DO Networks

Delårsrapport för 1 jan - 30 juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 13:41 CEST

(Aktietorget: DNET)

· Periodens nettoomsättningen uppgick till cirka 4,8 Mkr (6,8)
· Periodens resultat före finansiella poster uppgick till ca -3,3 Mkr (-5,4)
· Periodens resultat uppgick till cirka -6,4 Mkr(-5,4)

· Bolaget har under perioden startat upp Villafiberprojekt i Karlstad
· Bolaget har under perioden fört dialog med ett flertal förvärvskandidater
· Hemmanet försattes under juni månad i konkurs
· Under perioden har en nyemission genomförts som tillförde bolaget ca 12,1 Mkr före emissionskostnader

· Efter periodens utgång har bolaget registrerat utestående emission. Antal utestående aktier efter genomförd emission är 165.734.853 st

VD Kommentar

Allmänt om verksamheten
Bolaget ser fortfarande stor potentialen i hemmamarknaden i Karlstad gällande Villafiberkonceptet. Försäljningen löper på enligt plan. Bolaget har startat byggnation samt driftsatt områden i Karlstad. Bolaget har inledande diskussioner med kommuner i närområdet till Karlstad för expansion gällande Villafiberkonceptet.

Försäljningen av internetrelaterade tjänster har för perioden gett ett positivt nettokundtillskott. Sambandet mellan nytecknande av Villafiberavtal samt tecknande av internetavtal står i direkt relation till varandra.

Bolaget ser att hårdvaruförsäljningen med tillhörande tjänster har ett stabilt kundunderlag och ser möjligheter till ytterligare affärer med företagsförsäljning och merförsäljningen till bl a Villafiberkunder.

För att snabba på tillväxten i bolaget letar bolaget aktivt kandidater för strukturaffärer. Bolaget har kontinuerligt pågående dialog med olika intressenter angående detta.

Som ett led till framtida strukturaffärer genomfördes under perioden en nyemission.

Hemmanet AB försattes under juni 2007 i konkurs.

Resultatutveckling
DO Networks nettoomsättning uppgick till 4,768 Tkr. Periodens resultat uppgick till -6,375 Mkr. Resultatet för perioden belastas av nedskrivningsbehovet vid konkursen i Hemmanet till hela det bokförda värdet. Bolaget kan med säkerhet anta att bolaget inte kommer att få någon utdelning från konkursen i Hemmanet. Bolaget anser att koncernen för övrigt förutom nedskrivningsbehovet inte resultatmässigt kommer att påverkas ytterligare.

Bolagets negativa rörelseresultat före finansiella poster kan härledas till att byggnationen av fibernäten inte till fullo avslutas på grund av förseningar i installationsprocessen. Bolagets affärsmodell gällande Villafiberkonceptet bygger på att intäkterna resultatförs i takt med att installationen av Villafibernäten startar samt driftsätts. Under perioden har byggnationen på Kronoparken samt Södra Kroppkärr i Karlstad startats upp samt att byggnation i områdena kontinuerligt pågår. I takt med installationen driftsätts även områdena successivt.

Försäljningsprocessen pågår i Karlstad och närliggande kommuner och fortlöper enligt plan.

Försäljningen av internetrelaterade tjänster har under perioden fått en positiv draghjälp av Villafiberförsäljningen. Paketering tillsammans med TV och internet ger önskad merförsäljning och bidrar till en ökad intäkt per kund.

Hårdvaruverksamheten löper på enligt prognos och där avtalet med Synsam gett stabilitet i verksamheten.

Besparingsprogrammet som initierades under året har gett positivt effekt inom koncernen, främst genom minskade personalkostnader.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Bolaget ser att resultatet släpar efter budget med anledning av ovan nämnda försening i byggprocessen. Då försäljningen fortlöper enligt plan samt att driftsättning av pågående projekt färdigställs under Q3-Q4 ser bolaget positivt på resultatutvecklingen för den andra delen av året. Bolaget kommer i och med byggnationen av Villafiber att investera i infrastruktur.

Förvärv och expansion
Bolaget har under 2007 deklarerat målet att bolaget skall vara mycket aktiv för att förvärva bolag inom koncernens verksamhetsområden. Att genomföra större förvärv var en anledning till den genomförda nyemissionen, där bolaget erhöll ca halva emissionsbeloppet.
Följden av att halva emissionsbeloppet erhölls blir att målet kan komma att ta lite längre tid att nå. Men bolaget bedömer att målet kommer att kunna nås. Genom de tillförda beloppen har bolagets ekonomiska ställning och kreditvärdighet stärkts. Detta möjliggör att bolaget, om det behövs, bör kunna erhålla sedvanliga bankkrediter för finansiering av tilltänkt expansion.

Bolaget aviserade i maj att lägga kontantbud på en större bredbandskundstock. Bolaget gjorde bedömningen utifrån den förhandling och information som lämnats av säljaren att bolagets planerade bud inte var konkurrensmässigt. Bolaget låter meddela att förhandlingarna kom att avslutas utan att komma till ett bindande kontantbud.

Bolaget har för avsikt att innan årets slut ha genomfört en eller flera strukturaffärer.


Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Styrelsens bedömning
Det är styrelsens bedömning att likvida medel räcker under överskådlig tid.
Styrelsen mål är att DO Networks skall bli en aktör i mellansegmentet på den svenska bredbandsmarknaden, dels genom organisk tillväxt och dels genom strukturaffärer.

Redovisningsprinciper
De redovisningsprinciper vilka tillämpas i denna rapport beskrivs nedan samt i Årsredovisning för 2006 på sidan 18. Koncernen redovisar enligt IFRS. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS34 delårsrapportering.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari-september 30 november 2007

DO Networks Sverige AB (publ)
Karlstad den 31 aug 2007

På styrelsens uppdrag

Do Hellbom
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

VD Do Hellbom, 0703 - 777 425
Email: do.hellbom@donetworks.se

Styrelseordförande Bernth Harnesk, 0705 - 15 89 50

Webb: www.donetworks.seOm DO Networks Sverige AB
DO Networks bildades 2005 utifrån grundidén att äga i huvudsak fiberbaserad infrastruktur för datakommunikation. För att stötta grundverksamheten, infrastruktur, har ytterligare två affärsområden etablerats; tjänster och hårdvara. DO Networks tjänsteerbjudande riktar sig huvudsakligen till stadsnät, villaföreningar, bostadsrättsföreningar, företag och kommuner. Tjänsterna inkluderar: Bredband, TV, Telefoni, e-post med virusskydd, webbhotell, hosting, co-location, mm
DO Networks har idag ca 1 000 aktieägare. Bolaget är listat på Aktietorget. www.aktietorget.se