Firefly AB

DELÅRSRAPPORT FIREFLY AB JANUARI - MARS 2009

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 15:34 CEST

·Orderingången minskade med 15% till 16,7 mkr (19,7 mkr)
·Orderstocken minskade med 13% till 62,6 mkr (72,3 mkr)
·Omsättningen ökade med 68% till 25,5 mkr (15,2 mkr)
·Rörelseresultatet förbättrades med 1,7 mkr till 2,6 mkr (0,9 mkr)
·Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,0 mkr (1,2 mkr)
·Resultatet per aktie 0,50 kr (0,14 kr)


Verksamheten
Inledningen av året har präglats av ökade utleveranser till Storstockholms Lokaltrafik AB (SL), samtidigt som beslutsprocessen vad gäller nya order förlängts hos många av Fireflys kunder. Mot bakgrund av den pågående lågkonjunkturen var orderingången ändå klart tillfredsställande och det finns inget som tyder på att säkerhetsinvesteringar nedprioriteras i det rådande klimatet.

Trots att en planerad ökning av utleveranserna för tillfället leder till lageruppbyggnad och belastar likviditeten är bolaget, liksom tidigare, väl rustat för att kunna möta en betydande tillväxt och samtidigt avsätta resurser för nödvändig produktutveckling. Under kvartalet anställdes ytterligare två personer så att antalet anställda nu uppgår till 45 personer.

Affärsområdet Industriapplikationer har haft en fortsatt hög aktivitet vad gäller frågningar och noterbart är det stigande intresset inom bioenergiområdet. Tiden från offert till order har dock förlängts, då beslutsprocessen hos kunden tar längre tid än normalt och beslut i allt större utsträckning tas på högre nivåer inom företagen. Det finns dock inget som tyder på att Firefly skulle förlora marknadsandelar utan tvärtom har bolaget kunnat dra en viss fördel av den svaga svenska kronan.

Inom affärsområdet Infrasystem fortsätter den avtalade installationen av brandlarmssystemen hos SL. Enligt nu gällande planer kommer leveranserna att avslutas under 2010. Installationen hos SL har ökat andra tunneloperatörers intresse för systemet och marknadsföringen av huvudprodukten Sentio har successivt intensifierats. Styrelsen anser dock att värdet av ett väl fungerande system i Stockholm skall prioriteras då detta kommer att vara en viktig referens i arbetet med potentiella framtida kunder.

Det skall åter framhållas att tidsperspektiven i dessa projekt är långa och att det är mindre troligt att några nya större order kommer att erhållas under innevarande år. Fortsatt gäller dock styrelsens bedömning att något eller några pilotprojekt sannolikt kan initieras under året.

Orderingång, fakturering och resultat
Periodens orderingång uppgick till 16,7 mkr (19,7 mkr), vilket är en minskning med 15%. Orderstocken uppgick till 62,6 mkr (72,3 mkr). Som ett resultat av de högre utleveranserna ökade omsättningen med hela 68% till 25,5 mkr (15,2 mkr) och rörelseresultatet till 2,6 mkr (0,9 mkr).

Då bolagets policy har varit att inte säkra de valutaflöden som de exportrelaterade affärerna ger upphov till, har försvagningen av den svenska kronan gett upphov till en förbättring av finansnettot med 1,2 mkr till 1,4 mkr. Detta är en effekt av skillnaderna i valutakurs mellan orderdatum och den dag betalning inflyter. Resultatet efter finansiella poster blev 4,0 mkr (1,2 mkr).

Investeringar, likviditet och soliditet
Den planerade ökningen av utleveranserna till SL har medfört en viss lageruppbyggnad och belastar temporärt bolagets balansräkning. Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 18,9 mkr (20,1 mkr). Investeringarna under perioden uppgick till 86 tkr (84 tkr). Bolaget är fortsatt skuldfritt och soliditeten vid periodens slut uppgick till 56 % (65 %).

Personal
Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 45 personer (39).

Framtidsutsikter
Det är styrelsens målsättning att bolaget under 2009 skall visa ett väsentligt bättre resultat än föregående år.

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar oförändrade redovisningsprinciper i jämförelse med vad som angivits i årsredovisningen. När denna avgavs hade styrelsen beslutat att lämna IFRS och istället redovisa enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens rekommendationer. Dessa ändringar medför ingen ändring i siffermaterialet.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Informationstillfällen
Bolaget kommer att avge följande rapporter:
Delårsrapport 28 augusti 2009
Delårsrapport 27 oktober 2009
Bokslutskommuniké Februari 2010

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 27 april 2009

FIREFLY AB (publ)
Lennart Jansson
Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta:
Lennart Jansson, VD, Firefly, tel. 070-591 96 76

Robert Rehbinder, styrelseordförande, tel 070-824 98 40

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Firefly Delårsrapport Q1 2009.pdf

Om Firefly
Brandsäkerhetsföretaget Firefly tillverkar och säljer tekniska system, som upptäcker och förhindrar bränder och explosioner. Inom affärsområdet Industriapplikationer övervakas processer främst inom board- och träbearbetningsindustrin samt i värmekraftverk. I dessa hanteras organiska material såsom papper, träfiber, kol och livsmedel. Bolaget har sedan några år också utvidgat verksamheten, så att den nu även innefattar övervakning av pappersmaskiner samt av torkprocessen i avloppsreningsverk. I dessa sammanhang används främst gnist- och flamdetektering. Bolagets affärsområde Infrasystem omfattar övervakning av kabel- och kommunikationstunnlar och andra specialrisker. I dessa fall används bland annat den nyutvecklade gasdetekteringstekniken, MGD. Firefly har försäljning i mer än 30 länder och omsättningen uppgick under 2008 till 82 Mkr. Firefly är noterat på First North som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolagets Certified Adviser är Remium AB.