COT-Clean Oil Technology AB

DELÅRSRAPPORT FÖR COT - CLEAN OIL TECHNOLOGY AB (PUBL) AVSEENDE PERIODEN JANUARI - JUNI 2008.

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 14:48 CEST

Rörelseintäkterna uppgick till -1 265 Tkr (1 307 Tkr)
Periodens resultat uppgick till -6 181 Tkr (-3 302 Tkr)
Resultat per aktie uppgick till -1,67 kr (-0,08 kr)Försämringen av rörelseresultatet under första halvåret kan helt hänföras till en enskild affär med en tidigare tilltänkt distributör, där styrelse och ledning sett sig tvungna att avskriva affären i sin helhet och återta utestående lager. Resultatpåverkan av denna affär är totalt 2 530 Tkr i jämförelse med föregående år.

Rörelsens kostnader under perioden 4 887 (4 534) ligger i paritet med motsvarande period 2007.

Affärsuppgörelsen med Mexico City som tidigare rapporterats är ännu ej klarlagd varför leveranser inte kunnat påbörjas. Ledningen för COT anser att trots den stora potentialen, har Mexico affären fått alltför stor prioritet i förhållande till andra möjligheter på marknaden vilket belyses nedan.
Den avsevärda lageruppbyggnad avseende COT OP för Mexico City, vilken i huvudsak skett under senare delen av 2007 och första kvartalet 2008, har kraftigt ansträngt bolagets likviditet.

De närmaste månadernas kassaflöde kommer att avgöra hurvida styrelsen beslutar att utnyttja årsstämmans bemyndigande till nyemission.

Med anledning av de nya affärer som rapporteras nedan räknar ledningen med att nå ett positivt rörelseresultat redan under första kvartalet 2009.

"Vi ser mycket goda möjligheter till en stark utveckling för bolaget både avseende omsättning och resultat, våra nya produkter i kombination med det befintliga programmet ligger mycket väl till på marknaden för by-pass-filtrering" säger bolagets VD, Morgan Ryhman.

Bolagets aktie är listad på Göteborgs OTC-lista sedan den 1 november 2004. Per den 30 juni 2008 uppgick antalet aktier i Bolaget till 37 007 158. Av totalt 16 400 000 utestående optioner (inom ramen för optionsprogram enligt beslut i juni 2005) har 11 350 000 nyttjats till teckning av nya aktier.

Marknad:
Marknadsläget för COTs befintliga och nya program är mycket lovande, olje- och bränslepriser skjuter i höjden samtidigt som miljöaspekten får starkare fäste på för bolaget prioriterade marknader. De första leveranserna av det nya kompletterande programmet har nu genomförts.

Tiden efter bolagets årsstämma i juni månad har i huvudsak koncentrerats på att finna avsättning för befintligt program vilket med tanke på den korta tiden har lyckats mycket väl. Flera nya kunder har tillkommit och serieleveranser till slutkund med god potential har påbörjats.

Arbetet med utbyggnad och omdisponering av distributionskanalerna i Nordamerika pågår och börjar ta form. Detta nya distributionsupplägg förväntas vara klart och sjösatt i början av 2009.

I anslutning till nytt distributionsupplägg har kontakter tagits för att finna samarbetsformer med etablerade företag med global marknadstäckning.


Nedan följer ett axplock av konkreta affärer, genomförda under tiden efter ordinarie årsstämma 2008:

SSA Marine
SSA Marine är världens största hamnoperatör. Under augusti och september månad har bolaget lyckats omsätta de kontakter som funnits under en längre tid till konkreta order. En första order om 300 COT OilProcessor(tm) inklusive installation har utväxlats och montage påbörjats. Denna första order planeras vara installerad och klar i början av november. Vi ser detta som ett mycket stort genombrott med stor potential på den Amerikanska hamnoperatörs marknaden där ytterligare installationer kan förväntas och då inte endast hos SSA Marine. Vi avser rapportera så snart vi erhållit konkreta order.

TraPac
För närvarande installeras 20 talet COT OilProcessor(tm) hos hamnoperatören TraPac. På samma sätt som ovan har bolaget under september månad lyckats omsätta långvariga kontakter och testprogram till order.

COT NorthWest
Vår distributör och installatör COT NorthWest i Seattle har gjort ett flertal provinstallationer och ser nu marknaden för COTs produkter öka. COT NorthWest bygger därför upp lager i egen räkning för att kunna möta behoven. Leveranser har skett under perioden juli-september.

Turkiet
Nya distributionskanaler har öppnats med Turkiet via bolaget ARIMTEK
COT har tecknat ett distributörsavtal med ARIMTEK, Aritma Medikal Teknolojileri, för distribution av COTs samtliga produkter i Turkiet och närliggande länder som Irak, Georgien, Azerbadjan och Syrien. Ett etablerat kontaktnät för marknadsföring av COTs produkter finns inom privat sektor liksom i den statliga/kommunala och militära sektorn. En första order (med en omslutning på 150 Tkr) har levererats under augusti månad för utvärderings-montage på lastbilar, bussar och arbetsmaskiner. Även installationer på ett större biogasdrivet elverk projekteras. Turkiet ligger långt fram när det gäller gasdrift av fordon och maskiner, varför COTs teknik och produkter väcker stort intresse.

Lyom
Lyom har fortsatt att utrusta Ragnsells fordonsflotta med COT hydraulfilter och COT OilProcessor(tm). Resultaten av uppföljningarna är uppmuntrande och man räknar med fortsatta affärer i närtid. Lyom rapporterar även framgångar inom i första hand skogsmaskinsområdet där man står inför ett genombrott med flera intressenter inom OEM området.


Första montage av de nya personbilsfiltren genomförda
Gjensidige försäkring, som har en klar miljöprofil inom försäkringsbranschen, ser mycket positivt på COT OP. För att understryka detta har Gensidige därför deklarerat att de kommer att införa en klausul i försäkringsvillkoren där Gjensidige, specifikt anger att vid användande av COT OP gäller maskinskadeförsäkringen fullt ut. Klas Pettersson, som är produktchef för Gjensidige personbilsförsäkringar, har själv konverterat sin 7 år gamla SAAB 9-3 till etanoldrift och nu också monterat COT OP för att komma tillrätta med de många oljebyten som tidigare krävts.

Detta innebär att problemet med maskinskadegarantin nu är röjt ur vägen.
Denna problematik har tidigare har varit en hämmande faktor vid konvertering
och installation av COT OP.

COT ser potentialen i konverteringsmarknaden som en stor framtida
intäktskälla nu när lagstiftning och de nya PB filtren är på plats.


Mexico City
Ledningen arbetar nu tillsammans med Sr Adolfo Gonzales för att finna en lösning. Affärer med myndigheter i länder med annan affärskultur har ofta tendens att dra ut på tiden varför ytterligare rapportering runt denna affärsmöjlighet ej kommer att ske innan affären är helt klarlagd och likvider influtit. Kontrollen över de enheter som tidigare skeppats har nu på betryggande sätt säkerställts.

Rapportering till marknaden
Styrelsen är medveten om att rapporteringen under en tid varit bristfällig vilket bottnar i att ledning och styrelse genomfört en total genomlysning av affärs-möjligheter och tillgångar.

Styrelsen lägger mycket stor vikt vid att all rapportering skall vara korrekt och återspegla företagets affärsmöjligheter på ett relevant sätt. Rapportering av specifika affärer kommer framledes endast ske efter (genom avtal eller likvid) styrkta affärer alternativt letter of intent vilket i dylika fall kommer att redovisas.

Den ekonomiska rapporten har översiktligt granskats av bolagets revisorer.

Göteborg den 15 september 2008
Styrelsen

COT - Clean Oil Technology AB (publ) är ett Göteborgsbaserat cleantech-bolag som utvecklar och marknadsför teknologi för djuprening av smörj- och hydrauloljor. Bolagets produkter röner stort internationellt intresse och reducerar bland annat väsentligt den spilloljehantering som uppkommer vid oljebyten i fordon - med vinster för både miljön och fordonsägaren som följd. Aktien är listad på Göteborgs OTC-lista. Läs mer på www.cot.se


(För fullständig rapport se bifogad fil)

COT - Clean Oil Technology AB's affärsidé är att utveckla, tillverka, sälja och marknadsföra produkter som ger stora miljömässiga och ekonomiska besparingar vid användning inom system med smörjoljor och hydrauloljor på en global marknad.