New Nordic Healthbrands AB

DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2009

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2009 10:08 CEST

Perioden 1 januari till 30 juni 2009
· Nettoomsättning 115,076 Mkr
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 10,115 Mkr
· Rörelseresultat 6,127 Mkr
· Vinst per aktie 0,22 kr
· Vinst per aktie EBITDA 1,63 kr

Händelser under perioden
· Glädjande att den positiva trenden har fortsatt under andra kvartalet.
· ZuccarinTM har lanserats i Italien och i Frankrike via distributör.
· Nya mål för miljö, hälsa och säkerhet har implementerats.
· Det har gjorts avtal med återförsäljare i alla Nordiska länder om lansering av nya produkter under andra halvåret

Framtida utveckling
· Att långsiktigt stärka New Nordics nuvarande varumärken.
· Målinriktad produktutveckling och lansering av innovativa produkter som kan skapa nya varumärken och utöka sortimentet.
· Effektivisering och optimering av marknadsföringen.
· Utveckling av verksamheten i Nordamerika.

Händelser efter periodens utgång
· Distributionskontrakt underskriven med UNEKS i Ryssland för lansering under hösten 2009.

VD har ordet
Årets andra kvartal fortsatte den positiva utvecklingen. Försäljningen i kvartalet uppgick till 56,6 Mkr (50,5 Mkr). Det är en organisk tillväxt på 12% jämfört med första kvartalet 2008. Första halvåret visar en sammanlagt organisk tillväxt på 16% jämfört med första halvåret 2008.

Bruttomarginalen uppgick till 58% vilket är lägre än vår målsättning men vi räknar med att bruttomarginalen kommer att uppgå till 70% inom 12 - 18 månader. Lönsamheten förbättrades jämfört med samma kvartal förra året och EBITDA uppgick till 4,1 Mkr (-3,5 Mkr). Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt och uppgick till 2,1 Mkr. (-8,5 Mkr).

Vårt affärsområde är inte lika hårt drabbat av den världsekonomiska situation som de flesta andra branscher. Dock upplever vi att grossister och återförsäljare reducerar deras lager. I vissa marknader, särskillt i Baltikum har marknaden för egenvårdsprodukter dock haft en tillbakagång på 20 - 25% i år jämfört med förra året. Detta påverkar också vår försäljning men jag är övertygad om att vi bibehåller eller ökar vår marknadsandel i nästan alla länder, där vi är verksamma.

Under kvartalet har vi lanserat ZuccarinTM i Italien och via vår distributör i Frankrike. Flera lovande nya produkter har sålts in till Skandinaviska kunder för lansering under årets tredje kvartal. Under kvartalet har vi haft hög mötesaktivitet med apotekskedjor i USA som vi förväntar vill ge resultat under andra halvåret 2009 och fortsätta vår utveckling på den Nordamerikanska marknaden. Efter periodens utgång har vi ingått avtal med UNEKS i Ryssland, som kommer att lansera BioDrain® under tredje kvartalet 2009.

Omtanke för människa och miljö är en viktig del i vår affärsverksamhet. Under kvartalet har vi startat nya projekt med målsättning att göra New Nordic till det mest miljömedvetna egenvårdsföretaget i Skandinavien. New Nordic kommer att fortsätta den fina trenden och lönsamheten kommer att utvecklas.

Karl Kristian Jensen, VD

New Nordic i korthet

Verksamhet
New Nordic är en av Nordens mest banbrytande verksamheter inom kosttillskott. Kosttillskott är livsmedel i koncentrerade doser som intas som ett komplement till den dagliga kosten. Det kan vara näringsämnen eller ämnen med fysiologisk verkan som intas i en uppmätt dos i form av tabletter eller kapslar. Bolaget etablerades i 1992 och 85% av bolagets försäljning är skapat genom organisk tillväxt.

Strategi
New Nordic strävar efter att utveckla och sälja de bästa och mest effektiva kosttillskotten på den internationella marknaden. Strategin bygger på bolagets särskilda förmåga att utveckla innovativa och effektiva produkter. New Nordic har ett kontinuerligt fokus på forskning och utveckling för att stärka bolagets långsiktiga konkurrensfördelar. I strategin ingår också att utöka den internationella distributionen genom New Nordics egna dotterbolag och samarbete med distributörer för att nå fler kunder över hela världen. New Nordics produkter marknadsförs huvudsakligen genom apotek och hälsofackhandel. New Nordics försäljning är i runda tal fördelad med cirka 50% i Norden, 30% i övriga Europa och 20% i Nordamerika.

Marknaden
Marknaden i Europa och Nordamerika är på 114 miljarder SEK och förväntas växa med i genomsnitt 6% årligen under de kommande 10-12 åren. Tillväxten drivs av ett ökande antal äldre som önskar leva ett aktivt liv långt upp i åldern och ett ökande antal överviktiga med livstilsrelaterade problem. I tillägg önskar fler och fler att använda naturliga produkter samtidigt som forskningen inom området är kraftigt intensifierat.

Ägarstruktur
New Nordic är ett publikt bolag listat på First North under Stockholmsbörsen. 80% av aktierna ägs av de två grundarna av bolaget som fortsatt är aktiva i ledningen och styrelsen.

Verksamheter
New Nordics huvudkontor ligger i Malmö. Bolaget har desutom kontor i Danmark, Norge, Finland, Litauen, Italien, England, Turkiet, Canada och USA.

Affärsidé, mål och strategier

Affärsidé
New Nordics mål är att driva ett företag som skapar värdetillväxt för ägarna. Värdetillväxten skapas genom en verksamhet som är till nytta för våra medmänniskor. New Nordics affärsidé är att utveckla och marknadsföra kosttillskott och naturläkemedel. Kosttillskott och naturläkemedel är produkter vars aktiva ingredienser utvinns från livsmedel eller på annat sätt hämtas i naturens imponerande rikedom och som ger hälsomässiga, förebyggande eller botande effekter. Produkter som kan öka människors vitalitet och hjälpa dem att leva ett lyckligare, friskare och längre liv. New Nordics övergripande vetenskapligt baserade "know how" är bolagets konkurrensmässiga plattform som bidrar till att etablera effektiva produkter under starka differentierade varumärken. New Nordic strävar efter att utveckla och sälja de bästa och mest effektiva kosttillskotten på den internationella marknaden. Strategin bygger på bolagets särskilda förmåga att utveckla innovativa och effektiva produkter. New Nordic har en stor sakkunskap kring de fysiologiska effekterna av växter och vegetabiliska beståndsdelar. Bolaget arbetar enbart på grundlag av vetenskaplig evidens vad gäller funktion, effekt och säkerhet. New Nordic går sin egen väg. New Nordic gör sitt bästa för att förstå folks behov av att lösa hälsoproblem och utvecklar effektiva och säkra lösningar. Ett kontinuerlig fokus på forskning och utveckling är avgörande för att få fram innovativa och förbättrade produkter och tekniker på marknaden och stärka bolagets långsiktiga konkurrensfördelar. Alla egna produkter legotillverkas i GMP-godkända anläggningar i Sverige och Danmark. I strategin ingår också att utöka den internationella distributionen genom New Nordics egna bolag och distributörer för att nå fler kunder över hela världen.

Mål och principer
New Nordics ekonomiska mål är att öka värdet av företaget mest möjligt mätt per aktie. Det skall uppnås genom en stabil och långsiktig tillväxt och bra lönsamhet som genererar kassa och genom en konsekvent avkastning på eget kapital som är över det genomsnittliga. Interna mål för rörelsesmarginal och avkastning på eget kapital fastställs årligen. New Nordics centrala principer går väl i hand med faktorer som gynnar det långsiktiga värdet på aktien. Det är New Nordics grundprincip att äga sina varumärken och formuleringar och det är bolagets princip att endast förvärva företag som äger sina varumärken och formuleringar. Den kontinuerliga försäljning av ett inarbetat varumärke är en framtida inkomstkälla och det är viktigt att bolaget äger och kontrollerar dessa varumärken. Dessutom är det viktigt för aktievärdets växtmöjlighet att New Nordic opererar på en marknad, där behov och konsumtion av deras produkter ökar år från år och där den globala marknaden förväntas växa kraftigt under de närmaste 10 åren.

Kapital
New Nordic satsar på innovation och marknadsföring. Allt annat än forskning, produktutveckling och marknadsföring försöker de outsourca till underleverantörer. Outsourcing inkluderar tillverkning, lagring, laboratoriearbete etc. Detta minskar företagets behov av kapitalinvesteringar för finansiering av tillgångar och gör det möjligt att själv finansiera även snabb tillväxt eftersom kapitalkravet kommer att vara begränsat till finansieringen av produktutveckling, ökning av varulager och kunder.

Förvärv
New Nordic överväger endast förvärv när vår kassaflödessituation tillåter det och när förvärvet kommer att medföra en ökning i aktiens värde. New Nordic kommer att leta efter företag inom samma eller relaterade affärsområden som under en längre tid har uppvisat lönsamhet, bra kassaflöde och en konsekvent avkastning på eget kapital som är över det genomsnittliga. Företaget måste ha en trovärdig företagsledning och äga de varumärken och den know-how som är relaterat till de produkter de säljer.

New Nordic kommer att söka en långsiktig konkurrensfördel i potentiella företag. New Nordic kommer att undvika företag med för stora immateriella anläggningstillgångar samt företag där verksamheten är beroende av en eller få personer i ledningen.

Respekt för aktieägarna
Företaget är publikt och alla har möjlighet att bli aktieägare. New Nordic vill vara uppriktiga i sin information till aktieägarna och informera dem om bolagets verksamhet som huvudaktieägarna Marinus Blåbjerg och Karl Kristian Jensen själva förväntar sig att bli informerade. Styrelsen kommer att rapportera de kvartalsvisa delårsrapporterna till aktieägarna senast den sista dagen i månaden efter kvartalet med undantag av den årliga boksluts- kommuniké som kommer att rapporteras den sista dagen i februari. Årsredovisningen kommer att släppas till aktieägarna senast 14 dagar före årsstämman som hålls i april.

Respekten för sociala och kulturella skillnader
På de marknader där New Nordic agerar gör de sitt bästa för att verka som ett seriöst och professionellt företag, som tänker lokalt och tar ett socialt och miljömässigt ansvar. Bolagets skandinaviska rötter är en fördel i många länder men det är New Nordics dagliga handlingar och uttryck som är avgörande för dess långsiktiga framgång.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning var 1.862 Tkr under första halvåret 2009. Omsättningen är relaterad till dotterbolagens betalning av så kallad "management fee" baserad på det enskilda dotterbolagets nettoomsättning.

Transaktioner med närstående
Det har inte förekommit några väsentliga transaktioner med närstående under perioden.

Redovisningsprinciper
Denna rapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och redovisningsrådets rekommendationer.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport Q3 30 oktober 2009
Bokslutskommuniké 2009 27 februari 2010

Rapporten i sin helhet bifogas.

Malmö den 31 juli 2009

New Nordic Healthbrands AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Karl Kristian Jensen, VD
kk@newnordic.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
New Nordic Delårsrapport Q2 2009.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida New Nordic

Om New Nordic
New Nordic är ett snabbt växande bolag som på en internationell marknad utvecklar och marknadsför kosttillskott och naturläkemedel, såsom vitaminer, mineraler och örtextrakt. Samtliga av New Nordics produkter är baserade på vetenskaplig dokumentation. New Nordic har ökat omsättningen 14 år i rad och är sedan år 2002 klassat som ett så kallat gasellbolag. Bolaget är listat på First North under namnet "NNH".