Birka Line Abp

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 11:04 CET

Perioden i sammandrag

Koncernens omsättning var 64,07 miljoner euro
(jämfört med 65,44 miljoner euro motsvarande period föregående år).
Rörelseresultatet försämrades till 10,12 miljoner euro (14,06
miljoner euro).
Det finansiella nettot förbättrades till 1,20 miljoner euro (-0,29
miljoner euro).
Resultatet före skatter var 11,32 miljoner euro (13,77 miljoner
euro).
Periodens resultat blev 8,03 miljoner euro (9,78 miljoner euro).

RESULTATÖVERSIKT FÖR KONCERNEN
Omsättningen var 64,07 miljoner euro (jämfört med 65,44 miljoner euro
motsvarande period föregående år). Rörelseresultatet försämrades till
10,12 miljoner euro (14,06 miljoner euro). Försämringen kommer från
både kryssnings- och lastverksamheten. Det finansiella nettot
förbättrades till 1,20 miljoner euro (-0,29 miljoner euro).
Förbättringen beror främst på vinst från aktieförsäljning och den
positiva effekten av en starkare svensk krona vid balansvärderingen.
Resultatet före skatter var 11,32 miljoner euro (13,77 miljoner
euro). Periodens skatt är beräknad på redovisat resultat i koncernen.
Periodens resultat blev 8,03 miljoner euro (9,78 miljoner euro).

KRYSSNINGSVERKSAMHETEN
Kryssningsverksamheten handhas av moderbolaget och dotterbolaget
Birka Cruises AB.
Antalet kryssningar var 2 % färre än under motsvarande period i fjol
till följd av ändrat trafikupplägg. Totala antalet passagerare
uppgick till 495.537, jämfört med 513.692 under motsvarande period år
2002. Omsättningen var i nivå med fjolåret, medan rörelseresultatet
var sämre. Försämringen beror främst på ökade marknadsinsatser till
följd av marknadsläget inom den svenska resebranschen samt på högre
driftskostnader. Det finansiella nettot förbättrades mot fjolåret
genom vinst på aktieförsäljning och den positiva effekten av en
starkare svensk krona vid balansvärderingen. Resultatet efter
finansiellt netto blev sämre än motsvarande period år 2002.
I syfte att höja kryssningsverksamhetens profil ändrades det svenska
dotterbolagets namn från Birka Line Svenska AB till Birka Cruises AB
den 14 juli 2003.
Färdigställandet av kryssningsfartyget Birka Paradise vid Aker
Finnyards fortgår planenligt, kölsträckningen ägde rum den 20 oktober
2003 och leveransen sker hösten 2004.

LASTVERKSAMHETEN
Lastverksamheten handhas av dotterbolaget Birka Cargo Ab Ltd.
Lastverksamheten omfattar sju fartyg, vilka är befraktade till
Finnlines, Korsnäs, Transfennica samt Kappa Kraftliner. Fartygen har
varit i trafik främst mellan Norden och kontinenten. Under perioden
har fyra av fartygen varit ur trafik för planerad dockning och
underhåll jämfört med två fartyg under motsvarande period i fjol,
vilket inneburit färre trafikdagar. Marknadsläget och färre
trafikdagar har lett till lägre omsättning. Fler dockningar har
medfört högre driftskostnader. Resultatet efter finansnetto var sämre
än fjolåret.

UTSIKTER FÖR 2003
Kryssningsverksamhetens trafik kommer att vara identisk med senaste
år. Bokningsläget är i nivå med fjolåret. Inom lastverksamheten har
samtliga planerade dockningar genomförts, medan det under fjolåret
genomfördes en dockning under sista kvartalet. Resultatet för
innevarande år bedöms bli sämre än föregående år.

I syfte att minska ränterisken på lånen har tvååriga ränte-swap avtal
tecknats. Effekten av dessa avtal, vilken inte är väsentlig, har
bokförts.

Redovisningsperioden är inte reviderad.

Mariehamn den 29 oktober 2003
BIRKA LINE ABP
Wiking Johansson
Verkställande direktör/Koncernchef

Eventuella frågor besvaras av koncernchef Wiking Johansson, tel +358-(0)18-27027.