3L System AB

DELÅRSRAPPORT 3L SYSTEM AB (PUBL) FÖR PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 13:33 CEST

* Periodens resultat efter finansiella poster ökar till 2,5 Mkr (2,0)

* Koncernens omsättning ökar med 16,5% till 33,7Mkr (28,9)

* Resultatet per aktie uppgick till och med årets tredje kvartal till 0,79 kronor (0,64)

* Helårsresultatet prognostiseras till 4,0 Mkr

* 3L Media bibehåller marginalen och fortsätter öka omsättningen

* 3L Förvaltningssystem förbättrar marginalerna och ökar omsättningen till följd av en stark nyförsäljning

* Vidtagna åtgärder i 3L Consulting ger resultat och bolaget genererar återigen en vinst under kvartal tre


Koncernen
3L System redovisar för perioden januari - september ett resultat efter finansiella poster om 2,5 Mkr (2,0), en ökning med 25,1 procent jämfört med samma period föregående år. Nettomarginalen ökade till 7,5 procent (7,0). Omsättningen för perioden steg med 16,5 procent och uppgick till 33,8 Mkr (29,0).

3L Förvaltningssystem
3L Förvaltningssystem redovisar för perioden ett rörelseresultat om 1,1 Mkr (0,3) med en rörelsemarginal om 7,1 procent (1,9). Omsättningen ökade med 11,8 procent till 15,5 Mkr (13,8).

3L Förvaltningssystem har under perioden haft en stark nyförsäljning med ett flertal nya intressanta kunder. Vi förväntar oss en fortsatt bra nyförsäljning även under det avslutande kvartalet och genomför en balanserad nyrekrytering för att möta en ökande efterfrågan. 3L Förvaltningssystem kommer att högprioritera en förstärkning av försäljningsstyrkan i bolaget.

3L Förvaltningssystem deltog vid årets stora fastighetsmässa ELMIA Fastighet 2005. Årets ERFA-dagar har även de genomförts med rekordmånga deltagande kunder.

3L Media
3L Media redovisar för perioden ett rörelseresultat om 1,9 Mkr (1,7) med en rörelsemarginal om 11,2 procent (10,9). Omsättningen ökade med 12,6 procent till 17,1 Mkr (15,2).

3L Media fortsätter att öka omsättningen med bibehållen marginal. Potentialen för MBS är mycket stor i Europa men systemet är även väl anpassat för andra framtida marknader. Parallellt med en fortsatt expansion inom Europa drar nu 3L Media upp nya riktlinjer för en strategi som medför en högre grad av exploatering av MBS potential.

Under det tredje kvartalet har förhandlingar inletts med en första mindre återförsäljare både för den Europeiska såväl som nord- och sydamerikanska marknaden och ett avtal förväntas att undertecknas under årets sista kvartal.

3L Media medverkade i september vid EADP-mässan som i år var förlagd i Stockholm.

3L Consulting
3L Consulting redovisar för perioden ett rörelseresultat om -0,5 Mkr med en rörelsemarginal om -24,6 procent. För kvartal tre redovisar 3L Consulting ett svagt positivt resultat om 50 kkr. Notera att jämförelsesiffror för föregående år saknas.

3L Consulting hade vid ingången av kvartal tre ett ackumulerat negativt resultat om 0,55 Mkr. En omorganisation genomfördes under slutet av kvartal två tillsammans med att företagets kostnadsmassa minskade med över 35%. Detta har nu planenligt tagit effekt och bidrar till ett svagt positivt resultat under kvartal tre.

Intäkter och resultat
Koncernens totala intäkter ökade under perioden med 16,5 procent till 33,8 Mkr (29,0). Rörelseresultatet för perioden förbättrades till 2,5 Mkr (1,9) och resultat efter finansiella poster uppgick till 2,5 Mkr (2,0).

Finansiell ställning och investeringar
Det beskattade egna kapitalet i koncernen uppgick vid rapportperiodens slut till 21,8 Mkr (20,9). Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar minskade något till 17,2 Mkr (17,7). Soliditeten uppgick till 62,8 procent (63,5) och kassalikviditeten till 251 procent (268).

Investeringar i inventarier har under perioden gjorts med 0,3 Mkr och försäljning har skett med 0,2 Mkr.

Samtliga kostnader för produktutveckling har belastat periodens resultat.

IFRS
Från och med 2005 skall alla noterade bolag inom EU redovisa enligt de nya IFRS-reglerna. För 3L System medför inte detta någon förändring i redovisningen.

Utsikter för 2005
3L Media förväntas utvecklas positivt under resterande del av året.

3L Förvaltningssystem förväntas ha fortsatt god nyförsäljning under resterande del av året.

3L Consulting förväntas fortsätta utveckla sin kundstock och därmed stabilisera en högre intäktsnivå.

Aktiedata
Resultatet per aktie efter avdrag för schablonskatt om 28 % uppgick till och med årets tredje kvartal till 0,79 kronor (0,64). Eget kapital per aktie uppgick till 9,44 kronor (9,21). Antalet utestående aktier är 2 345 000 stycken, vilka är noterade på NGM Equity.

Kommande rapporttillfällen
17 feb 2006 Helårsrapport för 2005.


Solna den 18 oktober 2005Styrelsen för 3L System AB (publ)3L SYSTEM AB (PUBL)
3L System utvecklar standardsystem för bygg-, fastighets- och mediabranschen. Utöver försäljning tillhandahåller vi kundanpassningar, installation, utbildning och support kring produkterna. Vi skall till våra kunder erbjuda tekniskt avancerade, kompletta och modulbaserade IT-lösningar för att kunderna skall uppnå konkurrensfördelar. Genom att licensiera standardsystemen till ett för marknadssegmentet dominerande antal kunder skall vi skapa förutsättningar för en kontinuerlig utveckling såväl ur ett tillväxt- som ett systemperspektiv.

3L FÖRVALTNINGSSYSTEM AB - Utvecklar och säljer affärssystemet 3L Pro till bygg- och fastighetsbranschen.

3L MEDIA AB - Marknadsför det egenutvecklade affärssystemet MBS till företag inom vägledande media.

3L CONSULTING AB - Erbjuder specialistkompetens inom systemutveckling för internet och intranet.För ytterligare information, kontakta verkställande direktör Martin Carlesund,
telefon 08-705 38 00, 070-867 04 67. Se även www.3lsystem.se

Uppgifterna i delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

3L System AB

3L Systems affärside är att utveckla branschanpassade affärssystem samt tillhandahålla support, utbildning och konsultverksamhet i anslutning till dessa.