Firefly AB

DELÅRSRAPPORT FIREFLY AB (PUBL) KVARTAL 1, 2003

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2003 09:26 CEST

FIREFLY: DELÅRSRAPPORT FIREFLY AB (PUBL) KVARTAL 1, 2003

* Kraftigt ökad orderingång, + 47 % till 14,5 mkr (9,9 mkr).
* Ökad fakturering, + 13 % till 8,8 mkr (7,7 mkr).
* Oförändrat resultat efter finansnetto, -0,4 mkr (-0,4 mkr).
* Orderstocken mer än fördubblad till 10,3 mkr (4,5 mkr vid årsskiftet).
* Fortsatt mycket god orderingång under våren.


Verksamheten
Brandsäkerhetsföretaget Firefly tillverkar och säljer tekniska system, som upptäcker och förhindrar brand och explosioner i processindustrier. I dessa hanteras organiska material såsom papper, träfiber, kol och livsmedel. Av försäljningen går ca tre fjärdedelar på export. Firefly är sedan 1997 noterat på NGM-listan.

Orderingång, fakturering och resultat
Den positiva utvecklingen av orderingången har fortsatt under första kvartalet och uppgick till 14,5 mkr (9,9 mkr), vilket är en ökning med 47 %. Orderstocken har under första kvartalet ökat med 5,8 mkr och uppgick vid utgången av perioden till 10,3 mkr. Faktureringen ökade med 13 % och uppgick till 8,8 mkr (7,7 mkr). Resultatet efter finansnetto var oförändrat -0,4 mkr.

Produkt- och marknadsutveckling
De tekniska långtidsprovningarna av bolagets nya multipla gasdetektor (MGD) har avslutats. Provningarna har pågått i Stockholms tunnelbana. Projektet går nu över i en kommersiell fas.

Bolagets viktigaste marknader är Västeuropa och Sydostasien. Framgångarna i Sydostasien har fortsatt.

Investeringar, likviditet och soliditet
Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 10,4 mkr (10,6 mkr vid årsskiftet). Investeringarna under perioden uppgick till 88 tkr (31 tkr).

Händelser efter periodens utgång
Under april fortsatte den mycket goda orderingången. Orderingången under årets första fyra månader uppgick till 21,7 mkr, vilket är en ökning med 75 % i jämförelse med samma period föregående år. Orderstocken vid utgången av april uppgick till 13,7 mkr (4,5 mkr vid årsskiftet). Under resterande del av året förväntas orderingången öka i förhållande till samma period föregående år.

Personal
Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 27 personer (26).

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar oförändrade redovisningsprinciper.

Informationstillfällen 2003
Delårsrapport januari ? juni 2003 21 augusti 2003
Delårsrapport januari ? september 2003 6 november 2003
Bokslutskommuniké för 2003 19 februari 2004

Denna delårsrapport är ej granskad av Fireflys revisor.

Stockholm den 14 maj 2003

FIREFLY AB (PUBL)

Styrelsen


För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tel 070-591 96 76
eller ordförande Robert Rehbinder 0708-24 98 40.


Fireflys affärsidé är att vara en ledande leverantör av preventiva skyddssystem mot brand och explosion i processindustri.