A-COM Communication Aktiebolag

Delårsrapport för A-COM AB, 1 Maj 2003 - 31 Juli 2003

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 13:17 CEST

*Fortsatt positiv resultatutveckling
*Kraftigt förstärkt finansiell ställning efter finansieringspakets genomförande
*Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -3,4 (-12,3) Mkr
*Omsättningen ökade med 15% och byråintäkten ökade med 4% för jämförbara enheter

Under första kvartalet uppgick nettoomsättningen till 61,8 (86,0) Mkr och byrå­intäkten till 42,8 (51,4) Mkr. För jämförbara enheter motsvarande kvartal föregående år var nettoomsättningen 53,6 Mkr och byråintäkten 41,2 Mkr.
Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -3,4 (-12,3) Mkr. För jämför­bara enheter motsvarande period föregående år var rörelseresultatet före avskrivningar
-10,3 Mkr.
Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (10,2) Mkr. Minoritetens andel i resultatet uppgick till -0,9 (-1,6) Mkr. Periodens resultat har belastats med goodwill­av­skrivningar om -2,8 (-3,1) Mkr.
Kassaflödet under perioden uppgick till -0,6 (-5,5) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,8 (-12,1) Mkr.
Resultat per aktie uppgick till -0,40 (0,83) kronor.

Sedan första kvartalet i fjol har ett antal dotterbolag och intressebolag avyttrats eller avvecklats, vilket resulterat i minskad omsättning och byråintäkt för koncernen som helhet. Ökningen i omsättning, byråintäkt och rörelseresultat för jämförbara enheter är resultatet av ökad försäljning och effekter av genomförda kostnadsbesparingar.

Effekten av kostnads­besparingarna för jämförbara enheter är 6 procent lägre personalkostnader samt 13 procent lägre hyreskostnader jämfört med samma kvartal föregående år.

VD:s kommentar

Resultatförbättringen fortsätter

Tecken på återhämtning i marknaden

kapitaltillskottet gör a-com till ett finansiellt starkt bolag

Inledningen av räkenskapsåret har varit positiv för A-Com ur flera perspektiv. Den kraftiga rörelse­resultatförbättringen som bolaget uppvisade de två sista kvartalen föregående år har följts av ett liknande första kvartal i år. Statistik under året visar att reklammarknaden efter två års nedgång åter visar på tillväxt. Det presenterade finansieringspaketet gör A-Com till ett finansiellt starkt företag och innebär att vi nu kan lämna rekonstruktionsfasen bakom oss.

Det är med glädje jag kan konstatera att byråintäkten för jämförbara enheter de två senaste kvartalen har varit högre än motsvarande kvartal föregående år. Detta är ett viktigt trendbrott vad avser försälj­ningen. Till detta skall läggas de stora förbättringar vi visar för rörelseresultatet, som till stor del är ett resultat av våra ansträngningar på kostnadssidan.

Rörelseresultatet för första kvartalet är bättre än föregående år både vad avser faktiskt utfall och för jämför­bara enheter. Detta visar att vi dels har förbättrat resultatet i befintlig struktur, dels att vi har avvecklat förlustbringande verksamheter.

A-Coms resultat första kvartalet 2003/2004 är i linje med våra förväntningar. Rörelseresultatet före avskrivningar är cirka 9 miljoner kronor bättre än föregående år och nästan 7 miljoner kronor bättre än föregående år för jämförbara enheter. Resultatet är som väntat negativt beroende på att sommarmånaderna alltid är lågintensiva i branschen. Det viktiga är dock att resultatet förstärker den trend med resultat­förbätt­ring som bolaget uppvisat under ett antal kvartal.

Marknaden visar allt tydligare tecken på återhämtning. Mätningar från IRM, Institutet för reklam- och mediestatistik, visar att reklaminvesteringarna ökade med 2,4 procent under april-juni i år jämfört med samma period föregående år. Sammantaget för kalenderårets första sex månader är ökningen 1,2 procent. IRM prognostiserar att ökningen kommer att fortsätta under resten av 2003 och ytter­ligare öka under 2004.

Stort fokus och mycket arbete har under perioden lagts på att möjliggöra den finansieringslösning som presenterades den 5 september. Finansieringspaketet innebär i korthet att bolaget förstärker kassan med sammanlagt 50 miljoner kronor genom en nyemission och utökade kreditramar i bank, samtidigt som skulderna kraftigt reduce­ras. De räntebärande skulderna minskar genom konvertering till eget kapital och leverantörsskulderna minskar som en konsekvens av försälj­ningen av Locomotiv Action Marketing. Pengarna skall användas till att lösa skulder och möjliggöra en kontrollerad expansion.

Genom finansieringslösningen kan vi nu definitivt lämna omstruktureringsfasen bakom oss. Vi kan konsta­tera att vi nu har 25 bolag som sammantaget ger oss en stark position i Sverige och en närvaro i hela Norden. Tack vare skickliga medarbetare har våra bolag i en tuff marknad lyckats bibehålla ett tydligt kundfokus och utmärkt sig i såväl svenska som internationella tävlingar. Detta i kombination med en sund finansiell ställning gör att vi åter kan flytta fram positionerna och skapa tillväxt och lönsamhet i våra bolag.

Fredrik Sandelin
VD & Koncernchef, A-Com

För ytterligare information kontakta

Fredrik Sandelin, VD & Koncernchef
A-Com AB
Telefon: 08-587 078 00
Besöksadress: Vasagatan 11, Stockholm
Postadress: Box 533, 101 30 Stockholm
www.a-com.se