Swedish Brake Technology AB (SBT)

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 10:20 CEST

Perioden i sammandrag

*Volymökning andra kvartalet med 27% jämfört med motsvarande period föregående år.
*Flera nya distributörsavtal har tecknats
*Positiva reaktioner från marknaden.
*Leveransproblem hos ett par underleverantörer under första kvartalet och försvagad dollarkurs har bidragit till första halvårets förluster.

Verksamheten

Orderingången har under första halvåret varit otillräcklig för att nå break even. Volymen under andra kvartalet är dock betydligt bättre än under årets första kvartal (32 % ökning). Fortsatta svårigheter att få komponenter levererade i tillräcklig omfattning under första kvartalet från ett par leverantörer har utgjort en begränsande faktor för volymökningen. Den uppgår till blygsamma 12 % jämfört med första halvåret 2002. Motsvarande ökningstakt för andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år är 27 %. Bruttomarginalen har förbättrats betydligt under andra kvartalet men är fortfarande otillfredsställande. Marknadsföringen bedrivs med utökade resurser. Tester har påbörjats på flera viktiga marknadssegment. Nya distributörsavtal har tecknats. Det kan noteras, att bolagets produkter nu är tillräckligt kända på marknaden för att välrenommerade distributörsföretag själva tar kontakt med bolaget för att undersöka förutsättningarna för att få representera SBT. Styrelsen förväntar sig att såväl volym som bruttomarginal skall förbättras väsentligt under andra halvåret.

Utveckling av resultat och ställning

Bolaget har under första halvåret använt medel från det konvertibla förlagslånet till att sanera balansräkningen. Av det konvertibla lånet på 4,7 MKR har c:a 1,2 MKR konverterats till aktier. Resterande del, 3,5 MKR, är till sin karaktär riskkapital och återfinns bland långfristiga skulder i balansräkningen.

En extra bolagsstämma har beslutat att genomföra en företrädesemission, som vid full teckning tillför bolaget c:a 12 MKR, av vilka 6 MKR är garanterade, delvis av nya investorer. Några aktieägare har därutöver förbundit sig att teckna för ytterligare 4 MKR. Bolagsstämman beslöt vidare att genomföra en s.k. omvänd split i förhållandet 1:10.

Omsättningen under perioden har uppgått till 5.337 tkr (4.746) och resultatet till –2.527 tkr (-1.852). Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier har under perioden uppgått till 105 tkr (46). Likvida medel i koncernen inklusive outnyttjad checkkredit uppgick per 30/6 till 2.068 tkr (115). Styrelsen har med hänvisning till den garanterade företrädesemissionen beslutat att inte upprätta kontrollbalansräkning.

En specifikation av omsättning och resultat för kvartalet återfinns i sammanställningen i det följande.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporter:
Delårsrapport för tredje kvartalet 19/11
Bokslutskommuniké 25/2 2004

Landskrona 2003-08-27
SBT i Landskrona AB (publ)
Styrelsen

SBT utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system för lastvagnar, släpvagnar och bussar, primärt automatiska bromshävarmar för S-kambromsar. SBTs produkter skall medverka till säkrare trafik, bättre funktion, enklare installation och högre vinster för SBTs kunder.