Formo Services AB

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 12:24 CEST

· Ny verksamhetsinriktning har beslutats och genomförts
· Nyemission genomförd
· Förvärv av majoriteten i HomeMaid och ImproveIT

Väsentliga händelser

Ny verksamhetsinriktning

Formo Services AB (publ) är en rörelsedrivande koncern inriktad på utveckling av service- och tjänsteföretag. Bolaget bedriver även högteknologisk medicinteknisk verksamhet. Bolaget är noterat på AktieTorgetAT.

På extra bolagsstämman den 7 april 2003 beslutade stämman om ny verksamhetsinriktning för Formo Medical AB (publ.). Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning, med förslag till namnändring till Formo Services AB (publ.), ny verksamhet samt förlängt räkenskapsår till kalenderår.

Stämman beslutade även att genomföra apportförvärven av HomeMaid Hemservice Sverige AB samt ImproveIT Sweden AB, som ett led i den nya verksamhetsinriktningen.

Till ny styrelse valdes Akbar Seddigh, Jan Ahlström, Jan Wallin (sittande), Anders J Bergkvist samt Lars B Axelsson. På konstituerande styrelsesammanträde valdes Akbar Seddigh till styrelsens ordförande. Samtidigt utsågs Jan Ahlström till verkställande direktör. Samtliga ovanstående beslut registrerades av Patent- och registreringsverket 2003- 06-23.

Nyemission och nedsättning av aktiekapitalet

Vid extra bolagsstämman den 14 februari 2003, beslöt stämman att bolagets aktiekapital, genom nedsättning av akties nominella belopp från 0,25 kr till 0,10 kr och utan återbetalning till aktieägare, skulle sättas ned från 4.722.979,75 kronor till 1.889.191,90 kronor för omedelbart täckande av förlust enligt 2002 års fastställda balansräkning.

Stämman beslöt vidare om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid nyemissionen tecknades 48 982 226 aktier. Nyemissionen inbringade 7,3 MSEK, före emissionskostnader. Efter nedsättning av aktiekapitalet, genomförd apportemission och kontantemissionen uppgår bolagets aktiekapital till 16,7 Mkr och antalet utestående aktier till 167.056.719 st. Kontantemissionen registrerades av Patent- och registreringsverket 2003-07-15.

Förvärv av HomeMaid Hemservice Sverige AB och ImproveIT Sweden AB

Styrelsen för Formo Medical AB beslöt vid styrelsemöte den 6 februari 2003, att godkänna föreslagna relativvärderingar avseende Formo, HomeMaid och ImproveIT.

HomeMaid är verksamt inom s k hushållsnära tjänster, där man erbjuder företags anställda och privatpersoner tjänster som avser att underlätta vardagen såsom t ex städning, barnpassning, trädgårdsskötsel med mera. ImproveIT är verksamt inom undersökningsbranschen. ImproveIT erbjuder
kund- och personalmätningar via pekskärmar och Internet.

Formos aktieägare godkände på extra bolagsstämman den 7 april 2003 apportförvärven av HomeMaid Hemservice Sverige AB samt ImproveIT Sweden AB. Som betalning för samtliga aktier i HomeMaid och 51 % av aktierna i ImproveIT har Formo totalt emitterat 99.182.574 aktier.

De nya dotterbolagen har endast konsoliderats balansmässigt per 2003-06- 30, eftersom apportemissionen registrerades av Patent- och registreringsverket 2003-06-23.

Detta medför att koncernen och moderbolagets resultaträkning är identiska för rapportperioden. Dotterbolagen kommer från och med 2003-07-01 konsolideras resultatmässigt i koncernen. Moderbolagets och dotterbolagens räkenskapsår har samtliga ändrats till kalenderår, varvid de nya dotterbolagen kommer att ingå resultatmässigt i koncernen under de två sista kvartalen av moderbolagets förlängda räkenskapsår, som totalt kommer att omfatta 18 månader.

Konsolidering av de förvärvade dotterbolagen medför en koncernmässig goodwill på totalt 18,5 Mkr. Goodwill kommer att skrivas av på femton år i koncernredovisningen, med start from 2003-07-01. I övrigt hänvisas till prospektet som upprättades i samband med erbjudandet om förvärven.

Nettoomsättning och resultat

Koncernens och moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 7 kkr (147 kkr ).

Resultatet efter skatt uppgick för rapportperioden till - 6 818 kkr (- 15 860 kkr ). Resultatet har belastats av avvecklingskostnader för personal och lokaler. Resultatet har vidare belastats av nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar med 2 000 kkr samt med 490 kkr avseende nedskrivning av lager, hänförliga till Formo Medicals tidigare verksamhet. Efter genomförda engångsnedskrivningar är de balanserade utgifterna för forsknings- och utvecklingsarbeten samt lagret bokfört till 0 kr i moderbolagets balansräkning.

Efter slutförd avveckling av kostnader förknippade med Formo Medicals tidigare verksamhet är målsättningen att moderbolagets fasta kostnader ska hamna på en nivå som ligger under 250 kkr per månad.

Av totala emissionskostnader om 1.807 har 1.064 kkr belastat det egna kapitalet. Resterade belopp, som avser värderingar och konsultationer kopplade till förvärven har belastat resultatet under perioden.

Likviditet och ställning

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 7 739 kkr. Moderbolagets likvida medel uppgick till 5 520 kkr (3 228 kkr).

Koncernens och moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens slut till 20 931 kkr (6 588 kkr).

Marknad

Formo Medical

Marknadsaktiviteterna har minimerats under perioden i avvaktan på utfallet av den nulägesanalys som den nya ledningen i Formo har påbörjat i syfte att utvärdera hur man effektivast kan skapa värde ur det utvecklade produktsortimentet. Formo har under perioden fått patent godkänt i Ryssland för Tinentia Urethral. I Sverige har ytterligare ett patent beviljats för en version 2 av Tinentia Vaginal. Den nya styrelsen har förvissat sig om tillgången till uppfinnarens - Bertil Oredsson - kunskap, kompetens och erfarenhet i avsikt att kunna utveckla inkontinenshjälpmedel även under framtida och ändrade ägarförhållanden.

Förvärvade enheter HomeMaid och ImproveIT

De förvärvade enheterna HomeMaid och ImproveIT har sedan beslut om förvärven i april 2003 utvecklats enligt plan. Vad gäller volym, resultat och kassaflöde har verksamheterna utvecklats i linje med de prognoser som lämnats i prospektet, innebärande de rörelsedrivande enheterna beräknas ge positivt kassaflöde under Q3.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Formo Services AB har utsett Remium Securities till likviditetsgarant för sin aktie som är noterad på Aktietorget. Åtagandet påbörjades den 16 juli 2003. Syftet med åtagandet är att främja likviditeten i Formo Services aktie.

Formo Services genomför första steget i bildandet av affärsområdet Innovation & Design, genom att tillsammans med Malmöhus Invest ( MIAB ), förvärva Formtech AB:s konkursbo i Göteborg, via ett gemensamt nybildat bolag med tillträde den 1 augusti 2003. Formtech är inriktat på kvalificerad design och produktframtagning. Genom ett kommande apportförvärv av MIABs andelar i Talking Pictures AB samt resterande aktier i Formtech-bolaget, kommmer MIAB att äga en väsentlig del av aktiekapitalet i Formo Services AB. MIAB blir därmed en av huvudägarna i Formo Services tillsammans med Ahlström & Partners AB och Cancerfonden. Apportförvärven kräver beslut vid en extra bolagsstämma i Formo Services AB, vilken kommer att hållas den 24 september 2003, kl 13.00 i Gula Briggen i Halmstad.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med samma redovisningsprinciper som föregående rapport, med den skillnaden att från och med denna rapport föreligger det ett koncernförhållande. Bolaget har med hänsyn till harmonisering, med de förvärvade bolagen beslutat, att byta uppställningsform för resultaträkningen från funktionsindelad till kostnadsslagsindelad. Jämförelseperioden har justerats.

I moderbolaget och dotterbolagen föreligger uppskjutna skattefordringar pga av underskottsavdrag. Bolaget har av försiktighetsskäl ej valt att ta upp dessa. En ny bedömning av koncernens uppskjutna skattefordran kommer att göras i samband med årsbokslutet.

Kommande rapporter

Bolagets delårsrapport per 2003-09-30 publiceras 12 november 2003. Bokslutskommuniké per 2003-12-31 beräknas publiceras 10 mars 2004.

Halmstad 2003-08-21
Formo Services (publ.)
Jan Ahlström
Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.