Global Gaming Factory

Delårsrapport 2008-01 -01 - 2008-06-30

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 16:30 CEST

(Aktietorget: GGF)

- Positivt resultat före avskrivningar
- Slutförhandlingar med flera internationella företag
- Slutande av avtal efter perioden
- Nyanställning för att klara av den nya verksamhetsgrenen

Kommentar till delårsrapporten från VD

Global Gaming Factory X AB har förhandlat med flera större företag under första halvåret. och har tecknat ett betydande avtal med ett internationellt företag för att leverera finansiella tjänster i sitt nätverk av internetkaféer. Avtalet innebär att en ny verksamhetsgren skapas. Avtalet är även en bekräftelse på att Global Gaming Factory X ABs nätverk av internetkafeer har ett betydande värde. Fyra personer anställs för att driva den nya verksamhetsgrenen och kassan har stärkts i detta syfte. Avtalsparten och mer information kan ges först när vissa villkor är uppfyllda vilket beräknas ske inom kort. Bolaget tillkännagav den 28 augusti 2008 att styrelsen har med stöd av sitt bemydigande från årsstämman genomfört en riktad emission av teckningsoptioner mot vissa nyckelpersoner och samarbetspartners för att kunna uppfylla villkoren i avtalet. Bolaget ställer sammanlagt ut 30 000 000 optioner med en löptid på två år. 25 000 000 av dessa har en teckningkurs om 0,25 SEK och 5 000 000 en teckningkurs om 0,11 SEK. Bolaget tar även upp ett lån om 1.5mkr som är kopplat till en del av teckningsoptionerna för att stärka kassan. Lånet löper med 6% ränta.


Finansiell ställning och kassaflöde

Omsättningen i koncernen för första halvåret 2008 uppgick till 2 474 tkr (2 912 tkr).

Resultat i koncernen efter finansiella poster för perioden januari-juni 2008 uppgick till -1 652tkr (-3 961 tkr) dvs -0.005 kr per aktie. Resultatet före avskrivningar uppgick till 44 tkr.

Koncernens eget kapital per den 30 juni 2008 uppgick till 10,8 MSEK vilket motsvarar en soliditet på 42 %.


Allmänt om verksamheten

Global Gaming Factory X AB utvecklar mjukvara samt bedriver affärsutveckling i dataspelsindustrin. Bolagets helägda dotterbolag Smartlaunch www.smartlaunch.com och Cybercafepro www.cybercafepro.com utvecklar programvara för drift av gaming centers och internetcaféer. Ett gamingcenter är ett internetkafé speciellt anpassat för onlinespel och är utrustat med bredband och kraftfulla datorer med snabba grafikkort. Global Gaming Factorys affärsidé är att använda Smartlaunch och Cybercafepros befintliga nätverk av tusentals internetkaféer och gamingcenters som en plattform för digital distribution av annonsering, mjukvara och tjänster till kaféägare och gamers i dataspelsvärlden.

Idag är både Smartlaunch och Cybercafepro ledande inom mjukvara för drift av Internetkaféer och gamingcenters med flera tusen kunder i över 150 länder. Gamingcenters är Internetkaféer speciellt anpassade för onlinespel och är utrustade med bredband och kraftfulla datorer med snabba grafikkort.

Bolaget bedriver ett gamingcenter i Stockholm som fungerar som ett utvecklingscenter för moderbolagets nya produkter och tjänster. Innan nationella eller globala lanseringar av en ny tjänst görs tester på detta gamingcenter.


Affärsmodell

Global Gaming Factorys affärsidé är att skapa intäkter i det befintliga nätverk av tusentals internetkaféer och gaming centers genom digital distribution av annonsering, mjukvara och tjänster till kaféägare och gamers som besöker dessa kaféer.

Bolaget har utvecklat en plattform för digital distribution av reklam samt mjukvara och tjänster, som integrerats med den befintliga mjukvaran för drift av ett spelcenter som kaféerna använder.

Med hjälp av Bolagets breda kundbas, position och det faktum att Bolaget har stort inflytande över användarens desktop, möjliggörs leverans av en helt annan typ av interaktiv marknadsföring, jämfört med traditionella pop-up annonser som syns i de flesta webläsare. Plattformen möjliggör förutom traditionella banners även förinstallation av hela program och interaktiv reklamfilm i fullskärm med mera. Exempelvis kan en onlinespelsleverantör få sitt spel installerat på samtliga datorer i Bolagets nätverk.Aktiekursens utveckling
Global Gaming Factory X aktie handlas sedan den 31 juli år 2000 på Aktietorgets lista. Aktien har kortnamn GGF och ISIN-kod SE0001100553. En handelspost omfattar 10000 stycken aktier. Antalet utestående aktier var per den 30 juni 2008, 311 344 000 stycken.


Nästa redovisningstillfälle
Nästa rapport för perioden 1 juli till 30 september 2008 publiceras fredagen 28 november 2008.


Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 9 september 2008
Styrelsen


För ytterligare information kontakta:

Hans Pandeya,
VD Global Gaming Factory X AB,
tel. +46 (0) 733 164 210