ENACO

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 14:15 CET

* Koncernens resultat för perioden juli- september, EBITDA – 777 Tkr
* Solna Kontorshotell klart, första etappen fullbelagd
* TITE AB på ordinarie lista.


RESULTATET
Koncernens resultat för kvartal 3 har påverkats av den normala nedgången i faktureringen under semesterperioden samt av återstående kostnader för omstrukturering, noteringsprocess och slutförande av Solna Kontorshotell på 540Tkr och totalt under året ca 2 200 Tkr. Det positiva resultatet i gruppen före förvärvet, 1 155 Tkr, redovisas ej i resultaträkningen utan endast i balansräkningen. Koncernens resultat för perioden, januari - september, uppgår till minus 2 843 Tkr före skatt.

Arbetet med omstrukturering samt bolagets börsintroduktion har belastat interna personalresurser vilka nu har återgått till försäljning och produktion. Orderstocken vid ingången av 2003 var ovanligt låg och försäljningen under året har försenats något vilket påverkat faktureringen. Efter semestern har dock försäljningen tagit fart, speciellt för TITE Malmö AB.

Relevanta jämförelsetal med motsvarande period för föregående år saknas. Balans- och resultat-räkningar för perioden redovisar enbart den finansiella situationen i TITE AB efter förvärvet av TITE Stockholm AB och TITE Malmö AB.

Koncernen, som fortfarande befinner sig i en uppbyggnadssituation, beräknar att resultatet för helår 2003 blir bättre än föregående år, enligt vår tidigare prognos. Anledningen till detta är att engångskostnader har avtagit, Solna Kontorshotell ger bidrag och att vi efter arbetet med börsnoteringen kan koncentrera oss på försäljning och produktion.


VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Börsintroduktion
TITE AB´s noteringsprospekt distribuerades under mitten av augusti i samband med att TITE AB uppflyttades från observationsplats till ordinarie börslista på NGM Equity, efter godkänd börsrevision.

Solna Kontorshotell.
Etapp 1 av kontorshotellet är fullbelagt och beslut har tagits att fortsätta med etapp 2. Solna Kontorshotell är uppbyggt med användandet av byggsystemet TITE Office System. Detta innebär att etapp 2 endast består av ytterligare montage av flexibla innerväggar som kan anpassas efter hyresgästerna. Grundinstallationen är redan på plats.
Uthyrningen av etapp 2 pågår och vi beräknar att ha denna etapp fullt uthyrd under början av 2004.

Verksamheten

Sex affärsområden
TITE har som affärsidé att konstruera, leverera, installera och erbjuda service till avancerade inomhusmiljöer såsom data/serverhallar, telekomstationer och moderna flexibla kontor. TITE arbetar oftast med nyckelfärdiga lösningar omfattande konstruktion, komponentleverans, installation igångkörning och service. Verksamheten bedrivs inom sex huvudsakliga affärsområden: TITE Turn-Key data/serverhallar, TITE Office Systems, Klimatanläggningar, Kraftförsörjning, Kommunikation samt Service.
TITE bedriver verksamheten från kontor i Stockholm och Malmö.


FÖRSÄLJNING
Alla siffror Tkr.

Fakturering ( exkl. internfakt.)
Stockholm 33600
Malmö 15200
Totalt 48800

Orderstock
Stockholm 8300
Malmö 11900
Totalt 20200

Total orderingång
Stockholm 41900
Malmö 27100
Totalt 69000

Kommentar
Försäljningen ligger något under prognos men har tagit fart efter semestern. Det är Stockholm som släpar efter. Malmö ligger mycket över prognos. Det är främst inom affärsområde Office System som vi ligger efter beroende på den låga aktiviteten inom kommersiella lokaler i Stockholmsområdet. Ett par större upphandlingar, där TITE Stockholm AB har lämnat offerter har senarelagts men kommer att upphandlas under senare delen av året.
Inom övriga affärsområden ligger vi i fas och service ligger väl över prognos vilket ger betydligt högre bruttomarginal än beräknat.

ÖVRIG INFORMATION

Investeringar
TITE Stockholm AB har under perioden investerat 2 830 Tkr i ombyggnaden för Solna Kontorshotell.
Vidare har i maskiner och inventarier investerats 1125 Tkr.

Anställda
Antalet anställda var under perioden 45 personer på heltid.

Kommentarer till räkenskaperna

Nyckeltal per den 30 sept. 2003 30 sept. 2002 (Aurex AB)
Resultat per aktie -0,01 kr -0,04 kr
Eget kapital per aktie: 0,02 kr 0,10 kr
P/E-tal: negativt negativt
Soliditet: 27,8 % 90 %
Kassalikviditet: 108 % 7 %
Antal aktier 352 333 336 st 50 333 336 st
Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för år 2003 lämnas den 13 februari 2004.
Solna den 27 oktober 2003

Styrelsen för TITE AB

Granskningsrapport
Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR har utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i jämförelse med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen.

Stockholm den 27 oktober 2003
Jörgen Sandell Per Silveby
Auktoriserad revisor Godkänd revisor

Frågor om innehållet i rapporten kan ställas till vd Bo-Gösta Rönnberg, tel 08-514 846 00.

TITE kontruerar, levererar, installerar och servar avancerade inomhusmiljöer såsom data/serverhallar, telecomstationer och moderna flexibla kontor