Binar AB

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 08:42 CEST

• Nettoomsättningen uppgick för delårsperioden till 42,5 (54,1) MSEK
• Resultatet efter skatt uppgick till –1,5 (0,3) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till –0,74 (0,13) kr
• Offentligt bud från Pomona-Gruppen den 19 september

Nettoomsättning
Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 42,5 (54,1) MSEK. För tredje kvartalet uppgick nettoomsätt-ningen till 12,4 (15,5) MSEK.
Under året har bilindustrin genomfört få kapacitetshöjande investeringar. Trots en ökad orderingång under tredje kvartalet är nettoomsättningen låg för årets tre första kvartal. Förutom låga investeringsvolymer påverkas nettoomsättningen av att en ovanligt stor del av de omställningsarbeten till bilindustrin som Binar erhållit order på skall installeras kring kommande års-skifte i stället för som normalt under tredje kvartalet.
Resultat
Resultat efter finansiella poster för de första nio månaderna uppgick till –2,0 (0,4) MSEK. Resultat efter finansiella poster för tredje kvar-talet uppgick till –0,3 (0,1) MSEK.
Resultatet har successivt förbättrats under året. Detta är en effekt av en något ökad nettoomsättning i kombination med minskade kostnader.
Elektronik
Under årets två första kvartal var efterfrågan på produktområde elektronik ökande. Under tredje kvartalet minskade dock denna. Under tredje kvartalet har flera lyckade prov genomförts hos potentiella OEM-kunder och några av dessa har re-sulterat i order som förväntas att ge repetitiva affärer.
Systemintegration
Senareläggning av kunders omställningsarbeten har negativt påverkat produktområde Systemintegration under årets tre första kvartal. Systemintegration har dock en större orderstock för leverans under fjärde kvartalet.
Pressautomation
Produktområde Pressautomation har trots en avvaktande marknad utvecklats bra under året. Under tredje kvartalet har bland annat order erhållits från en holländsk legopressare.
Binar har under en tid målmedvetet kompletterat produktprogrammet med tjänster och produkter som ger förutsättning för en bra kontinuitet i affärerna även när efterfrågan på stora projektleveranser är låg. Dessa affärer har utvecklats bra och har nu nått en sådan volym att de bär en betydande del av Pressautomations fasta kostnader.
Offentligt bud
Den 19 september 2003 lämnade Pomona-Gruppen AB ett offentligt erbjudande om att mot kontant betalning om 10,75 SEK per aktie förvärva samtliga utestående aktier i Binar. Pomonagruppen ägs av familjen Rapp som idag kontrollerar 48,7% av rösterna i Binar.
Binars styrelse avser att inom kort via pressmeddelande och information direkt till aktieägarna lämna en rekommendation avseende erbjudandet. Samtidigt kommer en prognos för fjärde kvartalet och bedömning av bolagets framtidsutsikter att lämnas.

Finansiell ställning
Investeringar i utrustning och inventarier för perioden uppgick till 0,5 (0,6) MSEK. Likvida medel inklusive outnyttjade kredit-löften uppgick per 2003-09-30 till 8,1 (12,2) MSEK. Soliditeten uppgår till 64 (63) %.
Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet dominerar i koncernen. Moderbolagets omsättning uppgick till 42,0 (53,4) MSEK och resultat efter finansiella poster till –2,0 (1,1) MSEK.
Nästa rapporttillfälle
Bokslutskommuniké för 2003 lämnas den 23 februari 2004.

Ingemar Pettersson,
Verkställande direktör

Binar är ett kunskapsföretag inom industriautomation och industriell IT. Binar utvecklar och säljer datorbaserade styrsystem och automationsutrustningar för avancerade industriapplikationer. Binars slutkunder finns främst inom verkstads-industrin med tyngdpunkten på fordons-industrin.
Affärsområdena är tre:
Elektronik, Systemintegration och Pressautomation.
Inom affärsområdet Elektronik finns vår uppdragsutveckling och BiFas, ett industriellt styrsystem, som är hjärtat i ett brett produktprogram för olika typer av industriautomation. Produkterna används över hela världen.
Inom affärsområdet Systemintegration genomförs industriella projekt med stort innehåll av styrteknik och industriell IT.
Pressautomationsverksamheten är uppbyggd kring UniFeeder, en portalrobot som huvudsakligen används för att automatisera plåtpressningslinjer.
Binar-gruppen har idag 46 anställda verksamma i Trollhättan, Olofström och Kanada. Binaraktien är noterad på NGM-listan.

Binar utvecklar och säljer datorbaserade styrsystem och automationsutrustningar för avancerade industriapplikationer.