coonecta

Delårsrapport 360 Holding AB - 1 januari till 30 september, 2006

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 14:30 CET

Resultatet för kvartalet uppgick till cirka 0,12 Mkr.

Totala intäkter för kvartalet uppgick till cirka 0,2 Mkr.

Likvida medel vid periodens slut uppgick till cirka 5,2 Mkr.

Det förvärvade dotterföretaget 360bet.com Holding Ltd. har under perioden konsoliderats och ingår fr.o.m 1 augusti i Bolagets räkenskaper.

Under perioden har förvärv genomförts av HeyPoker.com och förvärvet har konsoliderats fr.o.m 1 september 2006.

360 Holding AB har under perioden tillförts expansionskapital genom en riktad nyemission, uppgående till 3 Mkr.

Bolaget har listats på First North den 25 september med Thenberg & Kinde som Certified Adviser.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Från och med den 1 januari 2005 tillämpar koncernen IFRS (International Financial Reporting Standards). Bolaget följer Redovisningsrådets rekommendationer RR 32 Redovisning för juridisk person. RR 32 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.


KOMMANDE RAPPORTER


28 februari 2007, bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2006.


Stockholm den 28 november 2006


360 Holding AB (Publ)
Floragatan 13
114 75 STOCKHOLM
Tel: 08 -50 64 57 21
Fax: 08 - 50 64 57 20
www.360holding.se
Org.nr: 556510-9583


STYRELSEN


Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.
För ytterligare information, kontakta: Björn Lundberg, VD 360 Holding AB, 070-5348090