Broström AB

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 08:16 CET

Broström AB (publ) - Org nr 556005-1467

· Vinst januari - september MSEK 216 (111)
­ Nettoomsättning MSEK 2 497 (1 927)
­ Resultat efter skatt MSEK 155 (77)
­ Resultat per aktie SEK 5,34 (2,67)
­ Avkastning på sysselsatt kapital 8,7 procent (7,6)
· Vinst under tredje kvartalet MSEK 31 (21)
­ Nettoomsättning MSEK 774 (600)
­ Resultat efter skatt MSEK 20 (17)
­ Resultat per aktie SEK 0,68 (0,60)
· Disponibel likviditet uppgick till MSEK 773 (791 per 2002-12-31)
· Den säsongsmässiga nedgången under tredje kvartalet blev mindre än
väntat tack vare ökade kontraktsvolymer och en god utnyttjandegrad av
fartygsflottan. Försvagningen av USD påverkade dock resultatet negativt.
· De ökande kvalitetskraven, inriktningen mot ett "just-in-time"
tänkande också inom oljeindustrin med låga oljelager som följd och en
förväntad uppgång i världsekonomin, är faktorer som talar för en
fortsatt positiv utveckling för Broström.

Göteborg den 30 oktober 2003

BROSTRÖM AB (publ)

På styrelsens uppdrag


Lennart Simonsson
Verkställande direktör

Broström AB
403 30 Göteborg
Tfn 031-61 61 00
Org nr 556005-1467

Mer information om Broström och pressreleaser finns på www.brostrom.se.