Office Provider

Delårsrapport för andra kvartalet april - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 09:06 CEST

(Aktietorget: OFPR)

- Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till cirka 6 Mkr (+87 % jmf med 1 kv-2007).
- Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till cirka -1,3 Mkr.
- Säkerhetsbolaget Svenska AB visar vinst för Q2. Koncernens resultat för perioden belastas av satsning på tillväxt i LinkTel AB samt affärsområdet Communications.
- Affärsområdet Communications som bedrivs i Moderbolaget har under Q2 utvecklats positivt och tecknat ordrar till ett värde om cirka 0,9 Mkr.
- Dotterbolaget LinkTel AB uppvisar en kraftig omsättningstillväxt under andra kvartalet och målet är att dotterbolaget vänder till vinst under Q4.
- VD byte i koncernen. Olle Kilberg blev i juni ny VD. Tidigare VD Tomas Åström övertog rollen som chef för affärsområdet Communications.
- Likvida medel per balansdagen uppgick till cirka 3,6 Mkr inkl. finansiella placeringar som bolaget kan realisera.

Siffror avser Koncernen om inget annat framgår av sammanhanget. Office Provider-koncernen skapades i december 2006 varvid inga jämförbara enheter föreligger från tidigare verksamhetsår.

VD Kommentar

Vi fortsätter bygga basen för tillväxt och nå större kritisk massa i verksamheten.

Det är glädjande att få lämna en första kommentar som nytillträdd VD för denna spännande koncern. Vi har under kvartalet fortsatt att bygga basen för tillväxtbolaget Office Provider. Organisk tillväxt är idag prioriterat i koncernen och det är av central betydelse för vår lönsamhet på lång sikt att vi når en större kritisk massa i vår omsättning. Under perioden lyckades vi öka omsättningen inom samtliga affärsområden, men framförallt har LinkTel AB, vår Outsourcing-del, fått sitt genombrott under kvartalet och nu tagit en position där vi ser en stor potential. Även affärsområdet Communications visade på bra orderingång och vi är speciellt nöjda med att fastighetsmäklaren Christer Magnusson valt Office Provider som leverantör av ett flertal telecom-produkter såsom ny företagsväxel, fast telefoni, mobil telefoni samt ett helt nytt datanät.

Säkerhetsbolaget ska fokusera mer på företagsmarknaden.

Efter ett trögt första kvartal vände utvecklingen under andra kvartalet och Säkerhetsbolaget ökade sin försäljning och visade lönsamhet under Q2. Säkerhetsbolaget omprioriterar nu sitt resursutnyttjande med fokus på att tillvarata de goda tillväxtmöjligheter som bolaget ser inom företagsmarknaden. Privatmarknaden, vilken idag utgör huvuddelen av verksamheten, har mycket kvar att ge men den kännetecknas idag av priskonkurrens och vi jobbar hårt med att alltid ha det bästa erbjudandet samt hitta nya sätt att skapa merförsäljning på de cirka 13 000 G4S-kunder vi förvaltar. Säkerhetsbolaget är ett säljdrivet företag där rätt människor är av stor vikt för utvecklingen och under 2007 har vi mot bakgrund av rådande högkonjunktur upplevt svårigheter att rekrytera säljpersonal vilket i förlängningen kan göra att vi inte växer i den takt vi vill. Vi jobbar därför med olika aktiviteter för att göra Säkerhetsbolaget till en ännu mer attraktiv arbetsgivare i framtiden.

LinkTel visar som tidigare meddelats en stark utveckling.

Trots sin korta tid inom koncernen utgör LinkTel idag vårt näst största affärsområde efter Security. Vi bedömer att satsningen inom LinkTel kommer att bära frukt och generera lönsamhet till koncernen allteftersom bolaget ökar sina marknadsandelar. Med kunder såsom Tele 2 har vi idag stort fokus på telecomrelaterad försäljning och detta genererar affärsuppslag till övriga verksamheter inom koncernen. Vi har under perioden även tecknat ett s.k. testavtal med teleoperatören Glocalnet avseende försäljning av bredband till privatpersoner som kommer att påbörjas under september och det ska bli mycket spännande att se hur LinkTel lyckas förvalta det förtroendet.

Mot bakgrund av ovan jag ser fram emot en spännande höst och vinter för koncernen!


Olle Kilberg
Verkställande Direktör
Office Provider Sweden ABAllmänt om verksamheten
Office Provider Sweden AB är en koncern bestående av Moderbolaget Office Provider Sweden AB (Publ.) och de helägda dotterbolagen Säkerhetsbolaget Svenska AB samt LinkTel AB. Office Provider-koncernen har totalt cirka 66 medarbetare varav cirka 41 personer i dotterbolaget LinkTel AB. Koncernen bedriver verksamhet i Stockholm, Västerås och Örebro. Moderbolagets aktie handlas på AktieTorget och bolaget har över 900 aktieägare.

Office Provider är en partner för kundens kontorsmiljö och erbjuder helhetslösningar, i egen regi eller via partners, inom tjänster och produkter som möjliggör för företag och organisationer att fokusera på sin kärnverksamhet. Verksamheten bedrivs för närvarande inom fyra huvudsakliga affärsområden.

Office Provider Security. Försäljning, montering och service av säkerhetsutrustning som företagslarm, kameraövervakning, passagesystem, mobila larm samt skalskydd såsom lås och säkerhetsgaller. Verksamheten bedrivs i dotterbolaget Säkerhetsbolaget Svenska AB.

Office Provider Communications. Försäljning, installation och service av Tele-, Data- och Mobilkommunikation samt televäxlar. Verksamheten bedrivs i Moderbolaget.

Office Provider Outsourcing. Genom att vara den naturliga partnern för alla företag, myndigheter och organisationer som vill sänka sina utgifter, öka sina intäkter och effektivisera sin organisation genom outsourcing av kundkontaktsrelaterade tjänster. Verksamheten bedrivs i dotterbolaget LinkTel AB.

Office Provider Supplies & Copy. Genom en webbshop kan kunden smidigt beställa allt inom kontorsmateriel till förmånliga Office Provider-priser. Affärsområdet innefattar även, via partners, försäljning, installation och service av kopieringsmaskiner, faxar och skrivare. Verksamheten bedrivs i Moderbolaget.

Marknad
Marknaden för kontorsnära tjänster och produkter är fragmenterad och uppbyggd av ett flertal av varandra oberoende segment såsom säkerhetslösningar, tele- och datacom, kopiatorer/fax/printer, konferensrum, nätverkslösningar, IT-drift och support etc. Marknader som tillsammans omsätter flera miljarder i Sverige varje år, men det finns få leverantörer likt Office Provider som har ambitionen att ta ett helhetsperspektiv om dessa marknader och paketera ett integrerat koncept mot företagskunder.

Väsentliga händelser under perioden

Fullföljer inte förvärv av Netello AB
Office Provider beslutar i april 2007 att inte fullfölja förvärvet av telekomföretaget Netello AB som ursprungligen planerat. Bolagen fortsätter dock diskussionerna om fortsatt samarbete inom marknaderna telefonväxlar, konferenstelefoni, headset samt IP-telefoni.

Etablerar "Supplies" som nytt affärsområde
Affärsområdet bedrivs inom Office Provider Supplies och utgör den del inom koncernen som säljer och levererar förbrukningsmaterial, trycksaker och datatillbehör mot slutkund. I samband med lanseringen av Office Provider Supplies lanseras en genomarbetad Webshop med över 6000 artiklar för kontoret. Affärsområdet Office Provider Supplies har vid lanseringen 4 anställda inom försäljning samt 1 inom administration.

VD byte i Office Provider koncernen
Under perioden har Olle Kilberg tagit över rollen som VD för Office Provider koncernen. Samtidigt lämnade Olle Kilberg över ordförandeskapet till styrelseledamoten Fredrik Vojbacke. Olle Kilberg sitter kvar i Bolagets styrelse som ordinarie ledamot. Koncernens tidigare VD Tomas Åström tog rollen som Affärsområdeschef för området Communications. Tomas Åström har över 10 års erfarenhet av telecom-marknaden i Sverige och kommer fokusera på tillväxt i affärsområdet.

Kommentarer till finansiell utveckling
Office Provider-koncernen bildades den 28 december 2006 genom konsolidering av det helägda dotterbolaget Säkerhetsbolaget Svenska AB. I periodens räkenskaper för Koncernen ingår de helägda dotterbolagen Säkerhetsbolaget Svenska AB samt LinkTel ABs varav det sistnämnda har inom koncernen varit i full operativ drift fr.o.m slutet av mars 2007.

Intäkter
Intäkterna i koncernen har ökat med 87 % under Q2 jämfört med Q1. Samtliga affärsområden har bidragit till ökad tillväxt men uppgången hänförs framförallt till tillväxten inom LinkTel AB. Säkerhetsbolaget ökade under perioden sin omsättning med cirka 12% jämfört med Q1. Även affärsområdet Communications bidrog med en stark orderingång och ökad omsättning under perioden.

Lönsamhet
Koncernen uppvisar för perioden ett resultat före avskrivningar om cirka -1,3 Mkr. Säkerhetsbolaget Svenska AB visar vinst för Q2 men koncernresultatet har fortsatt att belastats negativt av satsning på tillväxt i LinkTel AB samt inom affärsområdet Communications. Ledningen vidtar åtgärder löpande för högre kostnadseffektivitet i hela koncernen. Bolagets mål är att samtliga affärsområden med hänsyn till andel av moderbolagets overhead-kostnader skall visa lönsamhet under Q4.

Finansiell ställning, kapitalbehov m.m.
Bolagets finansiella ställning och kapitalbehov är, vid var tid, beroende av val av affärsmodell, expansionstakt samt eventuella förvärv av verksamheter och företag.
Likvida medel per balansdagen uppgick till cirka 3,6 Mkr inklusive finansiella anläggningstillgångar vilka utgörs av realiserbara kapitalförsäkringar ägda av Bolaget. Bolaget ser att nuvarande finansiella situation är tillfredställande men fokusering på tillväxt inom koncernen påverkar Bolagets likviditet negativt. Framförallt har LinkTel AB under Q2 belastat koncernens resultat och likviditet och kommer att göra så fram till den punkt dotterbolaget är kassaflödespositivt. LinkTels mål är att verksamheten skall vara lönsam under Q4 2007.Finansiella nyckeltal
Data per aktie 2007-06-30
Antal aktier vid periodens utgång 31 335 985
Genomsnittligt antal aktier under perioden 28 820 262
Resultat per aktie, kr -0,085894
Eget kapital per aktie, kr 0,2946


Nyckeltal 2007-06-30
Avkastning på eget kapital, % neg
Soliditet, % 57%
Bruttomarginal, % 68%
Rörelsemargianal, % neg

Definition av nyckeltal
Avkastning på eget kapital. Periodens resultat, i procent av genomsnittligt eget kapital
Soliditet. Eget kapital i procent av balansomslutningen
Bruttomarginal. Bruttoresultat, dvs rörelsens intäkter minus kostnaden för handelsvaror, i procent av rörelsens intäkter.
Rörelsemarginal. Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av rörelsens intäkter
Eget kapital per aktie. Eget kapital, i relation till antal aktier i slutet av perioden
Vinst per aktie. Periodens resultat exklusive minoritetens andel i relation till genomsnittligt antal aktier. Värdet angivet efter full utspädning justerat för konvertibelräntan.


Aktier & teckningsoptioner
Office Providers aktie handlas på AktieTorgets lista under kortnamn OFPR. Aktiens ISIN-kod är SE0001783325. Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår till 31 335 985 st envar med ett kvotvärde om 0,16 kr. Handelsposten uppgår till 5 000 aktier. På bolagsstämma i Bolaget den 3 november 2006 beslöts att emittera optionsrätter vilka berättigar till framtida nyteckning av aktier i Bolaget. Sådan eventuell nyteckning kommer att resultera i utspädning för Bolagets aktieägare. Antal beslutade optionsrätter, motsvarande nyteckning av lika många aktier, uppgår till 14 166 500 stycken varav 8 038 500 stycken emitteras till de aktieägare som tecknade sig i december 2006 genomförd företrädesemission.


Redovisningsprinciper
Koncernen redovisade tidigare enligt IFRS (International Financial Reporting Standards) men bytte under kvartal 2 redovisningsprincip och redovisar numera enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFN). Inga omräkningsdifferenser har identifierats vid bytet av redovisningsprincip.

Granskning
Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.


Delårsrapport för tredje kvartalet 2007 avlämnas den 22 november 2007.Stockholm den 30 augusti 2007


STYRELSEN

Office Provider Sweden AB (Publ)
Org.nr: 556654-3707
Box 42 179
126 17 STOCKHOLM
TEL: 08-503 887 00
FAX: 08-503 887 99

Nätplatser:
www.officeprovider.se
www.sakerhetsbolaget.se
www.LinkTel.se

För ytterligare information, kontakta:
Olle Kilberg, VD, 070-191 77 77
Fredrik Vojbacke, Ordf, 08-503 887 00