H1 Communication AB

Delårsrapport andra kvartalet 2009 - (tidigarelagd)

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2009 09:29 CEST

(Aktietorget: H1 B)

H1 Communication
Koncernen forsätter växa

Koncernen har haft en bra utveckling under årets första 6 månader med en en stadigvarande tillväxt och en gradvis förbättrad lönsamhet.

Andra kvartalet 2009 uppvisar en god tillväxt. Netto omsättningen uppgick till 13,0 MSEK vilket var en ökning med 288% (9,6 MSEK) i jämförelse med samma kvartal föregående år (2008) och EBITDA resultatet för perioden uppgick till 753 TSEK och nettoresultatet till 3 TSEK vilket är betydligt bättre i jämförelse med samma kvartal föregående år (2008). Resultatet påverkas dock fortsatt negativt av kostnader relaterade till omstrukturering av gjorda förvärv samt implementering gällande nya uppdrag.

Acumulerat innevarade räkenskapsår uppgår netto omsättningen till 39,7 MSEK med ett EBITDA resultat om 2,9 MSEK (7,3%) samt ett nettoresultat på 780 TSEK (2,0%) inklusive omstruktureringskostnader.

Bolagets bedömning är att efterfrågan av koncernens tjänster kommer vara fortsatt god under 2009 men att lönsamheten forsatt kommer belastas av omstruktureringskostnader under tredje kvartalet 2009 .

" Det andra kvartalets omsättning ökade med 288 % till 13,0 MSEK (9,6 MSEK)*
" Det andra kvartalets bruttoresultat ökade kraftigt och uppgick till 5,0 MSEK (0,86 MSEK)*
" Det andra kvartalets EBITDA resultat ökade kraftigt och uppgick till 753 TSEK (-544 TSEK)*
" Det andra kvartalets nettorsesultat före skatt förstärkt och uppgick till 3 TSEK (-672 TSEK)*
" Vinsten per aktie uppgick till: 0,00 SEK, ack. innevarde räkenskapsår: 0,16 SEK
" Eget kapital per aktie: 1,25 SEK

(*Kvartal 1 2008)

Aktieinformation
Per den 30 juni uppgick antalet utomstående aktier aktier till totalt 4 994 671 st varav 4 000 008 A-aktier respektive 994 663 st B-aktier.

Redovisnings- och värderingsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer 1-29 och tillhörande uttalanden.

Granskning
Delårsrapporten är inte granskad av Bolagets revisor.

Kommande ekonomisk information
Delårsrapport tredje kvartalet 2009: 27 Oktober 2009

För ytterligare information hänvisas till:
Jörgen Larsson, VD och koncernchef
jorgen.larsson@h1.se
0771 - 24 25 26

Mattias Lööv, CFO
mattias.loov@h1.se
0771 - 24 25 26