Ellen AB

DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB, JANUARI – JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 16:38 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46431

ELLEN: DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB, JANUARI – JUNI 2007

(NGM:ELN MTF)

Viktiga händelser i punktform

· För perioden januari - juni 2007 var bolagets nettoomsättning 2 435 (1 247) kSEK.
· Resultatet januari - juni 2007 uppgick före skatt till -4 447, (-2 853) kSEK.
· En kraftigt övertecknad nyemission av 8 006 851 aktier inbringade 23 620 210 SEK före emissionskostnader.
· Stärkt bruttomarginal.
· Probiotiska tamponger har lanserats i Frankrike.
· Patentportföljen har stärkts. Ett patent för bakterierna har beviljats i Kina, och produktionspatentet har beviljats av EPO, European Patent Office.

Resultat och finansiell ställning
Resultatet januari - juni 2007 uppgick före skatt till -4 447, (-2 853) kSEK. Bolaget har under perioden haft högre omkostnader på grund av bearbetning av och lansering på nya marknader samt utveckling av nya produkter.

Likvida medel uppgick per 2007-06-30 till 1 028, (6 699) kSEK. Emissionslikviden kom in till Bolaget under juli 2007 och finns med i balansräkningen.

Väsentliga händelser under perioden

Lansering i Frankrike
Probiotiska tamponger lanserades via distributör i Frankrike under mars 2007. Det ger de c:a 30 miljoner kvinnorna i Frankrike tillgång till våra produkter, i första hand genom apotek eller affärer för egenvårdsprodukter. Lanseringen i Frankrike genom Laboratoire IPRAD går enligt plan.

Ökad försäljning i Skandinavien
Försäljning i Skandinavien via RFSU har utvecklats positivt, framförallt i Norge.

Stärkt bruttomarginal
Bolaget arbetar fortlöpande med att förstärka bruttomarginalen, vilket sker genom kontinuerlig kostnadskontroll i produktionsledet, samt genom ökade försäljningsvolymer. Under första halvåret 2007 har bruttomarginalen stärkts väsentligt och bolagets målsättning är att fortlöpande förbättra denna.

Nya produkter
Bolaget har två nya produkter under utveckling som baseras på samma patenterade teknologi. Utveckling av dessa går enligt plan. Produkterna är Vagipills för vaginalt bruk samt probiotiska trosskydd.

Patent
Bolaget utökar och stärker kontinuerligt sitt immaterialrättsliga skydd över världen. Under första halvåret 2007 har bolagets andra patent gällande produktionsmetoden blivit godkänt i Europa. Bolagets tredje patent, avseende våra fem bakteriestammar, har blivit godkänt i Kina. Arbetet mot ett globalt godkännande av våra patentfamiljer från 2000 och 2001 fortskrider enligt plan. Bolaget lämnade även in en patentansökan i december 2006 som kan bli en fjärde patentfamilj.Framtida utveckling

Lansering i Österrike
JNB, Ellen ABs distributör i Tyskland, Schweiz och Österrike, lanserade ELLEN tamponger i Österrike i början av augusti. JNB har startat ett tyskt dotterbolag vid namn Ellen GmbH med sex anställda för distributionen av Ellen ABs produkter. De använder Österrike som en testmarknad inför sina övriga lanseringar.

Distributionskontrakt för Nederländerna.
I augusti 2007 har Ellen AB skrivit ett distributionskontrakt med OTC Pharma International Inc. för distribution av Ellen tamponger i Nederländerna. Nederländerna har c:a 8 miljoner kvinnor och 18 % av dem lider av vaginala infektioner i skrivande stund. Nederländska marknaden är c:a dubbelt så stor som den svenska.

Under resten av 2007 har Bolaget för avsikt att vidareutveckla distributionen av tampongen utanför Norden.

Produktutveckling och Patent
Arbetet pågår fortlöpande med att stärka Bolagets patentportfölj globalt.

Bolaget fortsätter med produktutveckling och arbetar för att registrera CE-märke för våra produkter.

Övrig information


Investeringar
Investeringar har gjorts med 1 525 kSEK i balanserade produktutvecklingskostnader under perioden.

Anställda
Medelantalet anställda under perioden var 3 personer på heltid.

Aktieinformation

30 augusti 2007 flyttar Ellen AB sin listning till First North under kortnamnet ELN. Thenberg & Kinde Fondommission AB agerar som Certified Advisors.

Totalt utestående antal aktier per 2007-06-30 uppgick till 16 013 702 st. Det fanns ytterligare 8 006 851 BTA som omvandlades till aktier i juli 2007. Per 2007-06-28 hade bolaget c:a 680 aktieägare. När BTA omvandlades till aktier dubblerades antalet aktieägare till c:a 1500 stycken.

Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer.
Bolaget har valt att avge halvåret 2006 som jämförelseperiod. Bolaget kommer fortsättningsvis att avge kvartalsrapporter.

Denna rapport har ej granskats av företagets revisorer.


Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för Q3 2007 lämnas den 15 november 2007.

Rapporterna finns tillgängliga på www.ellenab.com inom kort efter publiceringstillfället.

Ellen AB är listat på Nordic MTF med kortnamn ELN.

Frågor om denna delårsrapport kan ställas till VD Jane Walerud på telefon 08-412 10 00.

Stockholm den 28 augusti 2007


Jane Walerud
VD

(För fullständig rapport se bifogad fil.)