FME Europe AB

Delårsrapport FlyMe avseende januari till september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 15:38 CET

Göteborg den 30 nov 2006
Delårsrapport januari – september 2006
Fly Me Europe AB (publ)
Org. nr. 556306-9847


Finansiell information och väsentliga händelser tredje kvartalet 2006

• Koncernens omsättning för delårsperioden januari till september uppgick till MSEK 513,1 (303,8) varav MSEK 175,3 (111,0) avser tredje kvartalet.
• Resultatet efter skatt för delårsperioden januari till september uppgick till MSEK -177,5 (-84,8) varav MSEK -61,7 (-25,5) avser tredje kvartalet.
• Resultatet per aktie för delårsperioden januari till september uppgick till SEK -1,78 (-0,85) .
• Koncernens fria likvida medel uppgick per 30 september 2006 till MSEK 53,2 (60,4).
• Under delårsperioden januari till september transporterade FlyMe 661 938 (347 891) passagerare i linjetrafik, varav 215 172 (79 256) avsåg tredje kvartalet. Ökningen under tredje kvartalet av linjetrafiken uppgick till 171 % jämfört med samma period föregående år. Av det totala antalet passagerare tredje kvartalet var 55 % inrikesresenärer och 45 % utrikesresenärer. I syfte att ge en rättvisande jämförelse har FlyMe i sin trafikrapportering sedan Q2 2006 endast redovisat jämförelser mellan dagens linjetrafik och föregående års linjetrafik.
• Under år 2006 har FlyMe renodlat affärsmodellen kring LCC-konceptet (linjebaserat lågprisflyg). Vid jämförelse med tidigare perioder bör noteras att under de första tre kvartalen år 2006 har ca MSEK 16 /ca 3% av omsättningen (MSEK 87 /ca 29% av omsättningen) utgjorts av charterintäkter
• På extra bolagsstämma den 31 augusti beslutade aktieägarna enhälligt om en företrädesemission som begränsades till maximalt MSEK 194. Teckningstiden för den beslutade nyemissionen var 2 oktober till 2 november 2006.
• På extra bolagsstämma den 31 augusti fattades också beslut om en sänkning av befintligt kvotvärde SEK 1,30 till SEK 0,65 genom nedsättning av aktiekapitalet från cirka MSEK 130 till cirka MSEK 65 vilket ej påverkar antalet utestående aktier. Sänkningen av kvotvärde är en effekt av nedsättningen av aktiekapitalet.
• Förvärvsprojekten avseende Lithuanian Airlines samt Astraeus har avbrutits och istället kommer FlyMe att dryleasa sammanlagt tre Boeing flygplan från dessa bolag vilket främjar planerad organisk expansion. Två av dessa kommer att tas i produktion under Q4 2006/Q1 2007.
• Finn Thaulow med över 30 års ledningserfarenhet inom flygbranschen har tillträtt som VD den 1 september 2006. Han efterträdde tidigare VD Fredrik Skanselid. Fredrik Skanselid kvarstår som ansvarig för den flygoperativa verksamheten i dotterbolaget FlyMe Sweden AB.
• Ägarstrukturen ändrades när största ägaren Talden Holding SA har avyttrat sina aktier till det norska bolaget Cognition Capital AS.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

• Aktietecknare i pågående nyemission har vid teckningstidens utgång den 2 november tecknat sig för aktier motsvarande en aktiekapitalhöjning om cirka MSEK 148, omfattande 227 486 420 stycken nyemitterade aktier i FlyMe Europe AB.
• Bolaget har startat direktflyg till Nice och Alicante från Arlanda per den 18 november 2006. Beslut om att expandera utrikestrafiken inför sommaren 2007 har fattats, vilket innebär att fler destinationer introduceras från Göteborg-Landvetter Airport, Stockholm-Arlanda samt Malmö-Sturup med flygstart från och med den 25 mars 2007.
• FlyMe har tecknat avtal om ensidig rätt att förvärva ca 50 % av River Don Ltd, som utgör moderbolag (51%) till Global Supply Systems Ltd (GSS). Avtalet är villkorat av sedvanlig due diligence, myndigheternas tillstånd samt FlyMe’s bolagsstämma. Förvärvet planeras att efter övriga godkännanden föreläggas bolagsstämman för beslut under december.


VD kommenterar kvartalsrapporten:

Allmänt
Det har varit ett händelserikt tredje kvartal för FlyMe där vi genomgår en process från att vara ett mindre flygbolag till att utvecklas till en långsiktig, europeisk aktör inom flygindustrin. Jag själv tillträdde VD-posten sista månaden i tredje kvartalet och kan konstatera att vi fortsätter att målmedvetet flytta fram våra positioner.

Sedan hösten 2005 har FlyMe arbetat hårt med den expansionsplan som kommunicerades vintern 2005. Expansionsplanen har som målsättning att uppnå tillräcklig storlek för att kunna uppnå nödvändiga skalfördelar och därmed uthållig lönsamhet. Expansionsplanen innebär såväl en ambition att växa genom förvärv samt genom organisk tillväxt.

FlyMe avser att fortsätta investera i varumärke, marknad samt ytterligare volymtillväxt för att därefter komma i position att kunna uppvisa lönsamhet under 2007. Det nyligen tecknade aktieemissionsbeloppet om ca MSEK 148 beräknas täcka det kapitalbehov som behövs för att uppnå målsättningen om tillräcklig storlek för lönsamhet.

Under hösten 2006 har FlyMe avbrutit 2 st förvärvsprocesser där avtal om förvärv skrivits (FlyLAL och Astraeus). Därtill har FlyMe ingått ytterligare ett avtal om ett pågående förvärv av aktier i moderbolaget River Don Ltd, 51%-ig ägare till det framgångsrika brittiska flygbolaget Global Supply Systems Ltd. I det fall förvärvet av River Don Ltd fullbordas efter godkännande av FlyMe’s styrelse, FlyMe’s aktieägare samt berörda myndigheter kommer FlyMe tillsammans med Global Supply Systems Ltd stå redo att på sikt utveckla FlyMe’s lågprisflygmodell inte bara från Sverige till Europa utan även mellan Sverige och interkontinentala destinationer.

För att stärka och säkerställa den organiska expansionen kommer FlyMe att dryleasa sammanlagt tre Boeing flygplan från Astraeus och FlyLaL.

För ytterligare information kontakta:

Finn Thaulow,
verkställande direktör Fly Me Europe AB
finn.thaulow@flyme.com
Mobil: +46 (0)732 06 04 02
Växel: +46 (0)31 301 10 00
www.flyme.com

Björn Olegård, ordförande Fly Me Europe AB
bjorn.olegard@flyme.com
Mobil: +46 (0)707 29 01 21
Växel: +46 (0)31 301 10 00
www.flyme.com


FlyMe är Sveriges lågprisflyg. Med Göteborg-Landvetter Airport som bas erbjuder FlyMe direktflyg till och från tolv europeiska storstäder och semesterdestinationer. Med Stockholm-Arlanda som bas flyger FlyMe till och från Göteborg och Malmö samt till Nice och Alicante. Från och med den 25 mars 2007 utökas trafiken från Stockholm-Arlanda till att innefatta även Luleå och Rom. Malmö-Sturup utökas samtidigt med destinationerna Nice, Alicante och Bologna. FlyMe är listat på Stockholmsbörsens First North.