Sandvik AB

Delårsrapport andra kvartalet 2009.

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 09:16 CEST


FORTSATT SVAG EFTERFRÅGAN

  • Orderingång 16 503 MSEK
  • Fakturering 18 011 MSEK
  • Engångskostnader på 1 400 MSEK
  • Rörelseresultat -1 985 MSEK
  • Resultat efter finansnetto -2 443 MSEK
  • Resultat per aktie -1,70 SEK

• Kassaflöde +2 890 MSEK

 


Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats
med undantag för vissa nya standarder och tolkningar som tillämpas med början den 1 januari 2009.

Omarbetade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter medför att poster redovisade direkt i eget
kapital som inte beror på transaktioner med ägarna numera redovisas i resultaträkningen under rubriken
övrigt totalresultat. Sandvik har valt att presentera övrigt totalresultat som del av resultaträkningen
och ej som en egen rapport. I redovisningen av förändring av eget kapital presenteras periodens
totalresultat samt transaktioner med ägarna. Motsvarande omklassificeringar har gjorts i jämförelsetalen.


Rapporten för andra kvartalet 2009 har ej granskats av bolagets revisorer. Rapporten för tredje kvartalet
2009 offentliggörs den 30 oktober 2009.

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, tel 026-26 10 23 (Jan Lissåker) eller
tel 026-26 09 37 (Magnus Larsson) eller via e-post till info.ir@sandvik.com.

En kombinerad presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 17 juli 2009 kl. 13.30 på Operaterassen i Stockholm. Information finns tillgänglig på www.sandvik.com/ir.

Sandviken den 17 juli 2009


Sandvik Aktiebolag (publ)

Lars Pettersson
Verkställande direktör och koncernchef

Informationen i denna rapport är sådan som Sandvik ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas för offentliggörande den 17 juli kl. 08.00.