New Nordic Healthbrands AB

Delårsrapport för andra kvartalet 2007

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 13:38 CEST

Delårsrapport januari - juni 2007 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

1 april - 30 juni 2007
* Nettoomsättning 51,9 mSEK
* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 3,4 mSEK
* Rörelseresultat 2,6 mSEK
* Vinst per aktie 0,18 SEK
* Vinst per aktie EBITDA 0,54 SEK

1 januari - 30 juni 2007
* Nettoomsättning 97,0 mSEK
* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 4,9 mSEK
* Rörelseresultat 3,4 mSEK
* Vinst per aktie 0,21 SEK
* Vinst per aktie EBITDA 0,83 SEK

Händelser under perioden
· Dämpad marknadsutveckling i Skandinavien och Storbritannien till följd av strukturella förändringar i detaljistledet.

· Nystartade dotterbolag i Turkiet och Holland fi ck sina första försäljningsintäkter i juni.

· Filial har etablerats i Polen där hälsodrycken Daily Detox har lanserats.

· Hudvårdskapslarna Christian Bergman har lanserats i England i samarbete med de rikstäckande kedjorna Boots och Holland & Barrett.

· I Danmark har vi under varumärket LIVE lanserat en serie nya kosttillskott i samarbete med Coop och Dansk Supermarked i juni.

Framtida utveckling
· New Nordic är nu etablerat i 22 länder med över 30.000 försäljningsställen. Såväl omsättning som resultat förväntas öka successivt med ett tydligt avstamp under årets sista kvartal.

· New Nordic fortsätter att genomföra den planerade geografi ska expansionen. Förberedelser pågår i Ryssland, Frankrike och Mexico.

· New Nordic kommer under hösten 2007 att lansera nya innovativa kosttillskott för testmarknadsföring på utvalda marknader.

· New Nordics fokus kommer under resten av 2007 vara på fortsatt geografi sk tillväxt medan fokus under 2008 successivt svänger mot en förbättrad lönsamhet i takt med att huvuddelen av den geografi ska expansionen fullbordas.

· Prognos om en omsättning för helåret på 220 mSEK och ett EBITDA-resultat på 11 mSEK.

Händelser efter periodens utgång
· De nystartade dotterbolagen i Italien och Spanien har börjat generera försäljningsintäkter

· Distributionen i Kanada har förstärkts genom samarbete med Katz Group.

Kommentarer från verkställande direktören
Motivet för nyemission och börsnotering i början av 2007 var att New Nordic stod inför en kraftfull geografi sk expansion som krävde kapital för att kunna förverkligas. Under första halvåret har vi målmedvetet etablerat nya dotterbolag, anställt lokala landchefer och andra nyckelmedarbetare samt registrerat produkter på ett antal nya viktiga marknader. Dessa satsningar har fördubblat New Nordics marknadspotential.

Parallellt med den geografi ska expansionen har den etablerade rörelsen fortsatt att tjäna pengar, inte i den omfattning som vi förväntat oss men dock tillräckligt för att rörelsen som helhet kan visa vinst.

Det är omsättningen på de etablerade marknaderna, främst Skandinavien och Storbritannien, som har legat under våra förväntningar. Bakgrunden är framför allt en strukturell förändring i detaljistledet med sammanslagningar mellan större kedjeföretag och efterföljande rationaliseringar, bland annat i produktsortimenten. New Nordic ser goda möjligheter att nå en ännu starkare position i denna nya marknadsbild till följd av relativt få men starka varumärken. New Nordics goda relationer med de stora detaljisterna i branschen och resurser att fortsätta ge produkterna ett starkt marknadsunderstöd är väsentliga faktorer.

New Nordic har även i nuvarande marknadssituation en god lönsamhet på de etablerade marknaderna Skandinavien, Storbritannien, Polen och Baltikum. Långsiktigt finns det också ett starkt intresse för en sundare livsstil med bland annat kosttillskott och naturläkemedel. New Nordic bedömer situationen som övergående och ser redan tecken på en förbättring.

Prognosen för helåret är att omsättningen ska nå 220 Mkr med ett EBITDA på 5 procent motsvarande 11 Mkr eller 1,86 SEK per aktie.
New Nordics fokus ligger under 2007 på den geografiska expansionen. Den beräknas i slutet av 2008 i huvudsak vara genomförd varför fokus successivt under nästa år kommer svänga mot en förbättrad lönsamhet. New Nordics bruttomarginal var under första halvåret 75 procent och vi är övertygade att en förbättrad EBITDA-marginal är realistisk. Detta även under en kraftig expansion eftersom det finns betydande stordriftsfördelar. Ett exempel är inom marknadsföring, den enskilt största kostnadsposten.

I takt med en bredare internationell närvaro kan inköp och framtagning av kampanjer effektiviseras. Positivt under första halvåret är att de nyetablerade dotterbolagen i Finland och Kanada kunnat visa positiva resultat redan efter tolv månader på marknaden. Dotterbolagen i Turkiet och Holland har börjat generera försäljningsintäkter under juni månad. I Ryssland, Frankrike och Mexico pågår förberedelser för etablering av dotterbolag. Efter halvårsskiftet har dotterbolagen i Italien och Spanien erhållit sina första försäljningsintäkter.

Produktutvecklingen har varit framgångsrik med flera innovativa egna produkter. Dessa kommer successivt att introduceras under resten av 2007. Efter testmarknadsföring i ett begränsat antal länder kommer de bästa produkterna att introduceras internationellt.

New Nordic har hittills under 2007 fullföljt sina planer på att få en stark etablering i ett stort antal länder. Det ligger ett betydande arbete bakom framgångarna och jag vill rikta ett tack dels till New Nordics medarbetare och dels till bolagets trogna aktieägare. Min bedömning är att vi under 2008 också ska kunna börja se de ekonomiska resultaten av detta arbete.

Karl Kristian Jensen, vd

Verksamhet
New Nordic är en snabbväxande leverantör av kosttillskott och naturläkemedel på den internationella marknaden. Flera av koncernens varumärken är idag kategoriledare på ett antal europeiska marknader. Genom geografisk expansion såväl inom Europa som i andra världsdelar ska den internationella statusen förstärkas. Runt om i världen inser fl er och fl er människor att kosttillskott och naturläkemedel kan hjälpa till att förlänga vitaliteten och förbättra livskvaliteten. New Nordic strävar efter att utveckla väl sammansatta produkter som kan bidra till ett längre, aktivare och mer välmående liv. New Nordics fokus på forskning och utveckling har bidragit till att etablera New Nordic som en ledande innovatör inom egenvårdsbranschen. New Nordics logotyp Silverträdet står för hög kvalitet hos koncernens samtliga produkter. New Nordics hittillsvarande fokus på geografisk tillväxt kommer under 2008 att successivt vändas mot en förbättrad lönsamhet.

Försäljning och marknadsutveckling
Omsättningen under första halvåret uppgick till 97,0 mSEK. Kvartal 2 har visat en volymökning i förhållande till första kvartalet, även om storleken på denna var en besvikelse. Flera av New Nordics största marknader har haft en tillfällig nedgång i totalmarknaden. En orsak är att de större detaljhandelskedjorna för tillfället är påverkade av konsolideringar och att nya ägare kräver omstruktureringar och effektiviseringar, en annan är implementeringen av nya EU-direktiv som skapar osäkerhet på flera marknader. Genom att anpassa kostnaderna till rådande marknadsförhållande är resultatet trots allt relativt tillfredsställande.

I länder där New Nordic är väl etablerat har bolaget en bra marknadsposition och ett bra EBITDA. Skandinavien är det geografi ska område som historiskt har haft störst betydelse för New Nordic, men omsättningen i andra länder förväntas öka hastigt under sista kvartalet 2007 och under 2008. Efter nyemissionen i januari 2007 har New Nordic arbetat hårt för att genomföra en geografi ska expansion. Att etablera försäljningsbolag utomlands tar mycket tid och kräver stora resurser. Det är en av New Nordics absoluta styrkor att snabbt kunna etablera i nya länder med minimala investeringar. Det är framförallt ledningens mångåriga internationella erfarenhet inom kosttillskottsindustrin som gör det möjligt.

Det är glädjande att de nyetablerade försäljningsbolagen i Finland och Kanada går mycket bra och visar överskott mindre än 12 månader efter etablering. Även utvecklingen i Kina går bra. Produktregistreringarna av några produkter har dragit ut på tiden, men vi har två produkter på marknaden som växer månad för månad.

I slutet av andra kvartalet har försäljningen startat både i Turkiet och i Holland. Turkiet har kommit igång bäst och marknadsföringen tycks vara effektiv även på denna marknad. Efter periodens slut har försäljningen startat även i Italien och Spanien. Dessutom förbereder vi etableringar i Ryssland, Frankrike och Mexico.
Vid utgången av 2008 förväntar vi oss ha startat upp huvuddelen av de marknader som skall bidra till New Nordics internationalisering och kraftiga tillväxt.

Utvecklingen av våra varumärken
Ett stort plus för New Nordic är att bolaget självt äger de varumärken som säljs och marknadsförs. Det innebär att bolagets kraftfulla marknadsinvesteringar via reklam och andra aktiviteter bygger ett långsiktigt värde. New Nordics internationella etablering gör utvecklingen av marknadskampanjer kostnadseffektiv och att New Nordic kan sluta fördelaktiga avtal med internationella medier. Det är New Nordics strategi att fortsätta bygga varumärken men också att effektivisera marknadsföringen och därigenom skapa skapa förutsättningar för ett högre EBITDA.

New Nordic säljer produkter under fyra ”paraply-varumärken”; New Nordic, Live, Christian Bergman och Daily Detox.
New Nordic produkterna består av kosttillskott och naturläkemedel till apotek, hälsokostaffärer, drugstores och varuhus. Under detta varumärke ligger idag merparten av bolagets försäljning. BioDrain®, Dida™, Blue Berry™, Tone™ och Apple Cider™ är några av de största produkterna. När New Nordic etablerar försäljningsbolag i ett nytt land lanseras vanligtvis 3-4 av de bäst säljande produkterna på den nya marknaden. Därefter introduceras successivt fler produkter. Produktgruppen utvecklas mycket positivt.

Under Live-serien säljs nu 10 produkter till den breda marknaden. Produkterna har en komposition och ett pris som gör dem attraktiva i traditionell dagligvaruhandel. Live-produkterna säljs än så länge bara i Danmark genom dagligvarukedjor och hälsokostaffärer. Live-serien har en bra utveckling i Danmark och bedöms ha stor potential på andra marknader där vi är verksamma, förutsatt att kosttillskott säljs i dagligvaruhandeln.

Nutracosmetics - kosttillskott för huden - är en marknad som växer med över 10 procent per år. Med varumärket Christian Bergman utnyttjar New Nordic sin ställning i specialhandeln till att bredda sortimentet med fokus på denna nya typ av skönhetsprodukter. Senare kommer även kosmetiska produkter att lanseras under varumärket Christian Bergman. Fördelen med nutracosmetics framför traditionell kosmetika är att denna bara verkar i hudens yttersta lager medan nutracosmetics kan tillföra hudens underliggande lager bioaktiva ingredienser och näringsämnen.

Daily Detox® är en hälsodryck sammansatt av olika fruktjuicer och örter. Den är helt unik och mycket välsmakande. Daily Detox är fullständigt naturlig och den första utrensningsdrycken i världen med ett högt innehåll av bioaktiva örtextrakt. Marknaden för funktionella drycker växer mycket snabbt internationellt. New Nordic har fördelar genom sitt expertkunnande på utvecklingssidan och genom örtkunnandet. Dessutom har New Nordic gedigen kunskap vad gäller marknadsföring av produkter som är bra för hälsan. Utmaningen är distributionen som bland annat inkluderar servicebutiker, kiosker och bensinmackar. Daily Detox har lanserats i Danmark, England, Finland och Polen. I samtliga dessa länder har det anställts en Key Account Manager för att utveckla försäljning och distribution.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari - september 2007 22 november 2007
Bokslutskommuniké 2007 28 februari 2008

Malmö den 22 augusti 2007

New Nordic Healthbrands AB
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Karl Kristian Jensen, VD, kk@newnordic.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
New Nordic Delårsrapport Q2 2007.pdf

Om New Nordic
New Nordic är ett snabbt växande bolag som på en internationell marknad utvecklar och marknadsför kosttillskott och naturläkemedel, såsom vitaminer, mineraler och örtextrakt. Samtliga av New Nordics produkter är baserade på vetenskaplig dokumentation. New Nordic har ökat omsättningen 14 år i rad och är sedan år 2002 klassat som ett så kallat gasellbolag. Bolaget är listat på First North under namnet "NNH".