Firefly AB

DELÅRSRAPPORT FIREFLY AB (PUBL), KVARTAL 1, 2006

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 10:45 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=42795

· Orderingången ökade med 36 % till 16,2 mkr (11,9 mkr)
· Orderstocken ökade med 9 % till 12,4 mkr (11,3 mkr)
· Nettoomsättningen ökade med 105 % till 10,9 mkr (5,3 mkr)
· Resultatet efter finansnetto förbättrades med 2,3 mkr till -0,8 mkr (-3,1 mkr)
· Resultat per aktie -0,13 kr (-0,51 kr)


Verksamheten
Brandsäkerhetsföretaget Firefly tillverkar och säljer tekniska system, som upptäcker och förhindrar bränder och explosioner i processindustrier. I dessa hanteras organiska material såsom papper, träfiber, kol och livsmedel. Bolaget har sedan några år arbetat med en utvidgning av verksamheten, så att den nu även innefattar bl.a. övervakning av pappersmaskiner, träbearbetningsmaskiner samt av torkprocessen i avloppsreningsverk. I dessa sammanhang används främst gnist- och flamdetektering. Vidare övervakas kabel- och kommunikationstunnlar och andra specialrisker. I dessa fall används den nyutvecklade gasdetekteringstekniken, MGD.

Orderingång, fakturering och resultat
Året inleddes med sedvanlig svag orderingång och låg fakturering. Detta gällde framför allt januari och februari. I mars skedde en påtaglig vändning, då den högsta månatliga orderingången någonsin under en enstaka månad, drygt 9 mkr, kunde noteras. Totalt uppgick orderingången under perioden till 16,2 mkr (11,9 mkr), en ökning med 36 %. Orderstocken uppgick till 12,4 mkr (11,3 mkr). Nettoomsättningen ökade med 105 % till 10,9 mkr (5,3 mkr). Resultatet efter finansnetto förbättrades med 2,3 mkr till -0,8 mkr (-3,1 mkr).

Produkt- och marknadsutveckling
De senaste årens framgångar för bolaget kan till stor del relateras till de nya produkter som har lanserats under de senaste åren. Bolaget kommer att fortsätta arbetet med utveckling och lansering av nya produkter under innevarande och kommande år som en viktig del av strategin för långsiktig tillväxt.

WebScan röner allt större intresse hos tillverkare av mjukpapper och ett flertal order har tagits under första kvartalet. I tillägg till WebScan har ett antal nya produkter, riktade mot samma kundkategori, lanserats under året.

Logsaw Guard är ett nytt system som hanterar brandrisker vid kapning av mjukpappersrullar. Systemet har presenterats för utvalda kunder och kommer att marknadsföras tillsammans med WebScan systemet.

IR Guard löser problemet med bränder som uppstår vid pappersproduktion, där infravärme används för att snabbt torka pappersbanan.

Avseende brandövervakningsprojektet i Stockholms tunnelbana har SL nu inlett upphandlingsförfarandet. Fireflys styrelse gör bedömningen att ett beslut avseende leverantör kommer att meddelas under andra eller tredje kvartalet 2006.

Investeringar, likviditet och soliditet
Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 12,5 mkr (8,8 mkr). Bolaget är helt skuldfritt. Investeringarna under perioden uppgick till 69 tkr (80 tkr). Soliditeten vid kvartalsskiftet uppgick till 68 % (69 %).

Personal
Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 31 personer (28).

Utsikter för helåret
En god orderingång, stabila bruttomarginaler och fortsatt tillväxtpotential baserad på nya produkter och nya marknader, gör att styrelsen förutser ett förbättrat resultat 2006 jämfört med föregående år.

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar oförändrade redovisningsprinciper.

Informationstillfällen
Årsstämma kommer att hållas den 23 maj i Fireflys lokaler. För vidare information hänvisas till den kallelse som distribuerades den 13 april och som också finns tillgänglig på bolagets hemsida www.firefly.se

Bolaget kommer att avge följande rapporter:
Delårsrapport 29 augusti 2006
Delårsrapport 19 oktober 2006
Bokslutskommuniké 15 februari 2007

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 20 april 2006
FIREFLY AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76 eller ordföranden Robert Rehbinder, tfn 070-824 98 40.

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil).


Fireflys affärsidé är att vara en ledande leverantör av preventiva skyddssystem mot brand och explosion i processindustri.