Concordia Maritime AB

DELÅRSRAPPORT CONCORDIA MARITIME AB (publ) I januari – 31 mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 15:10 CEST

* Resultat efter skatt MSEK 17,2 (27,0) varav resultat vid fartygsförsäljningar MSEK 0,0 (47,4) och valutakursdifferenser MSEK 4,5 (-26,0)

* Resultat per aktie efter skatt SEK 0,36 (0,57)

* Nettoomsättning MSEK 72,7 (70,6)

* I februari tecknades ett femårigt tidsutbefraktningsavtal med franska TOTAL för Stena Perros. I mars levererades det andra P-MAX-fartyget Stena Provence

* I mars tecknades ett avtal om nybeställning av ytterligare två P-MAX-fartyg, villkorat bolagets och varvets styrelsers slutliga godkännande

* Eget kapital MSEK 1 758,6 motsvarande SEK 36,84 per aktie (SEK 37,10 vid årsskiftet)

* Prognos för 2006: MSEK 75 före skatt motsvarande SEK 1,58 per aktie, sålunda oförändrad jämfört med tidigare prognos

Hans Norén, VD 031-85 51 01 eller 0704-85 51 01

Göran Hermansson, ekonomichef 031-85 50 46 eller 0704-85 50 46

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi noterat på O-listan på Stockholms Fondbörs.

Under 2003 beställdes sex tankfartyg som byggs i enlighet med MAX-konceptet. Dessa fartyg, P-MAX, är produkttankfartyg på cirka 65.200 dwt.

MAX-konceptet innebär att fartygen är byggda för största möjliga lastförmåga på grunda vatten. Utöver lagkraven på dubbelskrov har fartygen ett helt nytt koncept för säkrare oljetransporter med dubbla maskiner i två helt separata maskinrum, dubbla roder och styrmaskiner, två propellrar och dubbla kontrollsystem.

Under 2004 beställdes två Panamax tankfartyg på cirka 75.000 dwt i vilket bolaget har en femtioprocentig ägarandel.

Samtliga fartyg i beställning levereras under en tvåårsperiod med början i årsskiftet 2005/2006.

Concordia Maritime hyr också in två VLCC om vardera 313.000 dwt till och med 2009. Dessa fartyg, V-MAX, som togs i trafik 2001 byggdes ursprungligen för Concordia och är de första fartygen byggda enligt MAX-konceptet.

INNOVATION AND PERFORMANCE
Vår affärsidé är att generera vinst genom att tillgodose våra kunders behov av säkra och kostnadseffektiva tanktransporter baserat på innovation och förstklassigt utförande.