Fingerprint Cards AB

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2003 10:57 CEST

För det första halvåret noteras i huvudsak följande:

*Rörelseintäkterna för det första halvåret var 2,9 Mkr (4,0)
*Finansnettot uppgick till 1,8 Mkr (2,6)
*Resultatet för halvåret blev –9,6 Mkr (-13,9)
*Likvida medel per 30 juni omfattade 75,7 Mkr (106,6)
*Order på 2 Mkr från Comex Electronics AB

Händelser efter rapportperiodens utgång:

*Fingerprint Cards sensor och algoritm vald i Texas Instruments första utvecklingsverktyg FADT baserat på TI:s DSP processorer

Allmänt om marknaden

Flera för biometribranschen viktiga händelser har inträffat under det första halvåret. Biometri, som en metod att säkerställa individers identitet, kommer nu att användas i storskaliga program runt om i världen. I USA har myndigheterna lagstiftat att alla resande till landet från och med oktober 2004 måste vara försedda med ett biometriskt pass, såvida inte vederbörande har ett giltigt visum. Australien anstränger sig, som en följd av terrorbombningarna på Bali förra året, att vara först ut på plan med ett biometriskt pass och hoppas därmed kunna sätta en internationell standard. Ytterligare ett exempel är Malaysia, som redan börjat förse sin befolkning med ett biometriskt ID kort, som användes i kontakter med landets myndigheter. Långt framskridna planer finns även i flera länder för introduktion av körkort med fingerverifiering.

De rimliga slutsatser, som kan dras av ovanstående, är att biometrin nu nått en sådan mognad att marknaden accepterat tekniken och är villig att använda den i brett upplagda program. Myndigheter av olika slag är föregångare och vill snabba upp processen, inte minst vad gäller nödvändig standardisering för att bl.a. uppnå kompatibilitet mellan olika utvecklares tekniker. En ytterligare effekt av dessa nationella program är att alltfler utvecklare av slutprodukter, där användaren behöver identifieras, inom vitt skilda produktområden på den privata marknaden, nu engagerar sig mer seriöst i sådana utvecklingsprojekt som syftar till att integrera biometri i produkterna. Exempel finns på volymprodukter med fingerverifiering inom området för konsumentelektronik, vilka redan är på marknaden. Hewlett Packard lanserade en PDA handdator i början av året och har därefter släppt ytterligare en version. Telekomföretaget DoCoMo har påbörjat försäljningen av en mobiltelefon i Japan försedd med fingerverifiering. Detta är de första exemplen på inbyggda system för fingerverifiering i trådlösa produkter som är den marknad Fingerprint Cards är fokuserat på. Såsom tidigare rapporterats, är Bolaget involverat i prototypprojekt inom detta produktsegment och en första produkt kan vara på marknaden under nästa år.

Försäljning

Under rapportperioden har Bolaget fått en order värd 2 Mkr från Comex Electronics AB i Stockholm. Ordern avser ett system för säker inloggning och access till datanätverk, där systemuppsättningen utgörs av en kortläsare och ett smart kort från Oberthur Card Systems i vilket Bolagets algoritm implementerats. Bolagets sensor och processor för de tyngre beräkningarna är integrerade i kortläsaren medan själva matchningen av fingermönster och beslut om rätt identitet sker på det smarta kortet. Systemet benämns därför ”Match-on-Card” och den metod som valts täcks helt av Fingerprint Cards eget algoritmpatent. Leveranser påbörjades under första halvåret.

Teknisk utveckling

Testerna av de nya linjesensorprototyperna FPC1031 har slutförts under perioden med gott resultat. Industrialiseringsprocessen med förberedelse för volymproduktion av sensorn inleddes likaså. De första volymleveranserna beräknas kunna ske under årets sista kvartal.

Bolaget har även arbetat med vidareutveckling och kostnadsreduktion av paketeringslösningar för sensorerna i samarbete med underleverantörer. Detta arbete omfattar även det viktiga skyddsskiktet på sensorerna som gör dem tåliga mot mekanisk åverkan och ESD (statisk elektricitet). De första prototyperna av den nyutvecklade linjesensorpaketeringen FPC1031B har levererats och utvärderats. Intrimning av produktion inleddes under perioden.

Omsättning och resultat

Koncernens omsättning för perioden januari till juni uppgick till 2,9 Mkr (4,0). Koncernens resultat för perioden januari till juni var -9,6 Mkr (-13,9).


Finansiell ställning

Verksamheten är väsentligen finansierad genom nyemissioner åren 1998 och 2000 om sammanlagt 205 Mkr. Soliditeten i koncernen uppgick den 30 juni 2003 till 94,9 % (96,5). Koncernens disponibla likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar per den 30 juni 2003, uppgick till 75,7 Mkr (106,6). Andra kortfristiga fordringar uppgick till 4,5 Mkr (3,0). Rörelsekapitalet i koncernen uppgick den 30 juni till 77,2 Mkr (106,7). Bolagets optionsprogram om 450 000 optionsbevis ger innehavarna rätt att köpa motsvarande antal aktier till följande villkor: 150 000 optioner till 67 kronor i april 2004, 150 000 optioner till 31 kronor i juni 2005 och
150 000 optioner till 31 kronor i juni 2006. Den teoretiskt maximala utspädningen är 7 % av kapitalet och 5 % av rösterna.

Anläggningstillgångar, investeringar och avskrivningar

Under årets första sex månader uppgick investeringarna i inventarier till 0,2 Mkr (0,2). Tidigare aktiverade utvecklingskostnader, 9,2 Mkr, skrivs av med 15%. De under 2002 aktiverade utvecklingskostnaderna, 4,9 Mkr, och de aktiverade utvecklingskostnaderna under rapportperioden, 3,4 Mkr, kommer att skrivas av från och med påbörjad kommersialisering. Patenträttigheter 5,9 Mkr skrivs planenligt av med 30 % per år och beräknas motsvara den bedömda ekonomiska livslängden. Inventarier skrivs av med 20 % per år.

Personal

Antalet anställda per den sista mars var 21 (18), varav 3 (3) är kvinnor

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Texas Instruments (TI) lanserade i juli ett eget biometriskt utvecklingskit där man valt Fingerprint Cards sensor och algoritm implementerad i TI:s processorplattformar TMS320C5000™ respektive TMS320C6000. Syftet är att underlätta för TI:s processorkunder att integrera biometri i sina slutprodukter. Verktyget, som benämns FADT (”Fingerprint Authentication Development Tool”), är marknadens första multiplattform för utveckling av biometriprodukter. Med multiplattform menas, att stor flexibilitet är inbyggd i plattformen, vilket gör det möjligt att använda den för design och utveckling av produkter med fingerverifiering inom så vitt skilda områden som fysisk access, mobiltelefoni och närvarokontroll. FADT-verktyget säljs via TI:s hemsida och genom TI:s distributörer. Se vidare TI:s press release http://focus.ti.com/docs/pr/pressrelease.jhtml?prelId=sc03155

Kommande rapporteringstillfällen

Kvartalsrapport juli – september, 22 oktober 2003 Bokslutskommuniké 2003 – februari 2004 Årsredovisning för 2003 – april 2004

Göteborg den 20 augusti 2003
Fingerprint Cards AB (publ)
Styrelsen

Delårsrapporten har översiktligt granskats av bolagets revisor.

För ytterligare information hänvisas till:
Lennart Carlson, VD Fingerprint Cards AB
031 607820, info@fingerprint.se

Fingerprint Cards, noterat på börsens O-lista (FING B), har utvecklat elektroniska system, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten. Systemen utgörs av mikrochips med algoritmer, som utan hjälp av extern processorkraft, läser av, lagrar och jämför fingermönster. Bolaget har utvecklat två typer av kapacitiva sensorer för avläsning av fingermönster, dels en extremt liten linjesensor och dels en s.k. areasensor. Till varje sensortyp har egna såväl processorer som algoritmer utvecklats. Genom sin litenhet, låga strömförbrukning och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnad, kan tekniken implementeras i mycket små volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga.

Fingerprint Cards har huvudkontor i Göteborg och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (FING B).

Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg. www.fingerprint.se