Fagerhults belysning

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 11:50 CEST

januari - september 2004

*

Nettoomsättning 992 (1 048) MSEK
*

Resultat efter finansnetto 45,9 (80,4) MSEK
*

Resultat efter skatt 31,9 (57,5) MSEK
*

Resultat per aktie 2,57 (4,64) kronor
*

Orderingång 1 032 (1 053) MSEK


Kommentar av koncernchef Per Borgvall:

* Belysningsmarknaden i Europa fortsatt svag, men den negativa trenden är dock bruten och en viss uppgång kan skönjas
* Det tredje kvartalet i nivå med föregående år
* Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark och möjliggör därför nya satsningar
* En ny strategiplan har introducerats innehållande satsningar på:
o Internationalisering
o Omstrukturering
o Tillväxt
* Aktiviteter för att etablera egen verksamhet i Kina har påbörjats
* Kostnader av engångskaraktär kommer att belasta årets resultat med 15-20 MSEK

Omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning uppgick till 992 (1 048) MSEK vilket är en minskning med 5,3 % jämfört med föregående år. Omsättningsminskningen kan i princip hänföras till första halvåret. Försäljningen utanför Sverige utgör 53 (54) % av koncernens fakturering.

Resultatet efter finansnetto har till följd av lägre nettoomsättning och ökad prispress minskat till 45,9 (80,4) MSEK. Valutaeffekter, främst en svagare norsk krona, har påverkat resultatet med -5 MSEK.

Fagerhults största affärsområde är belysning för offentlig miljö med en extern försäljning av 866 (931) MSEK och ett rörelseresultat på 46,0 (81,4) MSEK. För det andra affärsområdet hembelysning uppgick den externa försäljningen till 126 (117) MSEK och rörelseresultatet till 1,6 (-0,5) MSEK. Ofördelade kostnader var 1,8 (1,4) MSEK.

Periodens orderingång var högre än nettoomsättningen och uppgick till 1 032 (1 053) MSEK.

Rörelsemarginalen blev 4,6 (7,6) %. Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 2,57 (4,64) SEK. Avkastningen på eget kapital är 8,4 (14,7) % och på sysselsatt kapital 11,8 (19,6) %.

Juli - September 2004
Nettoomsättningen under tredje kvartalet blev 324 MSEK vilket är i nivå med föregående år (327 MSEK). Den negativa trenden från första halvåret har brutits.

Resultatet efter finansnetto blev 29,5 MSEK vilket är ungefär lika med 2003 (29,7 MSEK) och en klar förbättring jämfört med årets tidigare kvartal.

Under perioden har aktiviteter påbörjats för att starta egen verksamhet i Kina. Denna verksamhet har tre syften, intensifiera inköpsverksamheten av komponenter, produktion i egen regi samt ha möjligheten att vara med på en kraftigt växande belysningsmarknad i Kina.

Finansiell ställning
Efter en extra aktieutdelning under maj månad har det egna kapitalet minskat med 79 MSEK till 468 MSEK sedan årsskiftet. Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark med en soliditet på 59 %.

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 22,3 (47,4) MSEK. Kassaflödet under tredje kvartalet blev 3,7 (22,6) MSEK vilket förklaras av ökade kundfordringar.

Personal
Medelantalet anställda var under perioden 1 130 (1 187). Minskningen är hänförlig till de svenska bolagen medan viss ökning skett i de utländska försäljningsbolagen

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 19 (23) MSEK, varav övervägande delen i maskiner och verktyg till nya produkter.

Nomineringskommitté
Vid ordinarie bolagsstämma utsågs Gustaf Douglas (ordf.), Anders Frick samt Björn Karlsson till nomineringskommitté. Denna har nu utökats med Göran Espelund, Lannebo Fonder.

Redovisningsprinciper
Anpassning har skett till RR 29, främst rörande redovisning av förmånsbestämda pensioner. Ingångsskulden för FPG/PRI-systemet är 1,8 MSEK mindre än enligt årsredovisningen för 2003. Effekten av bytet har justerat ingående eget kapital. I övrigt har delårsrapporten upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen 2003 och i enlighet med RR 20.

Utsikter för 2004
Marknaden för belysning i Europa är fortsatt svag. Någon generell förbättring är inte att vänta under innevarande år , dock är den negativa trenden bruten och en viss uppgång kan skönjas. Omsättning och resultat före engångskostnader under andra halvåret förväntas bli som motsvarande period 2003. Kostnader av engångskaraktär kommer dock att belasta resultatet med 15-20 MSEK. En ny strategiplattform innehållande satsningar på internationalisering, omstruktureringar och tillväxt har introducerats. Förväntat resultat och storleken av nämnda kostnader har tidigare inte kommunicerats.

Habo 22 oktober 2004

Per Borgvall
Verkställande direktör

Bokslutskommuniké för 2004 kommer att lämnas 2005-02-03 Upplysningar kan lämnas av Per Borgvall, VD eller Ulf Karlsson, ekonomidirektör, tel 036-108500.