Firefly AB

Delårsrapport Firefly AB (publ) kvartal 3, 2003

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2003 13:54 CET

* Orderingången ökade med 22 % till 39,8 mkr (32,7 mkr).
* Orderstocken uppgick till 6,2 mkr (6,1 mkr)
* Faktureringen ökade med 25 % till 38,1 mkr (30,6 mkr).
* Resultat efter finansnetto ökade med 10 % till 3,2 mkr (2,9 mkr).

Verksamheten
Brandsäkerhetsföretaget Firefly tillverkar och säljer tekniska system, som upptäcker och förhindrar brand och explosioner i processindustrier. I dessa hanteras organiska material såsom papper, träfiber, kol och livsmedel. Av försäljningen går cirka tre fjärdedelar på export. Firefly är sedan 1997 noterat på NGM-listan.

Orderingång, fakturering och resultat
Den mycket positiva utvecklingen av orderingången under första halvåret dämpades påtagligt under tredje kvartalet. Orderingången uppgick till 39,8 mkr (32,7 mkr), vilket är en ökning med 22 %. Orderstocken minskade under tredje kvartalet sedan stora utleveranser skett. Orderstocken, som vid halvårsskiftet var den största i bolagets historia, uppgick vid tredje kvartalets utgång till 6,2 mkr (4,5 mkr vid årsskiftet).

Faktureringen ökade med 25 % och uppgick under perioden till 38,1 mkr (30,6 mkr). Resultatet under enbart tredje kvartalet uppgick till 4,1 mkr. Vinstmarginalen under samma kvartal uppgick till 24 %. Den extremt höga vinstnivån berodde främst på en mängd slutleveranser till kunder, för vilka kostnaderna tagits tidigare. För perioden januari – september uppgick resultatet till 3,2 mkr (2,9 mkr).

Produkt- och marknadutveckling
De tekniska långtidsprovningarna av bolagets nya multipla gasdetektor (MGD) har avslutats. Provningarna har pågått i Stockholms tunnelbana. De första beställningarna förväntas i slutet av 2003, och projektet övergår därmed i en kommersiell fas. Serieproduktionen av den nya multipla gasdetektorn (MGD) förväntas i sådant fall starta under våren 2004.

Investeringar, likviditet och soliditet
Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 10,2 mkr (10,6 mkr vid årsskiftet). Investeringarna under perioden uppgick till 424 tkr (580 tkr). Sedan bolagets konvertibla lån på 3,25 mkr konverterats strax före halvårsskiftet uppgår antalet aktier till 6.001.400 st. Det egna kapitalet var vid utgången av perioden 19,8 mkr. Soliditeten uppgick till 64 %.

Stämning i USA
Under september 2003 stämdes Firefly AB, Firefly Systems Inc. samt en del andra utomstående bolag vid en amerikansk domstol för en brandolycka, som inträffade i Michigan, USA, under 2001. Firefly levererade ett branddetekteringssystem till den aktuella kunden under 1980. Kunden har inte avhörts sedan 1982. Firefly Systems Inc. existerade inte vid tillfället för leveransen.

Styrelsen har i detta ärende inhämtat ett uttalande från bolagets amerikanske advokat, i vilket han anser att stämningen är obefogad. Någon reservering för eventuella skadestånd har därför inte gjorts.

Personal
Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 32 personer (27).

Extra bolagsstämma
Idag har extra bolagsstämma hållits i Firefly. Denna föranleddes av att Custos under hösten sålt hela sitt innehav i Firefly. Den störste ägaren i bolaget är nu Erik Mitteregger, som innehar 1,8 milj aktier motsvarande 29,99 % av såväl kapital som röster. Vid stämman invaldes Erik Mitteregger som ny ledamot. Samtidigt lämnade Anders Elsell från Custos styrelsen.

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar oförändrade redovisningsprinciper.

Utsikter för resten av året
Orderingången försvagades under hösten, men har nu återgått till normal nivå. Förutsatt att nivån kan bibehållas förutser styrelsen ett resultat för helåret som överstiger föregående år.

Informationstillfällen 2003
Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2003 kommer att avges den 19 februari 2004.

Denna delårsrapport är ej granskad av Fireflys revisorer.

Stockholm den 6 november 2003
FIREFLY AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070 591 96 76 eller ordförande Robert Rehbinder, tfn 0708 24 98 40.