Custos AB

Delårsrapport för AB Custos avseende perioden 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2003 11:43 CEST

· Custosaktiens totalavkastning för perioden var 38,8%.
· Efter accept av erbjudande från Volvo kommer Custos innehav i Bilia att uppgå till 18,9% av kapital och röster.
· Samgående mellan Acando och Frontec.
· Efter periodens utgång har Custos hela innehav i Christian Salvesen avyttrats.

Totalavkastning
Custosaktiens totalavkastning, d.v.s. avkastning med hänsyn till kurstillväxt och i förekommande fall lämnad utdelning och inlösen, uppgick till 38,8% för perioden.

I denna delårsrapport är totalt substansvärde, substansvärde per aktie mm beräknade under antagande om att Custos erbjudande om inlösen av aktier med likvid i form av 200 kr per inlöst aktie har avslutats. Inlösenlikviden antas vara utskiftad och därmed motsvarande Custosaktier inlösta. Sista dag för anmälan av utnyttjande av inlösenrätter var 2003- 06-18. Inlösenlikviden beräknas utbetalas 2003-07-24.

I bolagets formella räkenskaper har dock inlösenlikviden inte utskiftats då erbjudandets fullföljande är villkorat av att erforderliga beslut fattade av extra bolagsstämman i Custos 2003-05-07 och av styrelsen, enligt bemyndigande från den extra bolagsstämman 2003-05-07, verkställts och registrerats hos Patent- och registreringsverket ("PRV").

Informationstillfällen
Delårsrapport 1 januari - 30 september 13 oktober 2003
Bokslutskommuniké 28 januari 2004
Ordinarie bolagsstämma 27 maj 2004

Endast årsredovisningen distribueras till aktieägarna. Övriga rapporter kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor och sändas till aktieägare som så önskar. Samtliga rapporter finns också tillgängliga på bolagets hemsida, www.custos.se.

Custos redovisar, utöver vid ordinarie rapporttillfällen, aktuellt substansvärde den fjärde arbetsdagen i varje nästkommande månad. Aktuellt substansvärde per 2003-07-31 redovisas dock inte. Däremot redovisas substansvärdet per 2003-07-10 i denna rapport.

Stockholm den 11 juli 2003
Aktiebolaget Custos (publ)
Mikael Nachemson
Verkställande direktör

Granskningsberättelse för Aktiebolaget Custos (publ)
(org.nr. 556036-1668)

Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämförd jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt
börs- och årsredovisningslagarna.

Stockholm den 11 juli 2003
KPMG Bohlins AB
Per Bergman
Auktoriserad revisor

AB Custos, Box 1738, 111 87 Stockholm, Telefon 08-440 57 70, Telefax 08- 440 57 80, Hemsida: www.custos.se