Concordia Maritime AB

DELÅRSRAPPORT CONCORDIA MARITIME AB

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 19:00 CEST

DELÅRSRAPPORT CONCORDIA MARITIME AB (publ) 1 januari – 30 september 2004

• Avtal har ingåtts om försäljning av de två V-MAX-fartygen till det nybildade bolaget Arlington Tankers Ltd. Villkor för genomförandet av försäljningen av fartygen är att Arlington Tankers planerade marknadsintroduktion i USA och bankfinansiering kan slutföras.
Eventuell realisationsvinst, ca MSEK 500.

Ingen del av Arlington-affären är beaktad i delårsrapporten.

Se vidare bifogad pressrelease.
• Resultat efter skatt MSEK 114,0 (42,2) – per aktie SEK 2,39 (0,88)
• Vinst vid fartygsförsäljning (Stena Constellation) ingår med MSEK 44,8 ( 14,4)
• Prognos helår: MSEK 170 före skatt (per aktie SEK 3,56) – oförändrad jämfört med tidigare prognos
• Prognos resultat per aktie efter skatt SEK 3,28
• I helårsprognosen ingår ytterligare realisationsvinst vid försäljning av fartyg (Stena Congress) med cirka MSEK 45
• Två Panamax tankers med isklass 1A beställda av Concordia vars andel i fartygen blir 50%. Skall sysselsättas på tioårigt tidsbefraktningskontrakt med finska energigruppen Fortum.
• Tioåriga tidsbefraktningskontrakt tecknade för två av de sex P-MAX fartygen i beställning

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Januari - september
Koncernens omsättning uppgick under årets första nio månader till MSEK 308,0 (549,8). Resultatet efter finansiella poster var MSEK 123,7 (35,0), varav resultat från fartygs¬försäljningar MSEK 44,8 (-14,4). Resultat efter skatt var MSEK 114,0 (42,2) vilket motsvarar ett resultat per aktie efter skatt om SEK 2,39 (0,88).

Tredje kvartalet
Omsättningen under tredje kvartalet var MSEK 82,8 (100,7). Resultatet efter finansiella poster var MSEK 18,5 (-25,8). Resultat efter skatt var MSEK 13,8 (-26,1) vilket motsvarar ett resultat per aktie efter skatt om SEK 0,29 (-0,55).

Omsättning och resultat per rörelsegren
Omsättning och resultat är i sin helhet hänförlig till rörelsegrenen stortank/VLCC.
Samtliga kostnader i rörelsegrenen produkttank är hänförliga till P-MAX-fartygen som är under byggnad och ingår som en del i periodens investeringar.

FARTYGSFLOTTAN
Panamax tankers med isklass 1A beställda
Concordia Maritime beställde i slutet av augusti två Panamax produkttankfartyg med finsk/svensk isklass 1A och har en 50%-ig andel i det joint venture som kommer att äga båda fartygen.
Ett tioårigt tidsbefraktningsavtal för båda fartygen tecknades samtidigt med den finländska energigruppen Fortum, som främst avser använda fartygen för transporter av raffinerade produkter från Östersjön till den nordamerikanska marknaden.
Fartygen, Stena Polaris och Stena Poseidon, kommer att byggas på Brodosplit-varvet i Kroatien, där Concordia Maritime redan bygger sex isförstärkta Stena P-MAX produkttankfartyg.
Stena Polaris och Stena Poseidon är på 75.000 dödviktston med en längd på 228 m och bredd 32 m. Fartygen är speciellt framtagna för trafik under svåra isförhållanden i Östersjön och får helt dubbla skrov även runt bränsletankar och smörjoljetankar.
Det totala kontraktspriset för fartygen är ca MSEK 700 och leverans kommer att ske under 2006 och början 2007.
Tioårigt tidsbefraktningsavtal tecknat för två stycken P-MAX
Concordia Maritime tecknade i början av september två stycken tioåriga tidsbefraktnings¬kontrakt med Progetra S.A. för två Stena P-MAX-fartyg.
Progetra S.A. är ett snabbt växande logistikbolag som har nära samarbete med ett antal ryska oljebolag. Bolagets verksamhet består i dag i huvudsak av inlandstransporter och operation av ett antal oljeterminaler i Ryssland.
Affären innebär att Concordia har säkrat sysselsättning för fyra av de sex P-MAX-fartygen i beställning, då femåriga tidsbefraktningskontrakt för två fartyg sedan tidigare är tecknade med det franska oljebolaget TOTAL.

V-MAX
Koncernens två VLCC av V-MAX-typ, Stena Vision och Stena Victory, har varit fortsatt sysselsatta på traden Västafrika-USAs östkust under tidsbefraktningskontraktet med det amerikanska oljebolaget Sunoco. Kontraktet förlängdes i maj och löper fram till mitten av 2007.
Existerande fartyg
Typ Sysselsättning vid leverans Period
Stena Vision V-MAX Tidsbefraktad Sunoco Q2, 2004 – Q2, 2007
Stena Victory V-MAX Tidsbefraktad Sunoco Q2, 2004 – Q2, 2007
Fartyg i beställning
Stena Paris P-MAX Tidsbefraktad TOTAL Q4, 2005 – Q4, 2010
Stena Provence P-MAX Tidsbefraktad TOTAL Q1, 2006 – Q1, 2011
Stena Primorsk P-MAX Tidsbefraktad Progetra Q3, 2006 – Q3, 2016
Stena Progetra P-MAX Tidsbefraktad Progetra Q4, 2007 – Q4, 2017

Stena Performance P-MAX Öppna marknaden Q4, 2007
Stena Progress P-MAX Öppna marknaden Q1, 2008

Stena Polaris
(50%) Panamax 1A Tidsbefraktad Fortum Q4, 2006 – Q4, 2016
Stena Poseidon
(50%) Panamax 1A Tidsbefraktad Fortum Q1, 2007 – Q1, 2017

VLCC
De två kvarvarande Concordia Class VLCC såldes i början av året för ombyggnad inom offshore-industrin. Ett fartyg, Stena Constellation, levererades till köparen den 29 juni. Det sista fartyget, Stena Congress, levereras till köparen under fjärde kvartalet.
Under första halvåret var den genomsnittliga intjäningen för de två fartygen USD 24.000 per dag. Under tredje kvartalet var intjäningen för Stena Congress USD 20.000 per dag.

Drift och fartygsoperation
Flottan har under perioden fortsatt att drivas med fokusering på säkerhet och kvalitet med bibehållna låga kostnadsnivåer för den löpande fartygsdriften.


TANKMARKNADEN
Tankmarknaden fortsätter att vara mycket stark. Fraktnivåerna för modernt stortanktonnage ligger just nu över USD 100.000 per dag.
Marknaden för produkttankfartyg är i uppåtgående, framförallt vad avser transport av eldningsolja och liknande produkter.FRAKTMARKNADEN
JANUARI 1999 – OKTOBER 2004


Källa: Platou

VARVS- OCH ANDRAHANDSMARKNADEN
Varvspriserna är på historiskt höga nivåer. Den begränsade kapacitet som finns tillgänglig hos varven under de närmaste tre åren i kombination med de höga stålpriserna gör att priserna drivs högre. Under 2004 har priserna gått upp med 25-30% för tanktonnage. Många varv lider av prisökningarna på insatsvaror, framförallt stål, för redan tecknade order.
Prisutvecklingen på andrahandstonnage har också varit starkt uppåtgående tack vare varvspriserna i kombination med de starka fraktmarknaderna. Modernt tanktonnage har stigit med över 40% den senaste tolvmånadersperioden.

Varvspriser Priser andrahandstonnage (5 år)

Källa: PlatouEGET KAPITAL
Eget kapital per aktie är SEK 23,68 (21,78). Kursen SEK/USD vid utgången av perioden var 7,36 (7,66). Vid årsskiftet var eget kapital per aktie SEK 21,51 och kursen SEK/USD 7,28.

Kronans förändring gentemot dollarn har sedan årsskiftet ökat det egna kapitalet med MSEK 14 (-155) motsvarande SEK 0,29 per aktie (-3,26).


LIKVIDITET OCH FINANSIERING
För att säkra upplåningsbehovet till följd av investeringarna i nytt tonnage ersattes den gamla bankfaciliteten med en ny finansiering i slutet av juni. Den nya faciliteten, med löptid på cirka sju år, är på totalt MUSD 250 varav MUSD 100 är tillgängligt omedelbart, medan MUSD 150 blir tillgängligt i takt med leveranserna av P-MAX-fartygen.
Koncernens disponibla likvida medel inklusive outnyttjade kreditfaciliteter uppgick vid periodens utgång till MSEK 611 (320). Vid årsskiftet var koncernens disponibla likvida medel MSEK 320.


INVESTERINGAR
Investeringarna har under perioden varit MSEK 69,9 och avser förskottsbetalningar till varv samt projektkostnader för fartygen i beställning.
Kapitaliserad ränta ingår med MSEK 2,0.


NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER
Regelmässigt köps tjänster av Stena Sfären inom följande områden:
• Befraktning av fartyg
Ersättningen baseras på en kommission på frakter uppgående till 1,25%.
• Kommission på köp och försäljning av fartyg
Ersättningen baseras på en kommission på 1%.
• Operation av eventuella gemensamma charterfartyg
Ersättningen baseras på ett fast pris per månad och fartyg.
• Inköp av bunkerolja
Ersättningen baseras på en kommission uppgående till cirka 0,1% per inköpt ton.
• Administration, marknadsföring, försäkringstjänster, teknisk uppföljning och utveckling av Concordias fartygsflotta
Ersättningen baseras på ett fast pris per månad och fartyg. Vad avser tekniska konsulttjänster för nybyggnadsprojekt debiteras ett timpris på löpande räkning som belastar projektet.
• Kontorshyra och kontorsservice för Concordias personal
Ett fast pris per år debiteras.

Samtliga närståendetransaktioner sker med marknadsmässiga villkor och priser.MODERBOLAGET
Moderbolagets omsättning uppgick till MSEK 8,8 (13,2) varav MSEK 7,3 (13,0) härrör från koncernintern fakturering. Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK -7,4 (-1,1). Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till MSEK 22,2 (20,2). Inga investeringar har gjorts under perioden.


PROGNOS 2004
Concordias resultat påverkas för närvarande inte av kortsiktiga upp- och nedgångar i tank¬marknaden.
Koncernens två V-MAX-fartyg är sysselsatta på tidsbefraktningskontrakt med fasta intäkter fram till mitten av 2007.
Det kvarvarande fartyget i den s k Concordia Class, Stena Congress, fullföljer sin sista resa inom närmaste tiden och levereras till köparen i månadsskiftet november/december.
Prognosen för helårsresultatet 2004 är MSEK 170, före skatt (inklusive realisationsvinst vid fartygsförsäljningar), vilket motsvarar SEK 3,56 per aktie. Detta är oförändrat jämfört med tidigare prognos. Prognosen för resultat per aktie efter skatt är SEK 3,28.

I prognosen är försäljningen av V-MAX-fartygen till Arlington Tankers inte beaktad. Vid ett eventuellt slutförande av Arlington-affären beräknas realisationsvinsten bli cirka MSEK 500.


REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BERÄKNINGSMETODER
Från och med 1 januari tillämpas Redovisningsrådets rekommendation nr. 29, Ersättning till anställda. Tillämpningen får ingen väsentlig effekt på koncernens resultat- eller balansräkningar. I övrigt har samma principer och beräkningsmetoder tillämpats som i årsredovisningen 2003.

Förberedelser för övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS)
År 2005 skall alla börsnoterade bolag inom EU gå över till rapportering i enlighet med IFRS (tidigare IAS). En gradvis anpassning har skett under ett antal år genom tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer som grundar sig på IFRS.

Förberedelsearbetet för övergång till IFRS fortsätter under 2004 och bolagets bedömning är att övergången skall kunna ske problemfritt.RAPPORTER OCH INFORMATION
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Helårsresultatet kommer att publiceras den 17 februari 2005.

Historiska och aktuella rapporter samt nyheter och aktuella kommentarer om bolaget och tankmarknaderna finns tillgängliga på vår hemsida www.concordia-maritime.se.


Göteborg den 21 oktober 2004
CONCORDIA MARITIME AB

Hans Norén
VD


Concordia Maritime AB (publ)
Danmarksterminalen
405 19 GÖTEBORG

Organisationsnummer 556068-5819


Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi som äger två VLCC om vardera 313.000 dwt levererade 2001, Stena V-MAX. Fartygen är byggda för största möjliga lastför¬måga på grunda vatten. Därutöver har fartygen, utöver lagkraven på dubbelskrov, ett nytt koncept för säkrare oljetransporter med dubbla maskiner i två helt separata maskinrum, dubbla roder och styrmaskiner, två propellrar och dubbla kontrollsystem.

Under 2003 beställdes sex fartyg som kommer att byggas i enlighet med MAX-konceptet, Stena P-MAX. De är produkttankfartyg på cirka 49.900 dwt.
Under2004 beställdes två Panamax tankfartyg på cirka 75.000 dwt i vilka bolaget har en femtioprocentig ägarandel. Leverans av de nya fartygen kommer att ske under en tvåårsperiod med början i december 2005.

Samtliga fartyg är byggda till mycket höga specifikationer avseende såväl kundtillfredsställelse som livslängd. Samtliga fartyg i beställning har isklass 1A eller 1B.

INNOVATION AND PERFORMANCE
Vår affärsidé är att generera vinst genom att tillgodose våra kunders behov av säkra och
kostnadseffektiva tanktransporter baserat på innovation och förstklassigt utförande