Heart of Brands

Delårsrapport 5 oktober 2006 - 30 juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 08:52 CEST

(Aktietorget: HOB B)

- Nyemissionen i april kraftigt övertecknad
- Mer än 1000 nya aktieägare
- Nordens första ELLE-butik öppnas i september i Sturegallerian Stockholm
- STYLESNOB och PINKO nya varumärken

Heart of Brands och ELLE prêt-á-porter
Heart of Brands bildades i oktober 2006 för att på den nordiska marknaden etablera, marknadsföra och sälja kvalitativa märkesvaror inom konfektion och
accessoarer.
I november 2006 tecknade Heart of Brands ett exklusivt återförsäljareavtal med Fashion Brands Collections BV om ensamrätten att sälja och marknadsföra
ELLE prêt-á-porter collection i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Avtalet avser såväl försäljning via egna butiker som grossistverksamhet med försäljning via återförsäljare. Avtalet gäller till och med 2016.

Efter rapportperiodens utgång har ett tillägg till ovanstående återförsäljaravtal avseende ELLE prêtá-porter tecknats, så att det geografiska området nu
även omfattar Estland.

Utöver ELLE’s dammodekollektion kommer Heart of Brands även att sälja och marknadsföra ELLE’s smyckeskollektion, solglasögon samt ytterligare
ELLE-produkter.


VERKSAMHET
Nya varumärken
I enlighet med de strategiska ambitioner som Heart of Brands har att erbjuda ett bredare sortiment med ytterligare attraktiva varumärken, har i augusti avtal med STYLESNOB och PINKO tecknats. Avtalen ger Heart och Brands den exklusiva marknadsrätten i Sverige för dessa internationellt välkända varumärken.
STYLESNOB bildades 2003 av den danska designern Vibe Skov Bjerrehaus och är nu etablerat i 7 europeiska länder samt i USA. Sortimentet består av skor, väskor, skärp och andra accessoarer och har en ungdomlig kundinriktning.

PINKO kommer från Italien och är ett stort välkänt kvalitetsmärke i Europa med en omsättning på cirka 150 MEUR. Kollektionen är mycket trendriktig och
har matchande accessoarer såsom skor, väskor och bälten.

Butik
Nordens första ELLE butik kommer att öppna under september i Sturegallerian i Stockholm.
Detta kommer att bli en s.k flagship store med såväl ELLE prêt-á-porter som accessoarer.
Genom sitt AAA-läge i Stockholm kommer denna butik att bli en naturlig samlingsplats inte bara för ELLE - entusiaster i konsumentledet utan också för
återförsäljare runt om i landet. Butiken inreds helt i enlighet med de riktlinjer som ägaren av varumärket ELLE kräver och sker i samråd med bl a ELLES
chefsdesigner Nikki Hillier.

Marknadsbearbetning
Heart of Brands har under våren 2007 byggt upp en marknadsorganisation som nu med full kraft kommit igång med införsäljningen av ELLE’s kollektion för
våren och sommaren 2008.
Intresset för kollektionen är stort och mottagandet positivt. Ett nätverk med lokala återförsäljare byggs nu successivt upp.
Jämfört med våra ursprungliga ambitioner har vi en fördröjning i uppstartandet av den operativa verksamheten med cirka sex månader.

Perioden 2006-10-05 - 2007-06-30
Under rapportperioden har bolaget inte haft några försäljningsintäkter.
Som nämnts tidigare har vi koncentrerat oss på att bygga upp vår organisation, att hitta rätt läge för Nordens första Elle-butik samt att hitta kompletterande varumärken.

Bolagets ursprungliga ambition var att redan nu kunna presentera bra försäljningssiffror och ambitionen var även att redan under sommaren kunna öppna den första butiken. En fördröjning i uppstartandet av den operativa verksamheten har dock skett, framförallt pga att det var svårare än väntat att hitta det AAA-läge för butiken som varit ett absolut krav från bolagets sida. Butiken håller dock nu på att färdigställas i enlighet med de inredningsdirektiv som gäller för ELLE´s butiker i hela Europa och butiken öppnas under september månad.
Det har också tagit längre tid än planerat att sätta upp en försäljningsorganisation för den framtida grossistverksamheten både såvitt avser ELLE´s kollektion som för övriga nuvarande och kommande agenturer. En försäljningschef liksom välmeriterade

EKONOMI
säljare har nu anställts och försäljningsaktiviteter liksom reklamaktiviteter har nu kommit igång på allvar. Vi ser därför positivt på den kommande höstens och
vårens försäljningar. Sammantaget har det alltså tagit ungefär sex månader längre än planerat att få verksamheten igång men vi anser att denna fördröjning har varit nödvändig för att förse bolaget inte bara med en butik i AAA-läge utan också förse bolaget med duktig personal

Nyemissioner
Under rapportperioden har två nyemissioner genomförts.
I den första nyemissionen erhöll bolaget 2 065 tkr, varav 400 tkr i aktiekapital.
Den andra nyemissionen som även innebar att bolagets aktier upptogs till handel på Aktietorget den 14 maj 2007, medförde att bolaget erhöll 10 000 tkr,
varav 500 tkr i aktiekapital före emissionskostnader, som uppgick till 1 214 tkr. Netto erhöll därmed bolaget 8 286 tkr.

Delårsrapport 5 oktober 2006 - 30 juni 2007

Investeringar
Under perioden har 28 tkr investerats i kontorsutrustning.
Efter perioden har cirka 3 000 tkr investerats i butiken i Sturegallerian.

Likviditet
Vid periodens utgång uppgick bolagets likviditet till 8 284 tkr.

Eget kapital
Bolagets egna kapital per den 30 juni 2007 uppgick till 8 739 tkr, vilket motsvarar 0.87 SEK per aktie.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad enlighet med RR 20, Delårsrapportering.

Granskning
Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor.


Kommande informationstillfällen
Delårsrapport tredje kvartalet 2007 2007-11-15
Bokslutskommuniké avseende 2008-02-25 2006-10-05 - 2007-12-31

Stockholm 2007-08-24
Suzanne Johanson Lennart Nylander Styrelsens ordförande Lennart Spetz Pia Imbro Ericson Verkställande direktör

Heart of Brands AB (publ) Org.nr: 556712-4176
Gustaf de Lavals Torg 8 Tel: 08-718 12 50
No 116 TSR 3.18
131 59 Nacka
www.heartofbrands.se