inWarehouse AB

Delårsrapport avseende jan-juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2003 11:52 CEST

*Omsättningen 226,5 (242,2) MSEK
*Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar förbättrades till -0,2 MSEK (-1,8 MSEK)
*Positivt kassaflöde under perioden
*E-handeln ökade med över 50% jämfört med motsvarande period 2002
*Omsättningen under andra kvartalet ökade till 109,6 MSEK (103,5 MSEK)

inWarehouse

inWarehouse är ett av Sveriges ledande postorder-
och e-handelsföretag på företagsmarknaden för
IT-relaterade produkter. Affärsidén är att med ett kostnadseffektivt koncept för distanshandel bidra
till att sänka totalkostnaden för företags inköp av
IT-relaterade produkter.

Väsentliga händelser under perioden

Omsättningen minskar under perioden främst beroende på sjunkande priser på produkterna. De genomförda besparingsprogrammen har sänkt kostnaderna för perioden med 4 MSEK jämfört med förra året.

Under det andra kvartalet ökade omsättningen med 6% medan antalet order ökade med 20%, vilket även speglar ökningen i antalet aktiva kunder.

Antalet levererade datorer under det andra kvartalet ökade med 58% jämfört med motsvarande period 2002, vilket bedöms vara en starkare utveckling än marknaden i stort.

E-handeln fortsätter att utvecklas starkt och ökade under det andra kvartalet med 84% jämfört med motsvarande kvartal 2002. En rad nya funktioner och förbättringar av e-handelssystemen har lanserats under perioden för att ytterligare öka fördelarna för kunden att använda inWarehouse som e-handelspartner.

Under andra kvartalet var rörelseresultatet före goodwillavskrivningar -0,6 MSEK att jämföra med
-2.0 MSEK under motsvarande kvartal 2002.

Förstärkningarna inom försäljningsorganisationen fortsätter som planerat och ytterligare resurser har rekryterats till hem-pc-ruppen och fältsäljgruppen samt för att öka kompetensen inom försäljning till stat kommun och landsting.

Omsättning och resultat första halvåret

Koncernens omsättning uppgick under perioden
till 226,5 (242,2) MSEK. Resultatet före goodwill-avskrivningar och finansnetto uppgick till -0,2
(-1,8) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till -2,1
(-6,1) MSEK.

Finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av kvartalet till 41,0 (32,4) MSEK. Likvida medel i moderbolaget uppgick till 41,0 (32,4) MSEK.

Investeringar

Koncernens investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 0,5 MSEK. I moderbolaget uppgick
dessa till 0,5 MSEK. Avskrivningstiden för datorer är tre år och fem år för övriga inventarier.

Kommande rapporttillfällen:
Delårsrapport 3:e kvartalet: 20 november 2003
Bokslutskommuniké 2003: 27 februari 2004

Stockholm, den 20 augusti 2003
inWarehouse AB
Styrelsen

Frågor besvaras av VD Johan Dåderman, tel 08-459 11 10 och styrelseordförande Greger Ericsson, tel 08-701 09 00.

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.