3L System AB

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 13:36 CEST

* Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 2,9 Mkr (1,2)
* Omsättningen ökade med 13,9 %
* Nettomarginalen uppgick till 10,5 % (4,9)
* Resultat per aktie ökar till 0,88 Kr (0,36)

Koncernen
3L System redovisar för perioden januari – september ett resultat efter finansiella poster om 2,9 Mkr (1,2), vilket är en ökning med 147 procent i jämförelse med samma period föregående år.
Nettomarginalen uppgick till 10,5 procent (4,9).

Nettoomsättningen för perioden ökade med 14,4 procent och uppgick till 27,2 Mkr (23,8).

Årets tredje kvartal visar ett rörelseresultat om 0,2 Mkr (-0,5).

3L Förvaltningssystem
3L Förvaltningssystem uppnådde för perioden ett rörelseresultat om 1,5 Mkr (2,8) med en rörelsemarginal om 10,3 procent (19,4). Omsättningen minskade med 2,2 procent till 14,2 Mkr.

3L Förvaltningssystem har under perioden tecknat avtal inom segmentet för drift och underhåll (Teknisk Fastighetsförvaltning), vilket är ett genombrott för dessa moduler inom produkten 3L Pro.

3L Förvaltningssystem har för 20 året i rad genomfört årets ERFA-dagar där ca 100 deltagande kunder utvärderade samt utbytte erfarenheter kring systemet 3L Pro.

3L Media
3L Media uppnådde för perioden ett rörelseresultat om 1,4 Mkr (-1,9) med en rörelsemarginal om 11,3 procent (-21,0). Omsättningen ökade med 37,6 procent till 12,7 Mkr.

3L Media har en fortsatt hög åtagandenivå dock belastas periodens resultatet av en förskjuten leverans i ett större projekt.

Nya större avtal har tecknats under perioden och leveranserna kommer att inledas under fjärde kvartalet 2003.

3L Media medverkade i september vid EADP-mässan som i år var förlagd till Budapest. Intresset för och efterfrågan på produkten MBS (Media Business Systems) var stor. Kontakt har nu knutits med ytterligare potentiella kunder i Europa.

Intäkter och resultat
Koncernens totala intäkter ökade under perioden med 13,9 procent till 27,2 Mkr (23,9). Rörelseresultatet var för perioden 2,9 Mkr (0,9) och resultat efter finansiella poster uppgick till 2,9 Mkr (1,2).

Det beskattade egna kapitalet i koncernen uppgick vid rapportperiodens slut till 21,3 Mkr (19,1). Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar ökade till 21,5 Mkr (12,6). Soliditeten uppgick till 64,4 procent (70,8) och kassalikviditeten till 271 procent (309).

Investeringar i maskiner och inventarier har under perioden gjorts till ett värde av 0,4 Mkr. Samtliga kostnader för produktutveckling har belastat periodens resultat.

Utsikter för 2003
Koncernens resultat för verksamhetsåret 2003 förväntas bli betydligt bättre än för 2002, trots ett svagare sista halvår för 3L Media.

Aktiedata
Resultatet per aktie efter avdrag för schablonskatt om 28 % uppgick för det första halvåret till 0,88 kronor (0,36). Justerat eget kapital per aktie uppgick till 9,23 kronor (8,27). Antalet utestående aktier var 2 270 000 stycken, vilka är noterade på NGM Equity.

Kommande rapporttillfällen
19 feb 2004 Bokslutskommuniké 2003
22 apr 2004 Delårsrapport första kvartalet 2004

Solna den 23 oktober 2003
Styrelsen för 3L System AB (publ)

För ytterligare information, kontakta verkställande direktör Martin Carlesund,
telefon 08-705 38 00, 070-867 04 67. Se även www.3lsystem.se

Uppgifterna i delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

3L System AB

3L Systems affärside är att utveckla branschanpassade affärssystem samt tillhandahålla support, utbildning och konsultverksamhet i anslutning till dessa.