Nordic Holding Sverige AB

DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2008

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 10:23 CEST

Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Holding Sverige AB får härmed avge följande rapport för perioden 2008-04-01- 2008-06-30

Andra kvartalet
·Koncernens omsättning uppgick till 7,9 Mkr (föregående år 2,48 Mkr)
·Periodens resultat uppgick till 1,38 Mkr (föregående år -68 Tkr)
·Resultatet per aktie uppgick till 0,01 kr
·Antalet aktier är oförändrat och uppgår till 173 miljoner- alla aktier har lika röstvärde

Händelser under rapportperioden

Skokloster
Samtliga påbörjade fastigheter är försålda, men dessvärre ännu ej tillfullo betalda. Som framgår för de som kan tillgodogöra sig rapporten, så är fordran, uppgående till knappt en miljon, av försiktighetsskäl helt reserverad.

Avvecklingen av Skokloster projektet fortgår, det är härvid styrelsens bedömning att kommande kvartal sannolikt kommer att belastas av omstruktureringskostnader med mera och följaktligen uppvisa ett negativt resultat.

Dessvärre så har ett i sig lönsamt projekt som Skokloster, ej kunnat utvecklas i önskvärd riktning. I det stora hela så beror det på att Bolaget ej har haft framgång med att rekrytera någon heltidsansvarig för exploateringen. I likhet med många andra mindre bolag, så saknar Nordic Holding behövliga ledningsresurser, vilket inneburit att Bolagets vd har nödgats att, för tid och jämnan, engagera sig i projektet, vilket har varit till förfång för Bolagets möjligheter att utveckla nya affärer, och kanske lönsammare projekt. Det medför med hänsyn tagen andra engagemang och den allmänna arbetsbördan, en i längden ohållbar situation, varför Skokloster således, på ett eller annat sätt, nu må avvecklas.

I övrigt så fortgår bolagets arbete med att återgå till den ursprungliga affärsinriktningen, i samband härmed så förefaller det troligt, i skrivande stund, att en eller flera ägarspridningar medförande vederlagsfria utdelningar av aktier i andra bolag, kan komma till stånd under innevarande verksamhetsår.

Styrelse
Vid den ordinarie årsstämman, beslöt aktieägarna att anpassa styrelsen till avslutandet av Skokloster projektet, samt till kommande förändringar av bolagets inriktning; styrelsen består därefter endast, som sig bör, av ledamöter vilka har ett väsentligt ekonomiskt intresse i bolaget.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Några väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång finns ej att rapportera.

Rapportagenda
Rapport för tredje kvartalet 2008 beräknas lämnas preliminärt den 7 november 2008

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolaget bedriver för närvarande huvudsakligen entreprenadverksamhet inom byggsektorn, Bolaget är därför i likhet med hela sektorn, utsatt för risken att drabbas av förseningar m.m. hänförliga till sektorns kapacitetsutnyttjande. De tvister vilka Bolaget vid varje tidpunkt kan vara inblandad i, reserveras i förekommande fall tillfullo över resultaträkningen, och kan således ej påverka Bolaget negativt.

Framtidsutsikter
Bolaget har som policy att ej lämna resultatprognoser.

Stockholm den 5 september 2008

Styrelsen
Nordic Holding AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Lars Ågren, VD
Tel. 08-440 01 58
E-post la@nordicholding.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Nordic Holding Delårsrapport Q2 2008.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Nordic Holding