Countermine Technologies AB

Delårsrapport för Countermine Technologies AB perioden januari-mars 2003

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 08:50 CEST

* Omsättningen i koncernen uppgick till 1 904 tkr (660 tkr) en ökning med 289%
* Resultatet efter finansnetto under perioden uppgick till -653 tkr (-2 599 tkr) en förbättring med 1 946 tkr.
* Ett större minsaneringsprojekt på 175 000 m2 har färdigställts, godkänts och resultatavräknats samt ytterligare 60 000 m2 som underleverantör till annan uppdragsgivare
* Fortsatt god orderingång och anbud har lagts på motsvarande 2,8 miljoner m2

Verksamheten
Kroatien
Utfallet av minröjningsverksamheten i Kroatien årets första kvartal har varit god. Omsättningen i det Kroatiska dotterbolaget TerraFirma uppgick till 1 669 tkr (600 tkr) Resultatet efter finansnetto uppgick till 831 tkr, vilket är en markant förbättring jämfört med tidigare år och ett trendbrott i bolagets utveckling. Bolaget genomförde ett betydande projekt omfattande 175 000 m2, nära staden Zadar vid adriatiska havet. Därutöver har TerraFirma genomfört ett par mindre projekt omfattande 60 000 m2 Ställtiden för bolagets minsaneringsmaskin har varit betydligt lägre jämfört med tidigare perioder, vilket har varit den viktigaste förklaringen till utfallet. För att nå en bättre beläggning av vår maskin, exempelvis under kvalitetssäkringsarbetet som följer efter genomförd sanering, samarbetar vi med andra bolag som saknar egen maskinell minröjningskapacitet.

Minsaneringsmaskinen fungerar i sig mycket bra, liksom personal och organisation. Bolaget har ökat antalet legitimerade minröjare, vilka nu uppgår till 15 personer. Successivt förbättras också de kommersiella förutsättningarna för sanering av minor i Kroatien, även om byråkrati emellanåt kan utgöra hinder. Priserna för sanering är goda och har höjts något. Betydande anslag finns avsatta för sanering i Kroatien.

Övrigt
Minsaneringen har efter Irak-kriget fått förnyad aktualitet, över hela landet finns minorna. Många skadas och dödas varje dag, främst barn som leker med restprodukterna från kriget. US State Department har redan lagt ut stora uppdrag vad gäller återuppbyggnaden i Irak, där naturligtvis Countermine är med och tittar på möjligheterna till en större insats. Bolagets utvecklingspartner Caterpillar bistår bolagets i dessa ansträngningar.
Som ett led i att söka utnyttja detta har ett marknadsföringsbolag under namnet Countermine International Ltd, etablerats med säte i England. Bolaget skall drivas som säljbolag för Countermine’s produkter och tjänster på provisionsbasis. Bolaget ägs och drivs av två personer utanför Countermine –kretsen, vilka får använda namnet Countermine International så länge som bolaget marknadsför Countermine och dess produkter.

Moderbolaget, Countermine Technologies AB har genomfört ett konstruktionsuppdrag i samverkan med Epsilon åt Scania. Uppdraget har gått ut på att utveckla en transportförpackning – rack för vindavvisare. Countermine Technologies AB har lagt anbud på serieproduktionen.
Bolagets finansiering
Bolagets likviditetssituation har varit och är alltjämt ansträngd. Olika finansiella lösningar diskuteras för verksamheten såsom lån och riktade emissioner. Med en allt bättre utveckling av verksamheten i Kroatien är bedömningen att den under andra halvåret kommer att kunna generera ett positivt kassaflöde i hela Countermine-koncernen. En hög utnyttjandegrad av minsaneringsmaskinen kan ge en mycket god lönsamhet.

Det är naturligtvis bolagets ambition att beställa fler minsaneringsmaskiner för att utöka verksamheten och då det ovannämnda intresset för minsanering även inbegriper finansiärer, har möjligheterna till expansion förbättrats.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Terra Firma, har lagt anbud på motsvarande 2,8 miljoner kvadratmeter för kontrakt avseende minröjning från CROMAC. Ytterligare flera större förfrågningar är att vänta bl.a. från ITF vilket innebär att försörjningen med nya projekt är tryggad.
Framtiden
En fortsatt uppbyggnad av TerraFirma och dess verksamhet kommer att fortgå under året.
Som målsättning skall TerraFirma ha 22 minröjare vid månadsskiftet juli/augusti. Det vill säga kvalitetskontrollkapaciteten som är gränssättande blir tredubblad.
Resultat och ställning
Försäljningen uppgick under perioden till 1 904 tkr ( 660 tkr). Resultatet efter finansnetto uppgick till -653 tkr (-2 624 tkr). Resultatet per aktie uppgick till -0,09 kr (-1,04 kr). Likviditeten uppgick vid periodens slut till 853 tkr (290 tkr). Soliditeten var vid periodens utgång (0,6 %).

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni kommer att lämnas 29 augusti, 2003.

Södertälje den 25 juni 2003

Styrelsen i Countermine Technologies AB (publ.)

Denna rapport är ej granskad av revisorn