Skandia

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2003 08:48 CEST

DELÅRSRAPPORT januari - juni 2003 *)

Koncernfunktion Kommunikation
103 50 Stockholm
Telefon vx 08-788 10 00
Telefax 08-788 30 80
www.skandia.com

Besöksadress:
Sveavägen 44

Den 1 maj 2003 meddelades att överenskommelsen med Prudential Financial, Inc. (US) som innebär att Prudential Financial förvärvar American Skandia nu har genomförts. För att erhålla jämförbarhet avser samtliga uppgifter i delårsrapporten verksamheten exklusive USA, om ej annat anges.

ANDRA KVARTALET 2003

A. VERKSAMHETENS UTVECKLING
· Försäljningen uppgick till 19 449 (19 513) MSEK. Försäljningen ökade i lokal valuta med 8 procent. Försäljningsökningen bidrog till en förbättring av vinstmarginalen som uppgick till 13,8 procent. · I jämförelse med första kvartalet 2003 ökade försäljningen med 13 procent i lokal valuta. · Nyförsäljningen ökade med 11 procent i lokal valuta.

B. RÖRELSERESULTAT enligt embedded value-metoden
· Koncernens rörelseresultat enligt embedded value-metoden uppgick till 1 034 (1 662) MSEK, inklusive finansiella effekter om 499 (-
792) MSEK. I resultatet ingick jämförelsestörande poster med -93 (2 016) MSEK.

C. RESULTAT enligt årsredovisningslagen
· Resultatet före skatt uppgick till -141 (1 854) MSEK. Jämförelsestörande poster ingick med -93 (2 016) MSEK.

FÖRSTA HALVÅRET 2003

A. VERKSAMHETENS UTVECKLING
· Försäljningen uppgick till 37 142 (38 549) MSEK. Försäljningen ökade i lokal valuta med 3 procent. · Nyförsäljningen inom fondförsäkring minskade med 5 procent. · Nettoinflödet i fonder under förvaltning uppgick till 22,1
(22,8) miljarder SEK.

B. RÖRELSERESULTAT enligt embedded value-metoden
· Koncernens rörelseresultat enligt embedded value-metoden uppgick till 1 157 (2 222) MSEK. I resultatet ingick jämförelsestörande poster med -93 (2 016) MSEK. · Finansiella effekter var positiva med 216 (-913) MSEK. · Vinstmarginalen för årets nytecknade affär för fondförsäkring ökade till 13,7 (13,0) procent.

C. RESULTAT enligt årsredovisningslagen
· Resultatet före skatt uppgick till 23 (2 328) MSEK. I resultatet ingick jämförelsestörande poster med -93 (2 016) MSEK. · Vinst per aktie uppgick till -0,04 (1,99) SEK. · Avkastningen på eget kapital var 3 (8) procent. Exklusive jämförelsestörande poster var avkastningen 6 (10) procent.

D. KASSAFLöDEN OCH BALANSRÄKNING
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick bl. a. som en konsekvens av den ökade försäljningen till -1,1 (-0,4) miljarder SEK. · Upplåningen minskade med 5,4 miljarder SEK till 4,2 miljarder SEK. Netto efter avdrag för likvida tillgångar uppgick upplåningen till 1,9 miljarder SEK. · Konsolideringskapitalet uppgick till 27 025 (27 033 vid senaste
årsskiftet) MSEK.
· Eget kapital uppgick till 14 562 (15 238 vid senaste
årsskiftet) MSEK.

Kommentar av Leif Victorin, verkställande direktör och koncernchef:

· Det första halvåret 2003 utgörs av ett första kvartal i skuggan av dramatiska världshändelser, och ett andra kvartal av gryende optimism. Även om marknaderna överlag fortfarande är svaga och osäkra, och kundernas attityd är avvaktande, kan flertalet enheter inom Skandia efter en trög start på året rapportera allt bättre försäljningssiffror under våren och sommaren. Fonder under förvaltning är nu också tillbaka på tidigare höga nivåer.

· I Storbritannien har försäljningen ökat under våren och marginalerna har stärkts. Distributionsnätverket Bankhall stärker sin ledande position. I övrigt är fokus på att åstadkomma bestående kostnadsminskningar.

· I Sverige genomförs kostnadsminskningar utöver de sparmål som tidigare redovisats och uppnåtts. Försäljningen har varit svag under halvåret, men har tagit fart under juni.

· I Kontinentaleuropa fortsätter Skandia att under lönsamhet stärka försäljning och marknadspositioner. Försäljningen har ökat med 20 procent i lokal valuta under andra kvartalet 2003 jämfört med första kvartalet 2003 och i Tyskland är Skandia nu fjärde största aktör på fondförsäkringsmarknaden.

· På initiativ av Skandias styrelse har bolaget under våren genomlyst befintliga strategier, planer, policies, marknader och produkter, i syfte att bekräfta eller förändra. Det arbetet är nu avslutat i sin första fas och växlas in i det normala operativa arbetet.

· Genomlysningen har givit vid handen att Skandias strategi - att tillgodose den långsiktigt växande marknaden för långsiktigt sparande med trygga och konkurrenskraftiga produkter - är riktig i sina huvuddrag, även om det krävs en anpassning av tyngdpunkter, produkter, ambitioner och organisation till dagens verklighet. Den anpassningen pågår nu med full kraft och nyckelorden är ökad lönsamhet, effektivare kapitalanvändning, ökad kundorientering och fortsatta kostnadsbesparingar.

· Genomlysningen har också omfattat koncernens policies och arbetsrutiner inom de flesta områden, från etik och ersättningsprinciper till riskhantering och lönsamhetsvärdering. Resultatet är i flera fall skärpta policies, stärkta uppföljningsrutiner och ökad tydlighet.

· Tidigare annonserade kostnadsbesparingsprogram om 1 miljard SEK har nu genomförts. Ett nytt omfattande besparingsprogram har påbörjats och skall vara genomfört under 2004.

· Sammantaget kommer detta arbete leda till en bättre avvägning i produkter och marknader, mellan risk och pris och mellan lönsamhet och kapitalbehov. Vi förstärker våra styr- och uppföljningssystem och vi har en strategi som anpassas för en uthålligt lönsam tillväxt av egen kraft. Min bedömning är att vi därmed står väl rustade inför 2004.