Focal Point AB

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 08:57 CEST

Focal Point redovisar intäkter på 10 992 tkr (8 127 tkr), en ökning med 35 %.

Intäkterna från tecknade licensavtal uppgår till 6 161 tkr (4 565 tkr), en ökning med 35 %.

Intäkterna från konsulttjänster uppgår till 3 048 tkr (1 840 tkr), en ökning med 66 %.

Rörelseresultatet uppgår till 1361 tkr (470 tkr).

Resultatet efter skatt per aktie uppgår till 0,18 kr (0,07 kr).

Focal Point har beslutat att ansluta sig till Nordnets lista för aktiehandel utan courtage – NollCourtagelistan.


Om Focal Point AB
-------------------------------------------
Focal Point erbjuder idag kompletta lösningar för att effektivisera och automatisera de tidiga faserna i produktutvecklingen. Vi kallar konceptet Marknadsdriven Produktutveckling kring vilket vi erbjuder produkter och tjänster.

Vår produkt, Focal Point, är en helt webbaserad plattform för marknadsdriven produktutveckling; ett beslutsstödssystem för kärnverksamheten i företag. Den integrerar och effektiviserar processen från att förstå marknadens behov till att omsätta dessa till lönsamma, konkurrenskraftiga produkter. Resultatet blir bättre produkter, snabbare.

Bolaget tillämpar en hyresmodell för licensiering av sin produkt. Det innebär att bolaget inte säljer sin produkt, utan hyr ut den till kunderna som betalar kvartalsvis i förskott för sin nyttjanderätt.

Focal Point AB är ett publikt IT-bolag noterat på NGM-listan (Nordic Growth Market).


Rörelsens intäkter
-------------------------------------------
Focal Point redovisar för perioden 1 januari – 30 september 2003 intäkter på 10 992 tkr (8 127 tkr), en ökning med 35 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Intäkterna från tecknade licensavtal för perioden uppgår till 6 161 tkr (4 565 tkr), en ökning med 35 %.

Intäkterna från konsulttjänster för perioden uppgår till 3 048 tkr (1 840 tkr), en ökning med 66 %.

Focal Point redovisar för årets tredje kvartal intäkter på 3 674 tkr (2 765 tkr), en ökning med 33 %.

Intäkterna från tecknade licensavtal för årets tredje kvartal uppgår till 2 159 tkr (1 585 tkr), en ökning med 36 %. Detta är bolagets sjunde kvartal i rad med ökade licensintäkter.

Intäkterna från konsulttjänster för årets tredje kvartal uppgår till 907 tkr (604 tkr), en ökning med 50 %.


Resultat
-------------------------------------------
Rörelseresultatet för perioden 1 januari – 30 september 2003 uppgår till 1 361 tkr (470 tkr).

Resultatet efter skatt per aktie för perioden uppgår till 0,18 kr (0,07 kr).
Rörelseresultatet för årets tredje kvartal uppgår till 970 tkr (337 tkr). Detta är bolagets sjunde kvartal i rad med positivt rörelseresultat.

Resultatet efter skatt per aktie för årets tredje kvartal uppgår till 0,13 kr (0,04 kr).

Moderbolagets omsättning under perioden 1 januari – 30 september uppgick till 9 209 tkr (6 405 tkr) och rörelseresultatet uppgick till 395 tkr (-1 011 tkr).


Kassaflöde och finansiell ställning
-------------------------------------------
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 013 tkr (454 tkr).

Investeringarna uppgick till 1 902 tkr, varav 1 783 tkr avser aktivering av utvecklingskostnader. Focal Point tillämpar redovisningsrådets rekommendation RR 15 betr. aktivering av utvecklingskostnader.

Focal Point har 3 974 tkr i likvida medel samt icke utnyttjade lånefaciliteter på 1 500 tkr.


Eget kapital
-------------------------------------------
Koncernens eget kapital per 2003-09-30 uppgår till 6 354 tkr, vilket innebär en soliditet på 56 %.

Av periodens förändring av eget kapital avser hela beloppet intjänat resultat efter skatt.

Totalt antal aktier vid periodens utgång uppgår till 5 520 000 st. Efter fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner (400 000 st) uppgår antalet aktier till 5 920 000 st.


Försäljning
-------------------------------------------
Focal Points licensintäkter har fortsatt visa god ökningstakt tack vare framgångsrik nyförsäljning och merförsäljning till befintliga kunder.

Under perioden har bolaget bland annat fått sin första kund inom den offentliga sektorn. Bolaget har också vunnit en affär inom industrisegmentet efter det att kunden gjort en formell utvärdering av flertalet produkter för att stödja sin process för kravhantering och därefter valt Focal Point. Under första kvartalet har bolaget tappat tre mindre kunder pga. neddragningar orsakade av finansiella problem. Dock överstiger intäktsökningen på nytecknade avtal intäktsminskningen på de förlorade avtalen.

Tre nya kunder initierat omfattande utvärderingar av Focal Points produkter. Dessa beräknas vara avslutade före årsskiftet 2003/2004. Två kunder utanför Sverige har påbörjat utvärderingar av Focal Points produkter.

Under tredje kvartalet har bolaget anställt två nya säljare som börjar den 1 oktober 2003.

Bolagets orderstock har ökat och uppgår till drygt 9 Mkr.


Ramavtal med Ericsson och Volvo
-------------------------------------------
Bolaget har under andra kvartalet tecknat ramavtal avseende konsulttjänster med Ericsson, som ett tillägg till det under föregående år tecknade ramavtalet avseende programvarulicenser.

Bolaget har också under andra kvartalet tecknat ramavtal avseende konsulttjänster och programvarulicenser med Volvo Cars.


Personal och organisation
-------------------------------------------
Antalet anställda vid periodens utgång var 14 (14) personer. Bolaget har under första kvartalet tecknat ett agentavtal med ett företag som ska marknadsföra, sälja och implementera bolagets produkter i USA.

Bolaget har under det tredje kvartalet förstärkt säljorganisationen.


Produktutveckling
-------------------------------------------
Bolagets produkt ”Focal Point” är en helt webbaserad plattform för marknadsdriven produktutveckling; ett beslutsstödssystem för kärnverksamheten i företag. Focal Point integrerar och effektiviserar processen från att förstå marknadens behov till att omsätta dessa till lönsamma, konkurrens-kraftiga produkter. Resultatet blir bättre produkter, snabbare.

Under tredje kvartalet har bolaget lanserat en ny version av sin progamvaruplattform – Focal Point 4.5.


Prognos för 2003
-------------------------------------------
Baserat på gällande hyresavtal kvarstår den prognos som lämnades i början av verksamhetsåret att bolagets licensintäkter under 2003 beräknas öka med ca 40 % jämfört med 2002.

Intäkterna för år 2003 beräknas uppgå till cirka 15 Mkr.


Rapportdagar
-------------------------------------------
23 januari 2004 Bokslutskommuniké för 2003.
Linköping den 23 oktober 2003

Styrelsen

Delårsrapporten gäller Focal Point-koncernen och har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Omräkning av nyckeltal för jämförbara perioder har skett. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i den senaste årsredovisningen.

För mer information, kontakta Joachim Karlsson, Joachim.Karlsson@focalpoint.se eller 0708-21 37 00.


Focal Point AB utvecklar och säljer beslutsstödsportaler för produkt- och verksamhetsutveckling. Våra lösningar hjälper kunderna att ta snabbare och bättre beslut inom sina viktigaste affärsprocesser. Vi har nyckelfärdiga lösningar för de viktigaste tillämpningarna. De kan dessutom anpassas för kundspecifika behov och processer. Exempel på tillämpningar: Produktportföljhantering, Kravhantering, Riskanalyser, Inköp, Marknadssegmentering, Konkurrentanalyser.