Novestra AB

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 10:21 CEST

DELÅRSRAPPORT NR 3 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2004 AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2004

- Nettoresultatet för perioden uppgick till 42,0 MSEK (8,4), vilket motsvarar ett resultat per aktie uppgående till 1,3 kronor (0,4). Eget kapital per den 30 september 2004 uppgick till 416,2 MSEK (232,3) motsvarande 11,2 kronor (9,9) per aktie. Soliditeten uppgick till 93,3% (89,2).

- Likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick till 82,3 MSEK (43,2) motsvarande 2,2 kronor (1,8) per aktie. Tillsammans med de noterade innehaven uppgick de likvida tillgångarna till 204,1 MSEK (59,4) (inklusive orealiserade övervärden) motsvarande 5,5 kronor (2,5) per aktie per den 30 september 2004.

- Försäljningstillväxten och resultatutvecklingen i de onoterade portföljbolagen under det tredje kvartalet ökade ytterligare och överträffade i de allra flesta fall de budgeterade försäljnings-målen. De genomgående högre försäljningsvolymerna har lett till betydande resultat-förbättringar.

- Sammantaget har de onoterade portföljbolagen nått de högsta försäljningsnivåerna någonsin och Novestra räknar med att den positiva utvecklingen i den onoterade portföljen kommer att fortsätta under 4:e kvartalet. Det mesta talar för att tillväxttrenden i bolagen kommer att fortsätta under de närmaste åren.

- Resultatet för helåret 2004 bedöms överträffa tidigare lämnad prognos. Utsikterna för ytterligare resultatförbättringar under 2005 bedöms i dagens marknadssituation som goda.

Samtliga belopp anges i tusentals kronor (TSEK), om ej annat anges. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående räkenskapsår.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Under det tredje kvartalet har utvecklingen i portföljbolagen fortsatt att vara mycket positiv:

Onoterade portföljbolag

Explorica, vars försäljningssiffror avser resenärer under 2005, uppvisade en försäljningstillväxt, som var betydligt högre än tidigare indikerade 50%. Bolaget räknar med ett kraftigt förbättrad resultat under innevarande år.

MyPublishers försäljning under perioden ökade med 63%. Försäljningen under tredje kvartalet accelererade ytterligare, då tillväxten uppgick till 86%. Under årets fjärde kvartal räknar bolaget med en försäljningsökning på över 100% jämfört med tredje kvartalet.

Netsurvey har under året ökat sin kundbas och omsättningen under årets första nio månader ökade med 18% jämfört med samma period föregående år. Nettomarginalerna under årets nio första månader uppgick till 9%, vilket är en väsentlig förbättring jämfört med föregående år.

Qbranch ökade sin omsättning under nio-månadersperioden med 23%. Resultat före skatt (EBT) ökade med 148% jämfört med samma period föregående år. Resultatutvecklingen bedöms bli fortsatt positiv under fjärde kvartalet, inte minst på grund av utvecklingen inom bolagets hostingverksamhet.

Strax ökade sin omsättning under årets första nio månader med 56%. Under september månad ökade försäljningstillväxten ytterligare och bolaget uppvisade då en tillväxt på 93% jämfört med samma period föregående år.

Continuum kommer att avvecklas under det närmaste året, varvid likviderna från bolagets försäljningar av portföljbolag kommer att delas ut till bolagets aktieägare. Novestra har under perioden erhållit utdelningar på sammanlagt 29,6 MSEK från Continuum.

Under niomånadersperioden har Novestra investerat, indirekt genom C More Group AB,
i Canal Plus Television AB. Vidare har Novestra tillfört FLEXbridge Technologies, LLC, USA, expansionskapital i form av ett konvertibelt lån med avskiljbara optioner, som fullt utnyttjade kan ge Novestra en ägarandel om drygt 15%.
Noterade portföljbolag

Investeringarna i noterade portföljbolag har utvecklats väl under perioden. Per den 30 september 2004 uppgick de ackumulerade realiserade och orealiserade vinsterna från noterade innehav till 27,0 SEK, vilket motsvarar en avkastning på 26,8% räknat på genomsnittligt investerat kapital under perioden.

Novestra avyttrade under perioden hela sitt innehav i Modul 1 Data och JC. Resultatet för dessa avyttringar uppgick till totalt 10,4 MSEK. Ytterligare transaktioner i den noterade portföljen har genererat vinster om totalt 8,7 MSEK.

Novestra har under perioden gjort ny- och tilläggsinvesteringar i bl a Aldata Solutions, Fly Me Europe, IBS, Karo Bio, Lagercrantz Group, Millicom International Cellular och Pergo.

Övrigt

Vid Novestras ordinarie bolagsstämma den
6 maj 2004 fattades beslut om att godkänna föreslaget bonusprogram för verkställande direktören Peter Ekelund och arbetande styrelseordföranden Theodor Dalenson. Beslut om mindre ändringar av bolagsordningen fattades också. Vidare godtogs det av styrelsen framlagda förslaget till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av högst 6 000 000 aktier. (För utförligare detaljer hänvisas till kommunikén från bolagsstämman daterad den 7 maj 2004).

I syfte att kunna tillvarata ett antal attraktiva investeringsmöjligheter beslutade Novestras styrelse i maj 2004 att kalla till en extra bolags-stämma för att besluta om en föreslagen riktad nyemission. Extra bolagsstämm hölls den 18 juni 2004 och stämman beslutade att genomföra en riktad nyemission av 6 000 000 aktier, vilket tillförde bolaget totalt 81 705 912 kronor, efter emissionskostnader. Efter nyemissionen uppgår Novestras aktiekapital till totalt 37 187 973 kronor fördelat på lika många aktier.

RESULTATÖVERSIKT OCH FINANSIELL STÄLLNING
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2004

Bolagets nettoresultat för perioden uppgick till 42 003 (8 400). I resultatet ingick bruttoresultat från förvaltningsverksamheten med 53 997
(12 920), administrationskostnader med –11 948 (–7 866) samt finansnetto om –46 (670). Balans-omslutningen per den 30 september 2004 uppgick till 446 014 (260 468), varav eget kapital utgjorde 416 233 (232 262), vilket motsvarar en soliditet på 93,3% (89,2). Kortfristiga skulder till kreditinstitut uppgick till 25 000 (25 000).

Investeringar
Under perioden uppgick investeringar i mate-riella anläggningstillgångar till 605 (286) och investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 129 131 (52 692).

Likviditet
Kassa och bank per den 30 september 2004 uppgick till 72 291 (8 204) och tillsammans med kortfristiga placeringar uppgick de likvida medlen till 82 291 (43 204). Novestras portfölj av noterade innehav innebär att ytterligare cirka 121 852 (inklusive orealiserade övervärden) av Novestras tillgångar är möjliga att konvertera till likvida medel inom en relativt kort tidsperiod. Därutöver har Novestra ett outnyttjat kredit-utrymme uppgående till 40 000 (-).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Efter periodens utgång har Novestra träffat ett avtal om förvärv av 20% av aktierna i Bytek Systems AB, som patentskyddat ett system för säker kommunikation och lagring av data inom ramen för privata nätverk. Aktierna i Bytek Systems har förvärvats till nominellt värde, d v s. 0,1 MSEK.

FRAMTIDSUTSIKTER

Novestras noterade portfölj kommer i stor utsträckning att vara beroende av aktie-marknadens utveckling under den resterande delen av året. På längre sikt bör förutsätt-ningarna för den typ av noterade bolag, som ingår i den noterade portföljen, vara goda även om en svagare konjunkturutveckling uppstår.

Merparten av Novestras investeringar är dock
i onoterade bolag, som har utvecklats stabilt även i svaga konjunkturlägen. Novestra har förhoppningar om att tillväxttrenden i dessa bolag skall fortsätta, även om det generellt sett skulle bli en svagare konjunktur. Anledningen till detta är att många av bolagen är fortsatt små aktörer på stora marknader, där det finns förut-sättningar för att fortsätta att ta ytterligare marknadsandelar.

De onoterade portföljbolagen kommer framöver att möta ett antal utmaningar av varierande slag. Exempelvis kommer MyPublishers huvudutmaning vara att kunna leverera allt större volymer med bibehållen hög kvalitet och goda marginaler. Strax måste kunna skapa fortsatt tillväxt samtidigt som bolaget ökar marginalerna. Exploricas målsättning är att utveckla konkurrenskraftiga reseprodukter i en relativt instabil marknads-situation. Qbranchs utmaning är att fortsätta växa och ta ytterligare marknadsandelar genom att konkurrera med kvalitet snarare än pris. Netsurveys måste utöka tjänsteutbudet och kundrelationerna till befintliga kunder för att kunna ta större ordervolymer. Byteks utmaning är att se till att de potentiella kunderna och licenstagarna får den support, som är nödvändig för att säkra framtida expansion.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets Rekommendation
nr 20. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårs-rapporten som i den senaste årsredovisningen. Från och med den 1 januari 2004 tillämpar Novestra Redovisningsrådets Rekommendation nr 29; detta har inte medfört någon väsentlig påverkan på bolagets resultat och ställning.


ÖVRIG INFORMATION
Kommande informationstillfällen:

Bokslutskommuniké och
delårsrapport för 4:e kvartalet 2004
den 16 februari 2005

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 22 oktober 2004

Peter Ekelund
Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta:
Peter Ekelund Tel: 08-545 017 50
(VD)

Cecilia Janson Tel: 08-545 017 50
(Informationsansvarig)

Bolagets adress:
AB Novestra
Norrlandsgatan 16
111 43 STOCKHOLM

E-mail: info@novestra.com
Hemsida: www.novestra.com

Bolagsuppgifter:
Bolagets organisationsnummer: 556539-7709
Styrelsens säte: Stockholms län, Stockholms kommun.