Vicore Pharma Holding AB

Delårsrapport, april-juni 2017

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2017 08:30 CEST

Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2017.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • I maj väljs Leif Darner till ny styrelseordförande och Göran Arvidsson till ny styrelseledamot vid årsstämman i Vicore Pharma Holding.
 • I maj bemyndigas styrelsen av årsstämman att vid ett eller flera tillfällen genomföra nyemissioner om maximalt 4 miljoner aktier fram till och med nästa års årsstämma.
 • I maj förstärker styrelsens ordförande, Leif Darner sitt innehav i Bolaget med 100 000 aktier.
 • I maj återför Recall Capital AB 250 000 utlånade aktier till Protem Wessman AB.
 • I juni byter Vicore Pharma Holding Certified Adviser till Erik Penser Bank.
 • I juni rekryteras tre nyckelpersoner; Hans Jeppsson (CFO), Ulrike Steckelings (CSO) och Kicki Johansson (Head of Drug Development).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I augusti publiceras utfallet från Fas I tilläggsstudien. Utfallet var positivt och visar på säkerhet, tolerabilitet och indikerar effekt på blodfetter.

Första halvåret 2017 jämfört med samma period föregående år (koncern)

 • Resultat efter finansiella poster för första halvåret 2017 uppgick till -4 886 KSEK (-3 262).
 • Rörelseresultatet blev -4 827 KSEK (-3 260).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till - 6 691 KSEK (-6 463).
 • Eget kapital per den 30 juni uppgick till 121 244 KSEK (78 986).
 • Likvida medel per den 30 juni uppgick till 40 224 KSEK (13 038).
 • Resultat per aktie per den 30 juni blev -0,31 (-0,26)
 • Den 30 juni uppgick totala antalet aktier till 15 868 504.

Andra kvartalet 2017 jämfört med samma period föregående år (koncern)

 • Resultat efter finansiella poster för andra kvartalet 2017 uppgick till -2 301 KSEK (-1 341).
 • Rörelseresultatet blev -2 300 KSEK (-1 341).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -4 217 KSEK (-2 495).


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Hans Jeppsson, CFO
Tel:Tel: 0705-53 14 65 eller e-mail: hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl. 8:30 CET


Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. Vicore Pharma är baserat i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Vicore Pharmas affärsstrategi är att leda utvecklingen av nya molekyler med agonistisk verkan på AT2 receptorn för att utveckla framgångsrika läkemedel.