Novotek Sverige AB

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 14:09 CEST

* Ökning av resultatet efter finansnetto med 21 procent till 14,3 (11,8) MSEK
* Resultatet efter skatt ökade med 28 procent till 9,1 (7,1) miljoner kronor
* Vinsten per aktie uppgick till 0,86 (0,67) kronor
* Omsättningen uppgick till 141 (143) miljoner kronor
* Samarbetsavtal med GE Fanuc Automation
* Förvärv av Trimation BV i Holland


Marknadsläget
Årets första nio månader utvecklades bättre för Novotek än under motsvarande period 2002.
Lönsamheten har förbättrats och marknadspositionen stärkts.
Dollarkursens utveckling har varit gynnsam för resultat- och marginalutvecklingen.
Provisionsintäkter under perioden har ökat vinsten men marginellt bidraget till omsättningen.
Under perioden har den mycket positiva utvecklingen i Danmark fortsatt.
På marknaden för Industriella IT-system sker för närvarande stora förändringar. Företagen köper i allt större utsträckning färdigutvecklade tekniska lösningar.
För kunden innebär detta en lägre total kostnad samtidigt som underhållskostnaderna minskar och kunden hela tiden har tillgång till senaste tekniska lösningen genom uppgraderingskontrakt. Novoteks produktsortiment är väl positionerat för detta behov. Industriell IT blir allt viktigare för företagen.
För att förbättra Novoteks marknadsposition ytterligare har åtgärder inletts för att öka den organiska tillväxten. Ytterligare fyra säljare har anställts och marknadsföringen har intensifierats betydligt.
Beläggningen har varit tillfredsställande under perioden.

Resultat och finansiell ställning
Novotek-koncernen redovisar för tredje kvartalet 2003 ett rörelseresultat på 4,8 (4,7) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till 5,1 (5,0) miljoner kronor.
Nettoresultatet efter skatt blev 3,3 (3,2) miljoner kronor.
Nettoresultat per aktie blev 0,31 (0,31) kronor.
Omsättningen ökade till 48,9 (47,2) miljoner kronor.

Novotek-koncernen redovisar för perioden 1 januari till 30 september 2003 ett resultat efter finansnetto på 14,3 (11,8) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 12,9 (11,0) miljoner kronor.
Nettoresultatet per aktie blev 0,86 (0,67) kronor.
Bruttomarginalen uppgick till 11,2 (9,8) procent.
Koncernens omsättning uppgick under perioden till 141,3 (143,0) miljoner kronor.
Orderingången uppgick till 146,5 (151,1) miljoner kronor.
Under perioden var kassaflödet 2,0 (-10,1) miljoner kronor. Till aktieägarna har 5,3 miljoner kronor delats ut.
Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 10,3 (9,2) miljoner kronor.
Likvida medel ökade till 60,6 (47,9) miljoner kronor.
Soliditeten uppgick till 59,9 (62,3) procent.

Redovisningsprinciper
Novotek följer Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna delårsrapport som vid föregående årsbokslut.

Samarbetsavtal
General Electric och Novotek i strategiskt samarbetsavtal.
GE Fanuc Automation har, i augusti, utsett Novotek till sin ende distributör för hela sitt produktprogram inom området Industriell IT och Automation i Norden och Holland. Detta innebär att Novotek blir en komplett leverantör inom detta område och att kunderna kan köpa industriell programvara, styrsystem, operatörspaneler och motorstyrningar från en leverantör med ett totalintegrerat produktsortiment. One stop shopping.
GE Fanuc Automation är en av de ledande företagen i världen inom Industriell IT och Automation och omsätter worldwide ungefär 6 miljarder kronor.
Genom det nya samarbetsavtalet ökar Novoteks möjliga marknad i Norden med storleksordningen 1200 miljoner kronor.
GE Fanuc Automation omsätter idag ungefär 150 miljoner kronor i Norden vilket gör GE till en av de större leverantörerna på marknaden.
För Novotek är samarbetsavtalet med General Electric strategiskt mycket viktig. Genom detta får kunderna tillgång till ny teknologi med öppna integrerade lösningar kallad PACSystems™. En programvara för logikprogrammering, operatörspaneler och motorstyrningar väl integrerad med Novoteks lösningar för Plant Intelligence där Novotek sedan länge har ett samarbete med GE Intellution.
Det nya distributörsavtalet bedöms komma att bidra med en omsättningsökning på mer än 75 miljoner kronor för Novotek på några års sikt.
GE valde Novotek som det helt klart bästa alternativet med en väl utbyggd organisation i de fyra största nordiska länderna. Novoteks samarbete med GE Intellution är nu inne på sitt artonde år och detta samarbete fungerar väl. Därför var det naturligt för båda parter att nu utöka samarbetet.

Förvärv
I augusti förstärktes Novoteks verksamhet i Holland genom förvärv av Trimation BV.
Trimation erbjuder Industriella IT-lösningar framför allt för processindustrin. Järn och stål, kemi, livsmedel och tillverkningsindustri är viktiga områden.
Företaget har idag 15 anställda och finns i Breda, Holland.
Omsättningen på årsbasis är cirka 20 miljoner kronor och med en vinst före skatt på 8 procent.
Trimation har haft en god utveckling under ett antal år och passar väl in i Novoteks strategi. Trimation och Novotek har delvis varit konkurrenter, men Trimation har också produkter som utökar Novoteks produktprogram.
Både Novotek BV och Trimation BV finns i Breda och företagen kommer snarast att flytta till gemensamma lokaler. Verksamheten i Trimation kommer att vara helt integrerat i Novoteks verksamhet den 1 januari 2004.
Förvärvet har skett med kontanta medel till ett pris av cirka 5 miljoner kronor och bedöms ha en positiv resultatpåverkan redan under år 2003.
Bolaget konsolideras i Novotek BVs verksamhet från och med den 1 augusti 2003.

Personal
Antalet anställda har under tredje kvartalet ökat med 17 personer både genom förvärvet i Holland och ökningar av säljande personal. En viss minskning har skett av andra personalkategorier
Den 30 september 2003 uppgick antalet anställda till 146 personer.
I jämförelse med den 30 september 2002 har antalet anställda ökat med 15 personer .

Investeringar
Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 0,5 (0,8) miljoner kronor.

Moderbolaget
Omsättningen uppgick under perioden 1 januari – 30 september 2003 till 3,2 (2,3) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 7,5 (0,2) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 6,1 (0) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 33,1 (19,4) miljoner kronor.

Utsikter
För resten av året förväntas en tillväxt av verksamheten. Fortlöpande förstärkningar av marknadsföringen, strategiska samarbeten och en dollarkurs på nuvarande nivå förväntas bidra till en fortsatt positiv utveckling.

Nomineringskommitté
I nomineringskommittén ingår styrelseordförande Ingvar Unnerstam och som representant för huvudägaren, Göran Andersson. Kommittén har till uppgift att inför ordinarie bolagsstämma framlägga förslag avseende styrelse och arvoden.

Nästa rapporttillfälle
Bokslutskommuniké för år 2003 avges den 18 februari 2004.

Malmö 23 oktober 2003

Novotek AB (publ)
Göran Andersson

VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Göran Andersson, VD 040-6718906, 073-6338906

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT,
vilka effektiviserar kundens informationshantering. Genom ingående kunskaper
om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att
kombinera tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt
konsulttjänster, tillhandahålla kompletta systemlösningar och produkter.