Custos AB

Delårsrapport för AB Custos avseende perioden 1 januari - 30 juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2004 10:11 CEST

- Custosaktiens totalavkastning för delårsperioden var 18,9%.
- Substansvärdet uppgick till 146 kr per aktie per 2004-06-30.
- Resultatet per aktie uppgick till 8 (4) kr för delårsperioden.
- Beslut om fusion med Öresund.

Beslut om fusion med Öresund

Ordinarie bolagsstämman i Custos 2004-06-08 beslutade att godkänna den av styrelserna för AB Custos (”Custos”) och Investment AB Öresund (”Öresund”) upprättade fusionsplanen. 1)

1) Även en extra bolagsstämma i Öresund, som hölls samma dag, beslutade att godkänna den upprättade fusionsplanen.

Enligt fusionsplanen skall Öresund absorbera Custos. Fusionsvederlaget skall utgöras av en (1) aktie i Öresund för varje aktie i Custos. Berättigade att erhålla fusionsvederlag kommer att vara de som är upptagna i Custos aktiebok per dagen för Bolagsverkets (tidigare Patent- och registreringsverket) beslut om registrering av fusionen. Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske i början av september 2004, kommer Custos att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till Öresund. Redovisning av fusionsvederlaget beräknas ske senast den tionde bankdagen efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

För ytterligare information avseende beslut från bolagsstämman se ”Beslut från ordinarie bolagsstämman 2004-06-08” nedan.