Swedbank

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2003 08:48 CEST

Delårsrapport för FöreningsSparbanken
Januari - juni 2003
Den 22 augusti 2003

Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 4 529 mkr

Första halvåret 2003 i sammandrag:

·Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 4 529 mkr (3 612 )
·Resultatet efter skatt ökade med 30 procent till 2 983 mkr (2292)
·Räntabiliteten på eget kapital ökade till 15,3 procent (12,2)
·Resultat per aktie ökade till 5,65 kronor (4,34)
·Totala intäkter ökade med 7 procent till 12 254 mkr (11 462)
·Räntenettot ökade med 3 procent till 7 991 mkr (7 733)
·Provisionsnettot minskade med 9 procent och uppgick till 2 701 mkr (2 956)
·Nettoresultat av finansiella transaktioner ökade till 412 mkr(70)
·Kostnaderna minskade med 1 procent till 6 807 mkr (6 899)
·Kreditförlusterna minskade med 23 procent till 672 mkr (868)
·Realisationsvinst från försäljning av aktier i Erste Bank uppgick till 489 mkr
·Aktieinnehavet i SpareBank 1 Gruppen skrevs ned med 311 mkr

Resultatutveckling i koncernen
Rörelseresultatet i koncernen för första halvåret 2003 ökade till 4 529 mkr (3 612). Intäkterna ökade till 12 254 mkr (11 462) medan kostnaderna minskade till 6 807 mkr (6 899). Kreditförlusterna minskade till 672 mkr jämfört med 868 mkr för första halvåret 2002. Periodens resultat påverkades av en realisationsvinst om 489 mkr från försäljning av aktier i Erste Bank samt av nedskrivning av aktieinnehavet i SpareBank 1 Gruppen med 311 mkr. Räntabiliteten på eget kapital ökade till 15,3 procent (12,2) medan resultatet per aktie ökade till 5,65 kronor (4,34).

Rörelseresultatet för årets andra kvartal ökade med 563 mkr jämfört med första kvartalet och uppgick till 2 546 mkr (1 983). Resultatutvecklingen i koncernen under de senaste kvartalen redovisas på sidan 10. Intäkter Koncernens intäkter ökade med 792 mkr eller med 7 procent jämfört med första halvåret 2002 och uppgick till 12 254 mkr (11 462). Exklusive realisationsvinsten från försäljningen av aktierna i Erste Bank ökade intäkterna med 303 mkr eller med 3 procent. Räntenettot ökade med 258 mkr bland annat på grund av högre utlåningsvolymer medan provisionsnettot minskade med 255 mkr. Nettoresultat av finansiella transaktioner ökade med 342 mkr främst genom högre intäkter från ränte- och valutaverksamheten.

Intäkterna under det andra kvartalet ökade med 642 mkr eller med 11 procent till 6 448 mkr jämfört med det första kvartalet. Exklusive reavinsten var ökningen 153 mkr eller 3 procent. Räntenettot Koncernens räntenetto uppgick under första halvåret till 7 991 mkr (7 733). I Svensk kontorsrörelse ökade räntenettot från utlåningsverksamheten med cirka 300 mkr på grund av ökade volymer och marginaler. Lägre inlåningsmarginaler påverkade räntenettot negativt med cirka 300 mkr medan ökade inlåningsvolymer bidrog med drygt 100 mkr. Räntenettot hos Swedbank Markets förbättrades med 89 mkr. I Internationell bankrörelse ökade räntenettot 36 mkr, främst genom volymutvecklingen inom Hansabank.

Räntenettot under andra kvartalet var något lägre än under det första kvartalet. Räntenettot från Spintabs hypoteksutlåning utvecklades fortsatt positivt medan räntenettot hos FI-Holding minskade. Erhållna utdelningar Erhållna utdelningar uppgick till 99 mkr (87). Provisionsnettot Provisionsnettot uppgick till 2 701 mkr (2 956 ). Nettot av betalningsförmedlingsprovisionerna utvecklades positivt och ökade med 49 mkr. Kapitalförvaltningsprovisionerna minskade med 322 mkr på grund av lägre aktiekurser och en ökad andel sparande i räntefonder, där provisionsintäkten är lägre. Courtaget minskade med 22 mkr till följd av lägre omsättning på börserna.

Provisionsnettot ökade med 101 mkr under årets andra kvartal jämfört med det första och uppgick till 1 401 mkr (1 300). Ökningen förklaras främst av högre utlånings-, värdepappers- och betalningsprovisioner. Nettoresultat av finansiella transaktioner Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till 412 mkr (70). Resultatet från handeln med aktier och räntebärande värdepapper ökade med 275 mkr medan resultatet från handeln med andra finansiella instrument minskade med 104 mkr. Intäkterna från valutaverksamheten ökade med 171 mkr.

Nettoresultat av finansiella transaktioner ökade med 24 mkr under årets andra kvartal jämfört med det första. Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter uppgick under första halvåret till 1 051 mkr (616). Resultatet påverkades av en realisationsvinst om 489 mkr från försäljningen av aktieinnehavet i Erste Bank i juni 2003. Första halvåret 2002 ingick en realisationsvinst från kontorsförsäljning uppgående till 85 mkr.

Stockholm den 22 augusti 2003

Deloitte & Ernst & Young
Touche AB AB

Jan Palmqvist Auktoriserad revisor
Torbjörn Hanson Auktoriserad revisor
Peter Markborn Auktoriserad revisor
Förordnad av Finansinspektionen

Föreningssparbanken AB (publ)
Org nr 502017-7753
Brunkebergstorg 8
105 34 Stockholm
Telefon 08 5859 0000
Internet www.foreningssparbanken.se
E-post info@foreningssparbanken.se
För ytterligare information kontakta
Nils-Fredrik Nyblæus, VD:s ställföreträdare, Ekonomi- och Finansdirektör Telefon 08 - 5859 2532

Jonas Blomberg, Chef Investor relations
Telefon 08 - 5859 3322, 0702 - 650 133