3L System AB

Delårsrapport för 3L System AB (publ), Första kvartalet 2003

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2003 23:47 CEST

· Rörelseresultat 1,3 Mkr (1,5)
· Gott orderläge inför andra kvartalet
· Soliditet 71 procent (67)
· Kassalikviditet 326 procent (276)
· Eget kapital per aktie 8,86 kronor (8,39)


Koncernen
Koncernen redovisar för första kvartalet ett rörelseresultat om 1,3 Mkr (1,5) motsvarande en rörelsemarginal om 15,4 %. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,4 Mkr (1,5). Soliditeten har ökat till 71 % (67) och utgör tillsammans med en kassalikviditet om 326 % (276) en stabil grund för fortsatt expansion.

3L Förvaltningssystem
3L Förvaltningssystem uppnådde för första kvartalet ett rörelseresultat om 0,2 Mkr (1,1). Rörelsemarginalen för perioden uppgick till 4 %. Den svagare utvecklingen är en följd av att ett antal större upphandlingar har inletts men inte nått avslut. 3L Förvaltningssystem förväntas en starkare utveckling under andra kvartalet.

En ny version (7.1) av 3L Pro kommer att lanseras under maj månad. Den nya versionen kommer att innehålla förbättrad funktionalitet samt nya konkurrenskraftiga moduler.


3L Media
3L Medias rörelseresultat uppgick till 1,2 Mkr (0,3). Omsättningen ökade med 9 % till 4,3 Mkr (4,0). 3L Media utvecklas för närvarande starkt.

Programvaran MBS har lanserats i en ny version som vunnit påtaglig framgång och implementeras just nu i fyra verksamheter i tre olika länder. Den leveransfas som 3L Media nu befinner sig i sträcker sig över andra och tredje kvartalet, vilket medför ett stabilt intäktsflöde med hög åtagandenivå. Bolagets genombrott på den europeiska marknaden innebär goda möjligheter till fortsatt expansion.


Intäkter och resultat
Koncernens totala intäkter minskade med 4 % till 8,6 Mkr (9,0). Rörelseresultatet minskade till 1,3 Mkr (1,5) och resultat efter finansiella poster uppgick till 1,4 Mkr (1,5).

Finansiell ställning och investeringar
Koncernens finansiella ställning har stärkts ytterligare. Det beskattade egna kapitalet uppgick vid rapportperiodens slut till 20,8 Mkr (19,0). Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar ökade till 18,5 Mkr (13,3). Soliditeten uppgick till 71 % (67) och kassalikviditeten till 326 % (276).

Samtliga kostnader för ny- och vidareutveckling av programvaror belastar periodens resultat.


Utsikter för 2003
Koncernen förväntas bibehålla en god lönsamhetsnivå. Med hänsyn till bolagets ordersituation förväntas koncernens andra och tredje kvartal utvecklas bättre än föregående år.

Aktiedata
Resultatet per aktie efter avdrag för schablonskatt om 28 % uppgick för det första kvartalet till 0,41 kronor (0,49) och justerat eget kapital per aktie till 8,86 kronor (8,39). Antalet utestående aktier var den 31 Mars 2 270 000 stycken. Aktien är noterad på NGM Equity.

Bolagsstämma och utdelning
Ordinarie bolagsstämma äger rum idag, den 24 april 2003, klockan 16.00 på Solna Strandväg 4, plan 6, Solna. Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning med 0,25 kronor per aktie. Vinstmedlen föreslås disponeras så att 567 500 kronor (0,25 kr x 2 270 000 aktier) delas ut till aktieägarna och att återstoden av vinsten balanseras i ny räkning.


Kommande rapporttillfällen
19 aug 2003 delårsrapport för det andra kvartalet 2003
23 okt 2003 delårsrapport för det tredje kvartalet 2003

Solna den 24 april 2003

Styrelsen för 3L System AB (publ)

För ytterligare information, kontakta verkställande direktör Martin Carlesund,
telefon 08-705 38 00, 070-867 04 67. Se även www.3lsystem.se