IDL Biotech AB

Delårsrapport andra kvartalet 2007

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 14:08 CEST

(Aktietorget: IDL B)

Januari - juni 2007
· Faktureringen uppgick till 5 825 kkr (5 210 kkr)
· Nettoresultatet uppgick till -2 604 kkr (-2 201 kkr)
· Resultat per aktie, -0,14 kr (-0,14)
· Soliditeten är 79,2% ( 74,5%) och skuldsättningsgraden 26,3% (34,2%)

Andra kvartalet
· Faktureringen uppgick till 3 273 kkr (2 524 kkr)
· Nettoresultatet uppgick till -1 237 kkr (-1 763 kkr)
· Resultat per aktie, -0,06 kr (-0,11)

IDL Biotechs verksamhet
IDL Biotechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra diagnostiska laboratorietester för sjukvården. Genom analys av ett enkelt blodprov skall testerna ge säkrare, känsligare och mer kostnadseffektiva svar.

Produkterna kompletterar genom sina enkla laboratoriesvar existerande vård. Möjlighet ges att bland annat diagnostisera och prognostisera sjukdom, kontrollera och styra behandling, eller förlänga intervall mellan dyrbara invasiva undersökningar. Målet är en säkrare och kostnadseffektivare total vård, både för behandlande läkare och för patient.


Kommentar till delårsrapporten
Den fakturerade försäljningen under andra kvartalet var 12% bättre än motsvarande period 2006. Det är i första hand en ökad efterfrågan av TUBEX® TF som ligger bakom denna uppgång. Försäljningsökningen är resultatet av den målmedvetna marknadsbearbetningen på nyckelmarknader, i kombination med att tyfoidfebersäsongen börjat. Även de manuella tumörmarkörerna har under kvartalet återhämtat sig efter svackan under första kvartalet.
Många distributörer gjorde stora inköp strax före årsskiftet vilket gav en negativ påverkan på försäljningen under årets första kvartal. Trots detta uppvisar försäljningen under första halvåret 2007 en förbättring jämfört med motsvarande period 2006. Vi bedömer dock att tidigare kommunicerade förhoppningar om positivt resultat ej kommer att infrias för år 2007.

För att säkerställa att vi kan tillmötesgå den ökade efterfrågan på TUBEX® TF har lagernivåerna höjts. Detta har medfört en ökad kapitalbindning.

Rörelsens omkostnader för såväl halvåret som kvartalet är högre än motsvarande perioder 2006. Detta är i första hand hänförbart till omställningar av personal och nyanställningar som gjordes under första hälften av 2006, men även till direkta marknadsbearbetningskostnader.

Under andra kvartalet slutfördes en företrädesemission som netto tillförde bolaget drygt 6,3 MSEK. Dessa medel ger bolaget det rörelsekapital som behövs för den fortsatta verksamheten och även ge bolaget de ekonomiska möjligheter som krävs för att genomföra de mest nödvändiga satsningarna inom framförallt produktion samt marknadsföring och försäljning.


Väsentliga händelser under kvartalet
Den process som drivs av en internationell hälsoorganisation och som syftar till att inkludera TUBEX® TF i ett större hjälpprogram fortgår. Ett viktigt led i denna process är den kliniska utvärdering som sker i hälsoorganisationens regi. Denna utvärdering påbörjades under andra kvartalet.

Under 2006 inleddes samarbeten med två externa partners för utveckling av nya tester för malignt melanom respektive urinblåsecancer. För malignt melanom fortgår utvecklingsprojektet enigt plan. För den senare har en produktkandidat färdigställts för klinisk utvärdering.

Som komplement till insatserna mot befintliga marknader pågår arbete med att finna lämpliga distributörer för några större av de marknader där hela eller delar av produktsortimentet inte
tidigare marknadsförts. I linje med detta har vi under andra kvartalet förlängt och utvidgat avtalen med våra två största distributörer av TUBEX® TF till att även omfatta bolagets tumörmarkörer. Som tidigare kommunicerats har även nya distributörsavtal tecknats i Turkiet och Sydafrika.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för kvartal 3, 2007 2007-10-24
Delårsrapport för kvartal 4 och helår 2007 2008-02-15


För information:
Lars Skoglund, verkställande direktör
Telefon: 08-799 67 50
e-mail: lars.skoglund@idl.se

www.idl.se