Firefly AB

Delårsrapport Firefly AB (Publ), Kvartal 3 2004

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 13:19 CEST

· Orderingången 38,2 mkr (39,8 mkr)
· Orderstocken 9,1 mkr (5,1 mkr vid årsskiftet)
· Faktureringen 34,0 mkr (38,1 mkr)
· Resultatet efter finansnetto 1,1 mkr (3,2 mkr)


Verksamheten
Brandsäkerhetsföretaget Firefly tillverkar och säljer tekniska system, som upptäcker och förhindrar bränder och explosioner i processindustrier. I dessa hanteras organiska material såsom papper, träfiber, kol och livsmedel. Bolaget har sedan några år arbetat med en utvidgning av verksamheten, så att den nu även innefattar bla. övervakning av större träbearbetnings-maskiner samt av torkprocessen i avloppsreningsverk. I dessa sammanhang används främst gnist- och flamdetektering. Vidare övervakas kabel- och kommunikationstunnlar och andra specialrisker. I det senare sammanhanget används en nyutvecklad gasdetekteringsteknik MGD.

Under perioden gick 71 % av försäljningen på export till sammanlagt 24 länder.

Orderingång, fakturering och resultat
Orderingången, som under första kvartalet 2004 uppgick till 13,5 mkr och under andra kvartalet till 14,1 mkr, uppgick under tredje kvartalet till 10,6 mkr. Periodens ackumulerade orderingång blev således 38,2 mkr (39,8 mkr). Variationerna mellan månaderna är fortfarande mycket stor. Som påpekades i föregående rapport är efterfrågan på kompletta system för övervakning fortsatt hög medan efterfrågan på reservdelar och service fortsatt är låg. Offertaktiviteten är fortsatt hög.

Orderstocken som vid årsskiftet 2003/2004 var 5,1 mkr, har under året ökat. Vid periodens utgång uppgick den till 9,1 mkr (6,2 mkr).

Faktureringen minskade under perioden med 11 % och uppgick till 34,0 mkr (38,1 mkr). Resultatet efter finansnetto blev 1,1 mkr (3,2 mkr).
Produkt- och marknadsutveckling
Som framgår av tidigare rapporter startade serieproduktionen av MGD under första kvartalet. De första leveranserna har skett. Intresset för MGD är stort, framför allt från brandmyndigheter och innehavare av kabeltunnlar. De första exportorderna, som avsåg datarum, togs under mars månad och leveranser till två tunnelbanestationer i Stockholm har skett under året. Projektet har försenats, men styrelsen förväntar sig nu att en upphandling kommer att äga rum under första kvartalet 2005.

Investeringar, likviditet och soliditet
Vid utgången av kvartalet uppgick likvida medel till 8,1 mkr (12,4 mkr vid årsskiftet). Likviditeten har temporärt påverkats negativt p.g.a. kapitalbindning i ett antal större projekt som ännu ej slutlevererats, samt lämnad utdelning. Investeringarna under kvartalet uppgick till 175 tkr (424 tkr). Soliditeten uppgick till 65 % (71 % vid årsskiftet).
Stämning i USA
Som meddelats tidigare stämdes ett antal bolag, däribland Firefly AB och Firefly Systems Inc., under september 2003 vid en amerikansk domstol för en brandolycka, som inträffade i Michigan, USA, under 2001. Styrelsen vidhåller sin uppfattning att stämningen är obefogad och kommer fortsättningsvis enbart lämna information i ärendet om denna bedömning ändras.
Personal
Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 32 personer (29 vid årsskiftet).

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar oförändrade redovisningsprinciper.
Utsikter för helåret
Styrelsen förväntar sig fortsatt att resultatet för helåret 2004 kommer att bli bättre än föregående års resultat vilket före skatt uppgick till 1,8 mkr.

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge rapporter vid följande tidpunkter:


Bokslutskommuniké 2004 torsdagen den 17 februari 2005


Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 28 oktober
FIREFLY AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76 eller ordföranden Robert Rehbinder, tfn 070-824 98 40.

Fireflys affärsidé är att vara en ledande leverantör av preventiva skyddssystem mot brand och explosion i processindustri.