Jojka

Delårsrapport 3

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2016 08:59 CEST

DELÅRSRAPPORT Q3 2016

Jojka Communications AB (publ)

556666-6466

(JOJK)

21 oktober 20 16

Styrelsen fÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB

Siffror i sammandrag

januari – september 2016

Januari – september 2016 jämfört med motsvarande period 2015:

Nettoomsättning: KSEK 5 406 (KSEK 5 846)

Resultatet efter finansiella poster: *KSEK -1 008 (**KSEK -936)

*Resultatet är belastat med extraordinära kostnader på KSek -100 för specifikation av ny produktgeneration

** Resultatet är belastat med emissionskostnader om KSEK -255

Resultatet per aktie*: SEK -0,11 (SEK -0,10)

* Beräknat på 9 577 366 aktier (9 577 366 aktier)

juli-september 2016

Tredje kvartalet 2016 jämfört med motsvarande kvartal 2015:

Nettoomsättning: KSEK 1 936 (KSEK 2 113)

Resultatet efter finansnetto: *KSEK -230 (KSEK -167)

*Resultatet är belastat med extraordinära kostnader på KSek -100 för specifikation av ny produktgeneration

Resultatet per aktie*: SEK -0,02 (SEK -0,02)

* Beräknat på 9 577 366 aktier (9 577 366 aktier)

VD har ordet

Med redan tagna affärer under hösten räknar vi att vid årets slut ligga på ungefär samma omsättning som föregående år. Det är vi nöjda med då den kund som genererade 40% av vår omsättning under föregående år dramatiskt dragit ner sina inköp och har i år endast stått för cirka 1,8% av omsättningen. Den underliggande tillväxten är med andra ord stark och vi är mindre känsliga idag då en storkund ersatts med flera mindre. Resultatet är även det sämre för kvartalet än motsvarande period förra året, närmare bestämt cirka 60 KSek. Värt att notera är att kvartalet belastats med cirka 100 Ksek av engångskaraktär hänförliga till specifikationen av vår nya produktgeneration. Operativt resultat för perioden är med andra ord bättre än motsvarande period förra året trots de minskade volymerna från storkunden.

Under kvartalet har vi sett ett kraftigt ökat intresse från framförallt spelföretag där vi som kommunicerats tidigare, på kort tid, har tagit in order motsvarande 3,5 Msek i årsvolym vid fullt utnyttjande. Värt att notera är att intresset fortsätter öka och vi räknar med att kunna offentliggöra ett antal nya spelbolag under innevarande kvartal. Det är mycket glädjande att en del av introduktionerna till nya kunder kommer från befintliga kunder som rekommenderat oss utifrån sin kundnöjdhet. Vi betraktar oss idag som ett starkt varumärke inom detta segment.

Vi har under en längre tid planerat för vår nästa produktgeneration och medvetet varit försiktiga med våra investeringar under denna tid. Nu har vi en tydlig bild av hur vi ska ta oss vidare för att dra nytta av de trender som finns gällande mobilanvändning och kommer under det kommande 6-12 månaderna att investera en stor del av den kassa vi skaffade oss i samband med förra nyemissionen för att säkerställa de kvalitetskrav och den tillväxt som vi ser framför oss.

Vårt mål är en kraftig omsättningsökning fram till 2018 och det innebär att dessa investeringar måste göras nu. Investeringarna kommer fokusera på användarvänlighet, utökad funktionalitet, förbättrade möjligheter till integration med andra system samt våra möjligheter att påverka våra inköpspriser. Det är ett omfattande arbete som kommer kräva mycket av oss och det är bland annat därför vi ökat vår bemanning så att det viktiga säljarbetet inte blir lidande.

Fokus under Q4 kommer att läggas på strategisk försäljning inom våra utvalda marknadssegment samt produktutveckling. Q4 är traditionellt starka månader för oss med höjdpunkter som Black Friday, Cyber Monday och givetvis julhandeln.

Vi siktar in oss på ett spännande kommande kvartal där vi sätter startskottet för nästa produktgeneration aktiverar många nya kunder samt ser fram mot ovan nämnda högtidsdagar.

Med vänliga hälsningar,

Rutger Lindquist

VD, Jojka Communications AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden

Tagit fram specifikationen för vår nya produktgeneration och som en konsekvens av detta belastat Q3 resultatet med extra ordinära kostnader om 0,1 Msek

Jojka har tecknat avtal med 5 spelbolag med ett ordervärde fullt utnyttjat på 3,5 Msek

Carl Ekerling (COO) har börjat sin anställning per den 1 september

Ökad internationell trafik och utländska kunder

Övrig information

Nyckeltal

(KSEK) Jan-sep 2016 Jan-sep 2015
Nettoomsättning 5 406 5 846
Rörelseresultat (EBIT) - 999 -928
Resultat efter finansiell poster -1 008 -936
Soliditet, % 71 74
Antal aktier, st 9 577 366 9 577 366
Resultat/aktie, SEK -0,11 -0,10
Eget kapital/aktie, SEK 0,38 0,54
NyckeltalsdefinitionerNettoomsättning Total omsättning

Soliditet Eget kapital

Resultat per aktie Resultat efter finansiella poster/antal aktier

Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden

Aktien och aktieägare

Jojka Communications AB (publ) listades den 18 juli 2007 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Antalet utgivna aktier uppgår till 9 577 366. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Vid tredje kvartalets utgång hade Jojka Communications AB 905 aktieägare. Aktien handlades till lägst 2,80 SEK och högst 4,15 SEK.

Personal

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 2 heltidstjänster och en deltidsanställning.

Bolagsstruktur

Jojka Communications AB är ett publikt aktiebolag.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Jojka Communications AB revisor.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2016 2017-02-10

För ytterligare information

VD Rutger Lindquist, tel. +46 709 96 66 66

Ekonomisk redogörelse för perioden

Resultaträkning (KSEK)

jul-sep 2016 jul-sep 2015 jan-sep 2016 jan-sep 2015
Nettoomsättning 1 936 2 113 5 406 5 846
Övriga rörelseintäkter 55 0 118 31
1 991 2 113 5 524 5 877
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -1 752 -1 885 -4 970 -5 353
Personalkostnader -382 -312 -1 294 -1 197
Avskrivningar -87 -86 -259 -256
Summa rörelsekostnader -2221 -2 283 -6 523 -6 806
Rörelseresultat (EBIT) -230 -170 -999 -928
Finansnetto -0 -0
-9 -8
Resultat

-230 -170 -1 008 -936
Balansräkning
(KSEK) 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 7 12 9
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 374 717 631
381 729 640
Summa anläggningstillgångar 381 729 640
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 653 811 429
Övriga fordringar 19 19 11
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 650 1 007 832
1 323 1 837 1 272
Kassa och bank 3 389 4 341 5 039
3 389 4 341 5 039
Summa omsättningstillgångar 5 093 6 178 6 311
Summa tillgångar 5 093 6 907 6 951

Balansräkning

(KSEK) 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2394 2 394 2 394
Reservfond 551 551 551
Fritt eget kapital
Fria reserver 1 677 3 125 3 125
Periodens resultat -1 008 -936 -1 448
Summa eget kapital 3 614 5 134 4 622
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 569 955 1 326
Övriga skulder 315 219 338
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 595 599 665
1 479 1 773 2 329
Summa eget kapital och skulder 5 093 6 907 6 951
Ställda säkerheter 500 500 500
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.