3L System AB

DELÅRSRAPPORT FÖR 3L SYSTEM AB (PUBL) FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 13:20 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46324

3L SYSTEM: DELÅRSRAPPORT FÖR 3L SYSTEM AB (PUBL) FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2007

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -0,3 Mkr (7,4)
* Nettoomsättningen uppgick till 26,4 Mkr (31,6)
* Nettomarginalen uppgick till -1,3 % (23,5)
* Resultat per aktie uppgick till -0,1 kr (2,28)


Förvaltningssystem har under perioden utvecklats positivt. Koncernens andra kvartal belastas av en kundförlust om ca 1,6 Mkr i dotterbolaget 3L Consulting. Vidare har orderingången från 3L Medias befintliga kunder inte motsvarat förväntningarna. Omsättningen och resultatet i 3L Media har också belastats av satsningen i USA samt utvecklingen av det nya affärssystemet Core.


Koncernen
3L System redovisar för perioden januari - juni ett resultat efter finansiella poster om -0,3 Mkr (7,4). Nettomarginalen uppgick till -1,3 procent (23,5). Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 26,4 Mkr (31,6).

Under andra kvartalet har den goodwill som uppstod när 3L Consulting förvärvades 2004 i sin helhet skrivits ned. Resultatet andra kvartalet har därmed belastats med 533 tkr. Nedskrivningen motiveras av att resultatutvecklingen i 3L Consulting inte motsvarat förväntningarna.

Moderbolag
Moderbolaget har lämnat kapitaltäckningsgaranti till dotterföretagen 3L Media AB och 3L Consulting AB. Garantin omfattar en förpliktelse att tillskjuta kapital så att aktiekapitalet uppgår till det registrerade. Behovet per den 30 juni 2007 uppgick till 2 223 tkr.3L Förvaltningssystem
3L Förvaltningssystem redovisar ett rörelseresultat om 2,2 Mkr (1,5). Omsättningen ökade med 22,2 procent och uppgick till 14,2 Mkr (11,6). Rörelsemarginalen uppgick till 15,4 procent (12,5).

3L Förvaltningssystems nykunds-försäljning har under andra kvartalet fortsatt öka och ytterligare personal har rekryterats. Förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling av företaget bedöms vara goda.

3L Media
3L Media redovisar ett rörelseresultat om
-0,9 Mkr (5,7). Omsättningen uppgick till 13,6 Mkr (17,0). Rörelsemarginalen uppgick till -6,8 procent (33,4).

Orderingången från 3L Medias befintliga kunder har under perioden varit lägre än förväntat. Utvecklingen av det nya affärssystemet Core fortskrider enligt plan och lanseringen i Barcelona den 24 maj har börjat generera ökade aktiviteter. Aktiveringen för utvecklingen uppgår för perioden till 1 640 Tkr. Etableringen i USA fortskrider och kundkontakter har initierats.

3L Consulting
3L Consulting redovisar ett rörelseresultat om -1,7 Mkr (0,2). Omsättningen för perioden uppgick till 1,8 Mkr (3,0).

3L Consulting andra kvartal belastas av en kundförlust om ca 1,6 Mkr.

Intäkter och resultat
Koncernens totala intäkter under första halvåret uppgick till 28,2 Mkr (31,6). Rörelseresultatet för perioden var -0,5 Mkr (7,3) och resultat efter finansiella poster uppgick till -0,3 Mkr (7,4).

Finansiell ställning och investeringar
Det beskattade egna kapitalet i koncernen uppgick vid rapportperiodens slut till 24,5 Mkr (26,1). Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 17,9 Mkr (16,3). Soliditeten uppgick till 62,7 procent (65,8) och kassalikviditeten till 248 procent (276).

Investeringar i inventarier har under perioden gjorts till ett värde av 0,2 Mkr.

Forskning och utveckling
Utgifter för programvaruutveckling aktiveras när det är sannolikt att tillgången kommer att ge framtida ekonomiska fördelar, då det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången och utgifterna kan beräknas. Utvecklingsarbetet består av forskning och utveckling. Utgifterna om 1,6 Mkr har aktiverats som en tillgång i balansräkningen. Anskaffningsvärdet för tillgången utgörs av löner och andra utgifter som är direkt relaterade till utvecklingen.


Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2006 (s16 samt s32). Några generella förändringar i denna riskbild förekommer inte.

Upplysningar om närstående
Inga väsentliga närståendetransaktioner har skett under perioden.

Händelser efter andra kvartalets utgång
I syfte att stärka kundbasen förvärvade 3L Förvaltningssystem AB verksamhetsområdet Fasticon System inkl. ett 70-tal licens och serviceavtal från konsultföretaget Fasticon AB. I och med affären inleds dessutom ett samarbete mellan de båda bolagen. Köpeskillingen för det förvärv som genomförts uppgår till 3 Mkr. Förvärvet skulle ha påverkat koncernens nettoomsättning under perioden januari - juni med uppskattningsvis 360 Kkr och periodens resultat med cirka 72 Kkr.

IFRS
Koncernen tillämpar internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU, årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendation 30 Kompletterade redovisningsregler. Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation 31 Delårsrapporter för koncerner. De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas i denna delårsrapport är desamma som de som beskrivs i årsredovisningen 2006. Hänsyn har även tagits till de nya eller reviderade IFRS standarder och IFRIC tolkningar som trätt i kraft sedan den 1 januari 2007.

Utsikter för 2007
Resultatet bedöms bli bättre för andra halvåret än utfallet under första halvåret. Förutsättningarna för att teckna avtal på nya marknader bedöms som goda. Även orderingången hos befintliga kunder förväntas öka.

Aktiedata
Resultatet per aktie efter avdrag för schablonskatt om 28% uppgick för det första halvåret till -0,10 kronor (2,28). Justerat eget kapital per aktie uppgick till 10,45 kronor (11,13). Antalet utestående aktier var 2 345 000 stycken (2 345 000), vilka är noterade på NGM Equity.

Granskning
Uppgifterna i rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen
23 oktober, 2007 delårsrapport för årets första 9 månader 2007.
15 februari 2008 helårsrapport för 2007.Solna den 17 augusti 2007

Styrelsen för 3L System AB (publ)


För ytterligare information, kontakta verkställande direktör Joakim Richter,
telefon 08-705 38 00, 070-441 64 70, Se även www.3lsystem.se


Styrelsens och verkställande direktörens intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företaget 3L System AB:s och koncernens verksamhet, ställning och resultat per den 30 juni 2007, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Solna den 17 augusti


3L System AB (publ)
Org nr: 556321-2546


(För fullständig rapport se bifogad fil)

3L System AB

3L Systems affärside är att utveckla branschanpassade affärssystem samt tillhandahålla support, utbildning och konsultverksamhet i anslutning till dessa.