Glocalnet AB

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 09:10 CEST

* Rörelseresultatet under tredje kvartalet uppgick till 19 mkr, en dryg fördubbling jämfört med föregående kvartal. Bruttovinsten ökade tack vare högre försäljning och omkostnaderna minskade, p g a lägre marknadsföringskostnader och fullt tillvaratagande av Telenordia-förvärvets synergier.
* Den 1 september förvärvades Utfors 130 000 privatkunder inom fasttelefoni och uppringd Internetaccess. Från förvärvstidpunkten ingår denna kundbas intäkter och kostnader i Glocalnets redovisning.
* Den organiska kundökningen under tredje kvartalet var 15 000. Kvartalets intäkter ökade, jämfört med föregående kvartal, med 20 mkr till 224 mkr.
* Under januari-september ökade kundbasen från 170 000 till 595 000 aktiva användare, varav drygt 40 000 genererades genom organisk tillväxt.
* Intäkterna under januari-september uppgick till 607 mkr, jämfört med 211 mkr under motsvarande period föregående år.
* Resultat efter skatt under årets första nio månader var 19 mkr, vilket var en förbättring med 44 mkr från föregående års niomånadersförlust om -24 mkr.
* Resultat per aktie under perioden uppgick till 9 öre, jämfört med -19 öre under januari-september 2002.

Första kvartalet inleddes med att Glocalnet förvärvade kundbaser inom telefoni- och Internettjänster från Telenordia Privat AB. Köpeskillingen utgjordes av 77 018 083 nyemitterade aktier, vilket gjorde Telenordia Privat AB till största ägare med 37 procent av kapital och röster. Totalt förvärvades 254 000 aktiva användare, vilket innebar att Glocalnet vid årets början totalt hade 424 000 användare varav knappt 50 procent inom fast telefoni och drygt 40 procent inom uppringd Internetaccess.

Vid förvärvet tillträdde Knut Haakon Nilsen från Telenorkoncernen, Per Tengblad, VD för Telenor Plus AB, och Staffan Ahlberg, grundare och styrelseledamot för IBS AB, som nya styrelseledamöter i Glocalnet AB. Samtidigt lämnade Professor Stefan Klein styrelsen.

Då de förvärvade kundbaserna var mindre samt har högre kundomsättning och lägre marginal än säljarens prognos erhöll Glocalnet 35 mkr i kontant kompensation av Telenordia Privat AB.

Under första kvartalet fokuserade bolaget främst på integrationen av de förvärvade kundbaserna, vilka fakturerades och förvaltades av Telenordia för Glocalnets räkning inför övertagandet till Glocalnets system. Totala kundbasen ökade med 6 000 till 430 000.

Andra kvartalet inleddes med att förvärvade kunder överfördes till Glocalnets system vilket möjliggjorde tillvaratagande av affärens fulla synergier. Integrationen genomfördes framgångsrikt inom fastställda tids- och kostnadsramar.

Under kvartalet intensifierades bolagets marknadsaktiviteter och antalet aktiva användare ökade med 20 000 till 450 000. Antalet fasttelefonianvändare ökade med 32 000, vilket är den största kvartalsvisa organiska ökningen i bolagets historia.

Vid bolagsstämman valdes Johan Wall, styrelseledamot i Beijer Alma och tidigare bl a VD för Framfab, Cecilia Tufvesson, tidigare VD för Ordning & Reda, samt Ronny B. Naevdal, Telenor Networks, till nya styrelseledamöter. Stig Nordfelt, Knut Haakon Nilsen och Ulf Öster hade i förväg avböjt omval. Vid det efterföljande styrelsemötet valdes Johan Wall till ny styrelseordförande.

Därutöver röstade stämman för styrelsens förslag om emission av ett förlagslån förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av 3 450 000 aktier, avsett för företagets anställda. Fullt utnyttjande av dessa optionsrätter medför en utspädning om 1,6 procent.

Catella IT AB sålde i slutet av maj delar av sitt innehav till institutionella placerare men kvarstod som bolagets näst största ägare efter försäljningen med 14 procent av kapital och röster. Kort därefter överfördes innehavet till systerbolaget Catella Investments AB.

Under tredje kvartalet förvärvades Utfors 130 000 privatkunder. Förvärvet genomfördes den 1 september och omfattade 45 000 aktiva användare inom fast telefoni samt 85 000 inom uppringd Internetaccess. Glocalnet betalade en preliminär köpeskilling om 50 mkr kontant, baserad på kundbasens storlek per 30 juni. Vidare övertogs kundfordringar och upplupna intäkter uppgående till cirka 30 mkr. Ersättning för dessa betalas till Telenor/Utfors till den del de inflyter från kunderna. I samband med att antalet förvärvade användare per 1 september fastställdes reducerades köpeskillingen till 49 mkr. Detta var i enlighet med parternas prognos.

Fram till teknisk överföring har Telenor/Utfors det operativa ansvaret enligt avtal och sköter fakturering och kundtjänst för Glocalnets räkning. Senast den 31 december 2003 planeras den tekniska överföringen av kunderna till Glocalnets system att ske. Det tidigare gällande trafikavtalet mellan Glocalnet och Telenor/Utfors kompletterades i samband med förvärvet till att gälla även de förvärvade kundbaserna.

Under kvartalet reducerades marknadssatsningarna något och den organiska tillväxten uppgick till 15 000 användare.

Finansiell redovisning
(Siffror nedan avser koncernen om inget annat anges. Siffror inom parentes avser jämförelse med motsvarande period/tidpunkt 2002.)

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation 20 avseende delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper som föregående år har använts. Dessa finns beskrivna i årsredovisningen för 2002. De nya rekommendationer från Redovisningsrådet som trätt i kraft per 1 januari 2003 har ingen påverkan på Glocalnets resultat- och balansräkningar.