas uppvisa en god vinst.

Vi har utvecklat klart och lanserat plattformen för digital distribution av spel och reklam som varit bolagets mål det första halvåret. Det är oerhört spännande att vi har nått hit och kunnat övergå till arbetet med lansering av plattformen.

Vi lanserade EA spelet Command and Conquer på ett 50-tal internetkaféer i Sverige i april 2007. Besökarna exponerades för annonsering i samband med att de loggade in på datorerna. Genom denna digitala kanal nådde EA närmare 200 000 gamers under kampanjperioden.

I maj 2007 slöt vi avtal med Mindark för digital distribution av virtuella universumet Entropia till internetkaféer. Med bolagets tjänst för digital distribution kan en kaféägare ladda ner och installera ett spel på kaféets samtliga datorer med en musklick. Vi förverkligar därmed visionen om att erbjuda spelförlag ett enkelt sätt att nå flera miljoner spelanvändare som besöker tusentals internetkaféer.

För att påskynda lansering av plattformen i USA, som är bolagets viktigaste marknad, och Asien, som har stor potential, genomfördes en riktad emission den 29 juni 2007. Vi kommer under andra havåret att verka på plats i USA och Asien för att utveckla verksamheten där.

Teamet på Global har lagt ner ett enormt jobb och det ser mycket lovande ut. Vi är mitt uppe i förhandlingar och avtalsavslut med flera betydelsefulla aktörer vars konsekvens för bolaget aktieägarna länge tålamodigt har väntat på. Information om detta släpps under september månad.

Händelser under perioden
Global Gaming Factory X AB avslutade under första halvåret kvittningsemissionerna som annonserades i samband med den omvända noteringen på Aktietorget 2006. Stämman godkände den 31 januari 2007 kvittningemission mot investerare som finansierat förvärven av Smartlaunch Systems A/S i Danmark och Celco Software Ltd i Kanada. Stämman beslutade den 28 februari 2007 att fastställa kontrollbalansräkningen och konstaterade att bolagets aktiekapital var återställt.

Bolagets prospekt i samband med aktier för upptagande till handel på reglerad marknad godkändes av Finansinspektionen den 13 mars 2007.

Bolaget utvecklade klart plattformen för digital distribution av spel och reklam under andra kvartalet. Den 17 april 2007 lanserades Electronic Arts nya spel Command and Conquer i Sverige på internetkaféer med plattformen (http://www.globalgamingfactory.com/PressRelease.aspx?ID=15) och den 23 maj 2007 lanserades digital distribution av spelet Entropia (http://www.globalgamingfactory.com/PressRelease.aspx?ID=17).

Styrelsen i Global Gaming Factory X AB (publ) med stöd av bemyndigande fattade beslut om att genomföra en riktad nyemission den 29 juni 2007. Aktierna placerades till en begränsad krets investerare och tillförde bolaget totalt 2,4 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Syftet med den riktade nyemissionen var att snabbt och kostnadseffektivt erhålla finansiella resurser för att påskynda lansering i USA och Asien av plattformen för digital distribution av spel och reklam som bolaget utvecklat.

Global för för närvarande förhandlingar med flera betydelsefulla aktörer och förväntar sig kunna sluta väsentliga avtal med dessa inom kort.

Allmänt om verksamheten
Global Gaming Factory X AB utvecklar mjukvara samt bedriver affärsutveckling i dataspelsindustrin. Bolagets helägda dotterbolag Smartlaunch www.smartlaunch.com och Cybercafepro www.cybercafepro.com utvecklar programvara för drift av gaming centers och internetcaféer. Ett gamingcenter är ett internetkafé speciellt anpassat för onlinespel och är utrustat med bredband och kraftfulla datorer med snabba grafikkort. Global Gaming Factorys affärsidé är att använda Smartlaunch och Cybercafepros befintliga nätverk av tusentals internetkaféer och gamingcenters som en plattform för digital distribution av annonsering, mjukvara och tjänster till kaféägare och gamers i dataspelsvärlden.

Idag är både Smartlaunch och Celco ledande inom mjukvara för drift av Internetkaféer och gamingcenters med flera tusen kunder i över 150 länder. Gamingcenters är Internetkaféer speciellt anpassade för onlinespel och är utrustade med bredband och kraftfulla datorer med snabba grafikkort.

Bolaget bedriver ett gamingcenter i Stockholm som fungerar som ett utvecklingscenter för moderbolagets nya produkter och tjänster. Innan nationella eller globala lanseringar av en ny tjänst görs tester på detta gamingcenter.
Finansiell ställning och kassaflöde
Omsättningen för första halvåret uppgick till 2,9 mkr som kan jämföras med 3,6 mkr för helåret 2006.

Resultat i koncernen efter finansiella poster för perioden januari-juni 2007 uppgick till -3 961 TSEK.

Koncernens eget kapital per den 30 juni 2007 uppgick till 16,9 MSEK vilket motsvarar en soliditet på 52 %.

Koncernen har ett positivt kassaflöde för perioden om 1,7 Mkr

Affärsmodell
Global Gaming Factorys affärsidé är att skapa intäkter i det befintliga nätverk av tusentals internetkaféer och gaming centers genom digital distribution av annonsering, mjukvara och tjänster till kaféägare och gamers som besöker dessa kaféer.

Bolaget har utvecklat en plattform för digital distribution av reklam samt mjukvara och tjänster för detta ändamål, som integrerats med den befintliga mjukvaran för drift av ett spelcenter som kaféerna använder. Med hjälp av Bolagets breda kundbas, position och det faktum att Bolaget har stort inflytande över användarens desktop, möjliggörs leverans av en helt annan typ av interaktiv marknadsföring, jämfört med traditionella pop-up annonser som syns i de flesta webläsare. Plattformen möjliggör förutom traditionella banners även förinstallation av hela program och interaktiv reklamfilm i fullskärm med mera. Exempelvis kan en onlinespelsleverantör få sitt spel installerat på samtliga datorer i Bolagets nätverk. Bolaget startade under våren 2007 uthyrning av speldatorer till samarbetspartners som har en etablerad verksamhet med personal och som vill utöka sin befintliga verksamhet med ett gamingcenter med minimala merkostnader. Avtal har slutits med två entreprenörer under andra kvartalet. Ledningen är nöjd med att både kunna testa nya tjänster åt moderbolaget samt driva en uthyrningsverksamhet med låg risk. Ledningen ser positivt på utvecklingsmöjligheterna av denna gren av verksamheten.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För ytterligare information kontakta:

Hans Pandeya,
VD Global Gaming Factory X AB,
tel. +46 (0) 733 164 210