Hedson Technologies

Delårsrapport april-juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 08:55 CEST

(Aktietorget: HEDS)

- Nettoomsättningen uppgick till 72,6 Mkr (61,0 Mkr) en ökning med 19 %, vilket utgör organisk tillväxt.
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,0 Mkr (-2,6 Mkr), en ökning med 8,6 Mkr.
- Rörelsemarginalen uppgick till 8,3 % (-4,3 %).
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,5 Mkr (-3,3 Mkr).
- Amortering av 19 Mkr av koncernens Mezzaninelån har skett. Amorteringen finansierades genom en nyemission i maj. Åtgärden beräknas förbättra bolagets finansnetto med 2,5 Mkr på årsbasis.

Januari-juni 2007

- Nettoomsättningen uppgick till 148,8 Mkr (111,6 Mkr) en ökning med 33 %, varav 25 % -enheter utgör organisk tillväxt.
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 13,1 Mkr (0,6 Mkr), en ökning med 12,5 Mkr.
- Rörelsemarginalen uppgick till 8,8 % (0,6 %).
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 5,9 Mkr (-2,6 Mkr).
- På extra bolagsstämma 2007-08-29 föreslår styrelsen bland annat om att genomföra en omvänd splitt 1:100 och att söka notering på OMX First North.

VD-kommentar

Hedson visar fortsatt styrka

Hedson Technologies visar fortsatt styrka genom att även andra kvartalet fortsätter med hög tillväxt samtidigt som att lönsamheten ökar kraftigt.

Fakturering för andra kvartalet 2007 uppgår till 72,6 Mkr (61,0 Mkr), en tillväxt på 19 %. Hela tillväxten är organisk och utgörs främst en ökning på de amerikanska och tyska marknaderna.

Den långsiktiga trenden för koncernens fakturering är positiv. Rullande för de senaste 12 månaderna uppgick den till 282 Mkr.

Styrkan i det andra kvartalet visas framförallt i det kraftigt förbättrade rörelseresultat som uppgår till 6,0 Mkr (-2,6 Mkr). Rörelsemarginalen är 8,3 % (-4,3 %).

Av diagrammet framgår rörelseresultatet per kvartal och rörelsemarginalens utveckling.

De investeringar i två utländska förvärv och marknadssatsningar i USA som gjordes 2006 belastar kvartalen 2 och 3 förgående år.

Rörelseresultatet i kvartal 1 och 2 visar att Hedson Technologies nu närmar sig det långsiktiga målet om en rörelsemarginal om 10 %.

En nyemission om 20 Mkr genomfördes i maj för att amortera av på koncernens Mezzaninelån. Räntebelastning i Hedson Technologies minskar därför väsentligt efter att en amortering av motsvarande belopp gjorts i juni. Besparingen i årstakt är 2,5 Mkr.

Ytterligare åtgärder för att minska räntekostnaderna genomförs under andra halvåret, genom att ersätta hela eller delar av resterande Mezzaninelån med traditionell bankfinansiering. Denna åtgärd beräknas förbättra räntenettot med 1,4 Mkr i årstakt.

Marknad och försäljning

Hedson Technologies marknadsför och säljer nu sin produktportfölj under marknadens fyra starkaste varumärken Drester, Herkules, IRT och Trisk.

Under de två första kvartalen var faktureringsutfallet för respektive Business Unit följande:
Kv 1 Kv 2 Ack Juni
Drester 33 Mkr 30 Mkr 63 Mkr
Herkules 19 Mkr 24 Mkr 43 Mkr
IRT 12 Mkr 11 Mkr 23 Mkr
Trisk 12 Mkr 8 Mkr 20 Mkr
Totalt 76 Mkr 73 Mkr 149 Mkr

Dresters lansering av det nya produktkonceptet QuickRinse®, har gått mycket bra.
Såväl pistoltvättar som hjultvättar säljer bättre än plan.

Herkules överträffar även under andra kvartalet förväntningarna. Fokus ligger främst på att öka Herkules exportandel. Herkules har just vunnit en order för den Österrikiska statsjärnvägen värd € 350 000

IRT:s torkprodukter har under första halvåret haft en svag inledning. Orderstocken är dock tillfredsställande och prospektlistan är mycket intressant. Några nylanseringar sker under kvartal 3.

Trisk har haft ett bra första halvår med bl. a en prestigeorder till Royal Air Force. Lanseringen av HydroMaster som ger en effektiv torkning med luftstrålar är något försenad men kommer under andra halvåret.

Marknadsutsikter

Efterfrågan på våra produkter är fortsatt god Koncernens orderstock var per 2007-06-30 24 Mkr. Tredje kvartalet är det säsongsmässigt svagaste kvartalet.

Omsättningsprognosen för helåret 2007 höjs till 280 Mkr.
Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning uppgick under andra kvartalet 2007 till 72 634 Kkr och för motsvarande period föregående år till 60 972 Kkr, en ökning med 11 662 Kkr eller 19 %.

Omsättningsökningen är helt hänförlig till organisk tillväxt.

Resultat

Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick för andra kvartalet 2007 till 5 967 Kkr (-2 628 Kkr).

Koncernens resultat efter finansiella poster för andra kvartalet 2007 uppgick till 3 834 Kkr (-4 562 Kkr).

Resultat efter skatt uppgick för andra kvartalet 2007 till 2 457 Kkr (-3 271 Kkr).

Kassaflöde och investeringar

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för andra kvartalet 2007 uppgick till 8 130 Kkr (807 Kkr).

Investeringarna i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 592 Kkr.

Nyemission har under andra kvartalet tillfört 19 828 och nettot av upptagna lån och amortering i koncernen uppgick till -21 853 Kkr.

Periodens kassaflöde under andra kvartalet 2007 uppgick till 5 513 Kkr (-716 Kkr).

Likviditet och ställning

Koncernens likvida medel per 2007-06-30 uppgick till 8 806 Kkr jämfört med 1 691 Kkr vid årsskiftet 2006. Koncernens disponibla likviditet per 2007-06-30, inklusive outnyttjade checkkrediter, uppgick till 19 918 Kkr jämfört med 14 055 Kkr vid årsskiftet 2006.

Koncernens egna kapital uppgick per 2007-06-30 till 110 134 Kkr mot 84 160 Kkr per 2006-12-31, se not förändring eget kapital, sidan 7. Soliditeten i koncernen uppgick till 45,6 % respektive 36,3 %.

I moderbolaget redovisas en uppskjuten skattefordran på 3 657 Kkr, vilket motsvarar den del av underskottet som beräknas kunna utnyttjas inom en period om 3-5 år.

I moderbolaget föreligger ytterliggare uppskjutna skattefordringar p.g.a. underskottsavdrag. Outnyttjade underskottsavdrag uppgår per 2006-12-31 till cirka 48 Mkr, innebärande att underskott för vilket uppskjuten skatt ej redovisas i moderbolaget uppgår därmed till cirka 35 Mkr. Ett framtida nyttjande av dessa underskottsavdrag motsvarar ett värde om cirka 10 Mkr.

Moderbolaget

Moderbolagets verksamhet omfattar endast koncernledning och koncerngemensamma funktioner.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick för perioden till 0 Kkr. Rörelseresultatet uppgick till -1 379 Kkr jämfört med -3 414 Kkr motsvarande period föregående år.

Samordningen av styrelse- och ledningsfunktioner mellan moderbolaget och dotterbolaget i maj 2006 innebär en väsentlig kostnadsbesparing för moderbolaget under 2007.

Moderbolaget har inga räntebärande skulder och det egna kapitalet uppgick per 2007-06-30 till 100,6 Mkr, med en soliditet om 98 %.


Händelser efter rapportperiodens utgång

På extra bolagsstämma 2007-08-29 föreslår styrelsen att:

- genomföra en omvänd splitt genom sammanläggning av aktier 1:100. Som avstämningsdag för den omvänd splitten fastställdes 2007-09-24.

- ge ut en konvertibel till personal och styrelse om 5 Mkr.

- söka notering på OMX-First North. Listbytet planeras att bli genomförd under 2007.

Hedson-aktien

Hedson-aktien är noterad på AktieTorget. Aktiens börskurs per 2007-06-30 var 0,26 kr jämfört med 0,23 kr vid årsskiftet 2006.

Redovisningsprinciper

Denna rapport har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandards (International Financial Reporting Standards - IFRS) godkända av Europeiska Unionen (EU). Utformningen av rapporten följer IAS 34 Delårsrapportering (Interim Financial Reporting), vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets Rekommendation RR 31 Delårsrapport för koncerner.

I denna rapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i den senaste årsredovisningen. De nya eller reviderade IFRS-standards och IFRIC-tolkningar som trätt i kraft sedan dem 1 januari 2006 har inte haft någon effekt på koncernens resultat eller ställning.

Framtida utveckling

Inledningen av året har varit mycket stark för Hedson. Vi höjer helårsprognosen 2007 för koncernen omsättning till 280 Mkr (270 Mkr)

Rörelsemarginalen för helåret 2007 beräknas ligga väsentligt över de 4,5% som uppnåddes under kvartal 4, 2006.

2007 är konsolideringsår med fokus på att förbättra resultatet i koncernen.

- Exportorganisation har omorganiserats och bantats. Fyra Business Units, ett för varje varumärke har bildats, för en bättre resultatuppföljning.

- Teknikavdelningarna fokuserar på att sänka produktkostnaderna.

- Inköpsfunktionen förstärks för att sänka inköpskostnader för råmaterial och komponenter.

- Synergier mellan koncernens bolag skall fortsätta effektueras.

- Refinansiering av koncernens förvärvslån skall förbättra finansnettot.

Kommande finansiell information
- Delårsrapport för tredje kvartalet 2007 publiceras den 8 november 2007.

" Hedson Technologies är ett globalt miljöteknikföretag och utvecklar, tillverkar och marknadsför tvätt-, tork- och lyftutrustning till lackerings- och däckverkstäder.

" Försäljning sker över hela världen och produkterna marknadsförs under varumärkena Drester, Herkules, IRT och Trisk.

" Dotterbolag finns i Tyskland, Frankrike, England och USA.

" Koncernens omsättning uppgår till cirka 270 Mkr och antalet anställda cirka150.

" Hedson Technologies är noterat på AktieTorget och har cirka 4 000 aktieägare.


Mer information lämnas av:

Mikael Lange, VD och koncernchef
Telefon: 040-53 42 42
mikael.lange@hedson.se

Rickard Blomqvist, Finanschef
Telefon: 040-53 42 62
rickard.blomqvist@hedson.se