Altero AB

Delårsrapport, andra kvartalet 2007

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 15:18 CEST

(Aktietorget: COOL B)

- Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 3 405 Tkr (2 141)
- Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -2 950 Tkr (-1 937)
- CoolGuard erhöll en första order från Danfoss på tredje generationens system för kommersiellt bruk
- CoolGuards förvärv av Iniris genomfört
- Iniris erhöll en order på motorvärmaresystem från TAC
- Riktad nyemission om 6 000 Tkr genomförd till en kurs av 6,60 kronor per aktie

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2007
CoolGuard har under kvartalet fokuserat på att slutföra utvecklingen av tredje generationens system för temperaturövervakning och det kompletterande systemet RQS för egenkontroll. Under samma period har dotterbolaget Iniris bland annat färdigställt produkter för undermätning i lägenheter. Detta innebär att bolagen nu alltmer skiftar fokus från utveckling till försäljning.

Försäljningen kommer dels att ske genom de viktiga OEM avtalen med Danfoss respektive TAC och dels under egna varumärken med egen personal.

Därjämte är det också CoolGuards avsikt att utnyttja de möjligheter till synergier som förvärven av Iniris och Airson FMS erbjuder. RQS är ett första exempel på hur en korsbefruktning mellan bolagen leder till utveckling av nya produkter.

Det successiva skiftet från utveckling till försäljning innebär ett stort kvalitativt steg för en liten organisation som CoolGuard och kommer att påverka omsättningen från och med fjärde kvartalet 2007. Efter mycket hårt arbete kan CoolGuard nu höja blicken och se framåt med tillförsikt.

Avtal tecknat med Scandic Hotels
CoolGuard har tecknat avtal med Scandic Hotels avseende införande av CoolGuards system för egenkontroll, RQS (Routine Quality System). Avtalet är centralt och gäller Scandics samtliga hotell i Sverige. Kontraktstiden löper på tre år från april 2007. RQS har utvecklats i samarbete med det nyligen förvärvade bolaget Airson FMS och innebär ett breddat produkterbjudande som marknaden sedan en tid efterfrågat.

RQS hjälper kunder att följa upp fastlagda rutiner enligt den egenkontrollsplan som lämnats till den lokala Miljö & Hälsoskyddsförvaltningen. RQS skapar arbetsinstruktioner enligt planen och genomförda arbeten rapporteras på ett enkelt sätt i systemet. Om inte planen följs påminner systemet kunden till dess att arbetet rapporterats som utfört. RQS säkerställer att kundernas rutiner följs i arbetet med såväl egenkontrollen som den för Sverige nya EU-standarden HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

RQS kan säljas såväl som en egen lösning som i kombination med CoolGuards befintliga system för temperaturövervakning. RQS gör CoolGuards system till ett av de mest kompletta systemen för egenkontroll på den Nordiska marknaden.

Dotterbolaget Airson FMS erhåller order baserat på V3i systemet

Airson FMS har mottagit en order från en större svensk fastighetsägare. Ordern har ett värde på cirka 1 Mkr. Uppdraget omfattar att inventera och dokumentera tekniska installationer i kundens fastighetsbestånd med hjälp av Airson FMS drift- och underhållsprogram V3i. Programmet hjälper fastighetsägare att bland annat minska underhållskostnaderna genom att effektivt styra den löpande tillsynen och skötseln av fastighetsbeståndet samt hantera anmälan av olika typer av fel.

Väsentliga händelser efter perioden

Coolguards förvärv av Iniris genomfört

Den 2 juli 2007 genomfördes förvärvet av Iniris AB, tidigare listat på AktieTorget. Aktieägare i Iniris erbjöds fem aktier i CoolGuard för varje innehavda åtta aktier i Iniris. Aktieägare i Iniris motsvarande 98,8 procent av kapitalet och 99,2 procent av rösterna accepterade erbjudandet.
I och med förvärvet av Iniris, och det tidigare förvärvet av Airson FMS AB, kan CoolGuard nu erbjuda ett bredare produktutbud inom energibesparing och mätvärdeshemtagning. Bolagen kompletterar varandra väl och betydande synergier kan uppnås både på marknadssidan och inom teknikutveckling. Dessutom innebär förvärven att icke oväsentliga kostnadsbesparingar kan uppnås.

CoolGuard erhåller order på 45 system från Danfoss
Coolguard erhöll en första order från Danfoss på tredje generationens system för kommersiellt bruk. Ordern omfattade 45 system och levererades i början av juli. Omfattande tester har genomförts för att säkerställa att systemen håller hög teknisk kvalitet. Dessa tester har genomförts bland annat i syfte att minimera risken för eventuella driftstörningar hos slutkund. Vidare har Danfoss testat och godkänt utvecklade system. CoolGuards system kommer att säljas som en integrerad del av Danfoss styr- och reglersystem för dagligvaruhandeln. CoolGuard kommer även framgent att lansera motsvarande system för användning inom andra områden, exempelvis restaurangsektorn.

CoolGuards dotterbolag Iniris erhåller order på motorvärmarsystem från TAC

CoolGuard dotterbolag Iniris AB har erhållit en order på motorvärmarsystem från TAC Svenska AB. Systemet består av 172 uttagsenheter samt en centralserver och skall installeras vid en kommunal parkering i norra Sverige. Systemet kommer att levereras under september månad. Motorvärmarsystemet erbjuder bilister möjligheten att ansluta till valfritt motorvärmaruttag. Identifiering sker med ett beröringsfritt kort (RFID). Avresetiden kan antingen ställas in manuellt eller via Internet/intranät. Med hänsyn till att varje enskild motorvärmare endast är i drift nödvändig tid och inte dygnet runt innebär installation av systemet reducerade energikostnader. Det är vidare kostnadseffektivt då all kommunikation mellan centralservern och respektive enhet sker via befintligt elnät. Systemet erbjuder även framtida möjligheter att debitera enskilda användare för faktisk energiförbrukning. Denna möjlighet är en del av TAC:s konceptlösning för individuell lägenhetsmätning, TAC Home, som utvecklats tillsammans med Iniris.

CoolGuard genomför riktad nyemission

I syfte att stärka bolagets finansiella ställning beslutade CoolGuards styrelse den 8 augusti 2007 att, i enlighet med bemyndigande från årsstämman, genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionen kommer att tillföra bolaget 6 000 Tkr före emissionskostnader. 40 879 A-aktier och 868 212 B-aktier har tecknats till en kurs av 6,60 kronor per aktie.

Emissionen har huvudsakligen tecknats av några av de största ägarna i bolaget, bland annat Sundet investment och Thomas Stenberg.

Omsättning och resultat

Koncernens omsättning för andra kvartalet 2007 uppgick till 3 405 Tkr (2 141) och rörelseresultatet för motsvarande period uppgick till -2 950 Tkr (-1 937).

Finansiell ställning
Kassaflödet för andra kvartalet 2007 uppgick till -3 943 Tkr (-108). Vid periodens utgång uppgick kassan till 1 460 Tkr och det egna kapitalet till 9 525 Tkr, vilket motsvarar 45 procents soliditet.

Personal
Antal årsanställda under perioden var 15 personer (5).

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner har ägt rum mellan Coolguard och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Utöver de finansiella risker som beskrivs i Coolguards årsredovisning 2006 har inga ytterligare risker tillkommit.

Aktien
CoolGuards B-aktie är noterad på AktieTorget sedan februari 2004. Per den 30 juni 2007 uppgick antalet aktier till 9 335 675 stycken, varav 550 000 utgör A aktier med 10 röster per aktie och 8 785 675 utgör B-aktier med en röst per aktie.

Moderbolaget
Under perioden har moderbolagets mest betydande investering varit förvärvet av AirSon FMS AB. Efter rapportperiodens utgång har även Iniris AB (publ) förvärvats. Omsättningen uppgick under prioden till 1 822 Tkr (3 361) med ett resultat efter finansiella poster på -5 747 Tkr (-4 815).

Redovisningsprinciper
Koncernen tillämpar EG endorsed IFRS standard och delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapporter för koncerner. Dessutom har årsredovisningslagen samt RR 30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats.

De redovisnings- och värderingsprinciper och beräkningsmetoder som har tillämpats överensstämmer med dem som tillämpats vid upprättandet av årsredovisningen.

Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RR 32 Redovisning för juridiska personer. RR 32 kräver att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen det vill säga IFRS i den omfattning som RR 32 tillåter. De IFRS-standarder och tolkningar som publicerats men inte trätt ikraft per den 30 juni 2007 bedöms inte få någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter 2007.

Rapporteringstillfällen
CoolGuard kommer att offentliggöra delårsrapporten juli - september den 29 november 2007.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö den 30 augusti 2007
COOLGUARD AB (publ)
Styrelsen

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD, Christian Widing,
telefon 040-689 33 50.

Granskning

Jag har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för CoolGuard AB (publ) för perioden 1 april till 30 juni 2007. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och rättvisande presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på min översiktliga granskning.
Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att den bifogade finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning per den 30 juni 2007 samt av dess finansiella resultat och kassaflöde för den tremånadersperiod som slutade per detta datum i enlighet med IAS 34.

Helsingborg den 29 augusti 2007
Stefan Paulsson
Auktoriserad revisor