Biotage AB

Delårsrapport för Biotage januari - mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 15:29 CEST

  • Nettoomsättningen ökade med tolv procent till 99,6 MSEK (88,9). Till jämförbara valutakurser minskade omsättningen med nio procent.
    Beräknade omstruktureringskostnader för nedläggning av produktionsanläggningen i USA samt konsolidering av verksamheten i Storbritannien har belastat resultatet med 21,2 MSEK.
  • Rörelseresultat uppgick till -19,4 MSEK (1,2) respektive 1,8 MSEK före beräknade omstruktureringskostnader.
  • Resultat efter skatt blev -21,6 MSEK (0,4).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,24 SEK (0,15) före och efter utspädning.
  • Nettokassan per den 31 mars 2009 uppgick till 363,5 MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 20,9 MSEK (1,7).

Kommentar av vd Torben Jörgensen
Efter avyttringen av affärsområde Biosystems under fjärde kvartalet 2008 är Biotage ett renodlat företag med endast ett affärsområde, Discovery Chemistry.
Inledningen av 2009 påverkas i hög grad av det rådande finansiella klimatet och omstruktureringar inom de stora läkemedelsbolagen. Vi har sett en fortsatt vikande försäljning och prispress på instrument till denna kundgrupp. Glädjande kan vi dock konstatera att utvecklingen inom bl.a. akademiområdet fortsätter att vara god.
I syfte att stärka lönsamheten och minska kapitalbindningen beslutades i januari att stänga fabriken i Charlottesville, Virginia, USA, och att flytta produktionen dels till en legotillverkare dels till Biotage egna fabrik i Cardiff, Wales. I Storbritannien har vi också beslutat att konsolidera vår verksamhet till endast en ort. Kvartalsbokslutets resultat har därför belastats med beräknade omstruktureringskostnader på totalt 21,2 MSEK. Efter att de strukturella förändringarna har genomförts kommer bolaget att ha en lägre kostnadsstruktur och minskad kapitalbindning.
Biotage har under det första kvartalet inlett ett samarbete med det tyska bolaget MultiSynTech GmbH. Samarbetet avser både distribution av MultiSynTechs nuvarande system för peptidsyntes och ett samarbetsprojekt avseende mikrovågsinitierad peptidsyntes. Målsättningen med projektet är att öka utbyte och hastighet vid peptidsyntes.
Biotage har en fortsatt stark finansiell ställning med en nettokassa på 363,5 MSEK vilket ger oss möjligheter att expandera vår verksamhet i en tid då detta kan förväntas ske till rimliga ekonomiska villkor.

 

För vidare information:
Torben Jörgensen, VD och koncernchef, tel: 0707-49 05 84,
Mats-Olof Wallin, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 0705-93 52 73

Om Biotage
Biotage AB är ett globalt bolag verksamt inom biovetenskaplig forskning med starka teknologier, bred verksamhet och en långsiktig syn på marknaden. Företaget erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom läkemedelskemi. Under 2005 förvärvades bl a verksamhet och produkter från bolaget Argonaut, vilket ytterligare förstärker produktsortimentet inom läkemedelskemi. Kunderna består bland annat av de 30 största läkemedelsbolagen och de 20 största bioteknikbolagen i världen samt av ledande akademiska institutioner. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har dotterbolag i USA, Japan, England, Tyskland och flera andra europeiska länder. Biotage hade vid utgången av 2008 292 anställda och omsatte under 2008 385,3 MSEK. Biotage är noterat på Nordiska börsen i Stockholm. Hemsida: www.biotage.com